Biodiversitet på AU

Biodiversiteten på AU er de seneste år blevet øget på enkelte, udvalgte områder. De kommende år vil områderne få følgeskab af en række nye forsøgsområder, som skal bidrage til universitetets bæredygtige udvikling. Læs mere her på siden.


Vision

De biodiverse områder indgår i AU's vision om en bæredygtig udvikling af campus og vil desuden kunne bruges i forbindelse med fx forskning, undervisning om økosystemer og artsbestemmelser af planter og dyr eller som mødested for sociale fællesskaber.

Desuden skal de medvirke til at øge den lokale biodiversitet. Vigtigt er det, at områderne kan eksistere sammen med og bidrage positivt til den samlede oplevelse af universitetets unikke campusområder og bevaringsværdige miljøer.

Nye forsøgsområder

I disse år etableres en række nye forsøgsområder i samarbejde mellem lokale driftsansvarlige, gartnere, forskere og studerende.

Klik på det enkelte sted og læs mere.


Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet beskriver mangfoldighed og variation hos levende organismer (flora og fauna) i et givent miljø. Begrebet dækker dels variationen af forskellige arter, men også den genetiske variation inden for den enkelte art samt variationen af levesteder og de samspil, som arterne indgår i med hinanden.

Biodiversiteten, mængden af forskellige arter, planter, dyr og svampe, påvirkes bl.a. af:

 • Variation i leveområder: Jo flere forskellige leverområder, der er (fx tørre/våde områder, skygge/solfyldte områder, nærrigsrige eller –fattige arealer) jo bedre er grobunden for biodiversitet
 • Størrelsen af området: Jo større et område, jo bedre muligheder for biodiversitet.
 • Kontinuitet: Tid er en væsentlig faktor for udviklingen af et områdes natur og biodiversitet.
 • Ressourcer og levesteder: Arterne er afhængige af, at områder tilbyder de rigtige ressourcer i form af føde samt egnede steder til skjul eller til at etablere ynglesteder.

Afstand til eksisterende naturområder: Jo tættere artens eksisterende levesteder ligger på nyskabte, velegnede levesteder, jo større er sandsynligheden for, at arten vil kunne sprede sig dertil.

Et grønt bevaringsværdigt campus

I Aarhus er AU’s bygninger samlet på et unikt campusområde med Universitetsparken (på ca. 200.000 m2) som et vigtigt centrum. Universitetsparken består af søer, grønne græsklædte bakker og solitære egetræer, og har en særlig status som kulturmiljø med høj bevaringsværdi og med en række fredede bygninger og arealer. Det giver visse begrænsninger for, i hvilket omfang biodiversiteten kan øges i de forskellige områder i parken.

Det er afgørende, at indsatserne for at øge biodiversiteten bidrager positivt til den samlede oplevelse og brug af universitetets unikke campusområder. Der vil både være en række æstetiske og praktiske hensyn at tage ift. anvendelsesmulighederne i Universitetsparken. I planlægningen på AU vil der eksempelvis være overvejelser om, hvordan der kan indpasses flere hjemmehørende plantetyper, om pasningsrutiner skal justeres, samt i hvilket omfang en vildere natur kan indgå i de forskellige områder.

Vigtigt er det, at studerende, ansatte og byens borgere fortsat kan nyde at færdes og opholde sig i de grønne områder, og at Universitetsparken kan benyttes til større events.

Eksisterende områder

I følgende områder på AU er biodiversiteten allerede øget:

 • Områderne ”Fuldt Flor”: To områder; det ene tæt ved Institut for Bioscience, det andet langs vandløbet bag Søauditorierne.
 • AU Garden: Nær krydset mellem Nordre Ringgade og Trøjborgvej i Aarhus. 
 • Et gårdrum ved bygningskompleks 1520 i Universitetsparken.

De to førstnævnte områder drives af medarbejdere og studerende med undtagelse af græsslåning, som varetages af gartnerne. Alle øvrige områder drives af gartnerne.

Tidsplan og mål

Aarhus Universitet siden 2021 haft ekstra fokus på biodiversitet i planlægningen og vedligeholdelsen af de grønne arealer i Universitetsparken. Det skal – frem mod år 2025 – medvirke til, at det samlede antal registrerede arter i Universitetsparken øges med 25%.

Det kan opnås ved at:

 • kantbede og busketter med tiden omlægges med hjemmehørende arter,
 • udvalgte græsarealer omlægges til eng eller overdrev,
 • og at der udlægges dødt ved, blad- og stenbunker, som vil medføre større variation i levesteder for flere insekt- og dyrearter.

Organisering

Arbejdet med at øge biodiversiteten på AU's grønne områder varetages af en arbejdsgruppe bestående af:

 • Specialkonsulent i AU Bygninger – Campus Plan og Projekt, Eva Holdgaard Jensen Flensborg ehjf@au.dk
 • Teknisk chef, Aarhus BSS, Peter Bachmann Vestergaard pbv@au.dk 
 • Samt eksterne landskabsarkitekter og biologer.

Den daglige drift af AU’s grønne områder varetages AU’s gartnere, som bl.a. har ansvaret for vedligehold og pasning af grønne arealer samt fejning og glatførebekæmpelse af fortove, stier og veje.


Flere oplysninger

Ved spørgsmål eller input, kontakt Eva Flensborg

Læs nyheder om biodiversitet på AU: