Nyhedsbrev fra Dekanen

Dekan Johnny Laursen orienterer om den gradvise genåbning, og Arts’ forventninger til den næste tid.

Kære medarbejdere
Kære studerende

Efter regeringens og forligspartiernes udmelding i sidste uge om den gradvise genåbning og udmeldingen fra universitetsledelsen i dag er det på sin plads med en orientering om Arts’ forventninger til den næste tid.

Når man er henvist til sit hjem, og kun møder medstuderende og kolleger virtuelt, kan man føle sig lidt forladt, og også tænke, at det hele er gået stå; også selv om man selv har nok at gøre. Ikke desto mindre har der været hektisk aktivitet i alle dele af fakultetet. Vi er kommet ind i nedlukningens mere stabile fase, og jeg ved, at mange af jer har været involveret i arbejdet med at tilpasse forskning, uddannelse og samarbejdsaktiviteter til de nye vilkår. Jeg er dybt imponeret og stolt af, hvor meget der har kunnet lade sig gøre at få til at fungere på så kort tid. Men jeg forstår også, at når hjem og arbejde går i ét, når hverdagen er erstattet af daglige improvisationer og løsninger, og når man kun ser sine medstuderende og kolleger på en flad skærm, så er der også grænser for tålmodigheden.

Usikkerheden har især præget uddannelsesområdet, hvor så me­get afhænger af, hvor længe nedlukningen varer. Efterhånden som dagene er gået, har vi set os nødsaget til at indlede det store arbejde, som det er at omlægge eksamener til virtuel eller anden form for eksamen. Jeg vil gerne sige tak til alle i studienævn, uddannelsesnævn, administrationen og andre steder, som har kæmpet med det faglige hjerteblod, teknologien og deadlines for at finde holdbare løs­ninger.

Universiteterne fik i sidste uge af myndighederne mulighed for en begrænset åbning af sine undervisnings- og eksamensaktiviteter, som kræver tilstedeværelse. På Arts og Aarhus BSS er der samlet set givet adgang til 325 studerende, 153 VIP og 40 TAP, som fordeles ligeligt mellem de to fakulteter. Vi har på Arts identificeret en lille halv snes uddannelses­akti­viteter, som ikke kan gennemføres on-line. Få timer efter ud­mel­dingen i fredags besluttede vi at give disse uddannelser grønt lys til fra 18. maj at afslutte uddannelsesaktiviteten på campus. De berørte medarbejdere og studerende vil snarest blive orienteret herom.

Myndighedernes beslutning åbnede som nævnt for, at vi kunne åbne campus for et begrænset antal studerende og medarbejdere i forbindelse med bl.a. ek­samen. Det er en stor og omfattende plan­lægning at forberede eksamener, og for jer stude­rende ved vi, at det er vigtigt, at I i forvejen kan indstille jer på eksamensformen, tidspunktet osv. Mange af jer har prøvet at løbe rundt med kufferterne, når DSB er kommet til at angive forkerte vognnumre, og nogle har såmænd også prøvet at flytte tilbage igen. Den situation vil vi gerne undgå. Vi vil derfor koncen­trere den meget begrænsede kapacitet, som er blevet os forundt, omkring nogle udvalgte eksaminer. Vi har prioriteret de eksaminer, hvor enkelt­eksa­minatorer har mange eksaminer. Vi har desuden bestræbt os på at udnytte kapaciteten såle­des at vore eksaminatorer kan få mulighed for at eksaminere on-line-eksamener fra deres kontorer. Det kræver en omhyggelig planlægning at undgå, at vi overskrider den tilladte græn­se. Arbejdet med at planlægge dette pågår i denne uge over stok og sten. Det er for alle, eksa­minator, censor, studerende og administrative medarbejdere, en eksamenssæson med ben­spænd, og jeg håber, at I vil have forståelse for, at vi prioriterer stabilitet, sikkerhed, og forudsigelighed. Der følger en nærmere udmelding herom fra prodekan for uddannelse, Niels Lehmann.

Mange ph.d.-studerende har været berørt af situationen. Vi har skrevet til alle ph.d.-studerende og op­for­dret til sammen med ph.d.-vejleder at gøre status over ph.d.-forløbet. Her kan man drøfte dels om man har oplevet særlige vanskeligheder i nedluknings­pe­rioden, og dels planlægning ift. feltstudier, rejserestriktioner m.v. i forhold til det videre forløb. Det er vores holdning, at disse spørgsmål bedst løses kon­kret i forhold til den enkelte ph.d.-stude­rendes projekt, forløb og vilkår. Ph.d.-skolen har via institutterne taget kontakt til vejlederne for at danne sig et billede af, hvor problemerne er størst.

Nedlukningen af bibliotekerne har været en belastning. Vi har grund til at glæ­des over det gode samarbejde med Det Kgl. Bibliotek, som i tæt dialog med Aarhus Universitet i almindelig­hed og det bog- og materialehungrende Arts i særdeleshed har gjort en stor indsats for at kunne møde vores behov. Under nedluk­ningen har Det Kgl. Bibliotek gjort en særlig indsats for kvik-bestilling af online-materialer, bøger inklusive. Med støtte fra det øvrige AU, og ikke mindst universitets­direktøren, som repræsenterer os i Danske Universiteters løbende kontakt til ministeriet, er det lykkedes at få først en pdf.-ordning på plads, og jeg ved, at biblioteket arbejder intenst på meget snart at åbne for udlån af fysiske materialer (bøger og tidsskrifter). At dette spiller en særlig rolle for Arts, og ikke mindst deadlinetruede speciale- og ph.d.-stude­rende og vore helt almindelige ydmyge forskere ikke at forglemme, fremgår af, at 85 % af pdf.-bestillingerne er til Arts.

Hvad sker der herefter? Vi ved, at hvis alt går vel, så går vi ind i den tredje fase efter den 8. juni. Her kan universiteterne igangsætte de forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse. Det betyder omvendt, at en stor del af fakultetet alt andet lige stadig vil være under nedlukning. Der er dog tilføjet – afhængig af udviklingen i smitten – muligheden for, at en del offentlige arbejdspladser kan åbne. Det er det, vi ved lige nu. Men AU er gennem Danske Universiteter i løbende kontakt med ministeriet, og tingene udvikler sig hele tiden. Det er mit stærke håb, at der er mere på vej.

Vi ved også, at vi vil have brug for i løbet af få uger at forberede os på efterårs­semestret, som selv i gunstigste fald vil være påvirket af en række forholdsregler såsom afstandskrav, pladskrav m.v. Vi har mange uddan­nelses- og forskningsaktiviteter i samarbejde med udlandet, og da der mange steder må forventes at være rejserestriktioner måske lidt til og fra i resten af året, må vi regne med et i fysisk forstand internationaliserings­svagt efterårs­semester. Jeg håber ikke desto mindre, at vi med disse begrænsninger – således som det er lagt op til i aftalen mellem regeringen og forligspartierne – i det store og hele gradvist får vores hverdag tilbage i efterårs­semestret. Det er vi mange, der glæder os til.

Der er naturligvis mange, som tænker over, hvad alt dette betyder for frem­ti­den. Tillidsrepræsentanterne har sendt en rundspørge til jer videnskabelige medarbejdere, og mange har svaret og berettet om erfaringerne fra nedlukningen og konsekvenserne for forsk­ningen. Nogle har spurgt til, hvad det betyder for forskningstilsynet. Jeg har svaret tillidsrepræ­sen­tanterne, at vilkårene fra de sidste måneder som altid vil blive taget med i betragtning. Det vil jeg orientere yderligere om på det kommende samarbejdsudvalgsmøde, ligesom jeg vil være meget interesseret i at høre mere om både VIP’ernes og de TAP-ansattes erfaringer fra nedluk­ningen.

Der er også mange, som tænker på det langsigtede økonomiske perspektiv. Vi har siden mit sidste nyhedsbrev dannet os et billede af konsekvenserne for 2020. Det er der stor usikker­hed forbundet med. Men hvis vore forudsætninger med hensyn til især studieak­tivitet holder, så er fakultetets økonomi for 2020 stærk nok til at tage imod det slag, som nedlukningen vil medføre. Vi tror også på, at hvis vi snart får lov at vende tilbage til nogen­lunde normal aktivitet, så kan vi fastholde de positive resultater, som vi har haft i de sidste år. I fakultetsledelsen stræber vi med andre ord mod den størst mulige stabilitet. Hvad der sker i kongeriget og verden kan vi til gengæld ikke spå om. Men det vilkår deler vi med alle andre.

Det blev ualmindeligt langt, men det er også ualmindelige tider. Jeg håber at have kastet lidt lys over den nærmeste fremtid, og vakt lidt håb hos alle jer, der glæder jer til at vende tilbage til arbejdet, studiet og kollegerne. Det gør jeg også, selv om jeg i år for første gang i mange år har kunnet følge magnoliaen blomstre i min have.

Mvh
Johnny Laursen, Dekan