Uddannelseseftersyn, Arts

Ny tilvalgsportefølje på vej

Der er truffet beslutning om, hvilke særligt tilrettelagte tilvalg Arts skal have i fremtiden. Efter drøftelser i såvel studienævn på IKK og IKS og en behandling i fakultetets uddannelsesudvalg har fakultetsledelsen besluttet at sætte gang i udviklingen af 15 nye tilvalg. De nærmere detaljer fremgår af den skrivelse, som prodekanen for uddannelse har udsendt til fagmiljøerne. Udviklingsarbejdet skal være færdigt, så den nye tilvalgsportefølje er på plads til efterårssemestret 2020.

Tilvalgsreform Arts 2018 - 2019

Fakultetetsledelsen på Arts besluttede i juni 2018 at følge op på uddannelseseftersyn 2015 med en tilvalgsreform, hvor tilvalgene på IKK og IKS gennemgås.

Baggrund

Indstillingsskema og beslutning om endelig tilvalgsportefølje

Procesplaner

Internationaliseringsvalgfag (IV-fag) 2017

Uddannelseseftersyn 2015

Arts gennemgik i forårssemestret 2015 alle uddannelser for at ruste fakultetet til de økonomiske og uddannelsesfaglige udfordringer, som fulgte med regeringens dimensioneringsindgreb. Eftersynet skulle sikre den bedst mulige sammenhæng i fakultetets uddannelser under de nye betingelser.

Tidsplan for uddannelseseftersyn 2015

 • Primo januar: Igangsættelse af decentrale drøftelser af enhedernes uddannelser (Institutfora, Studienævn, LSU)
 • 13. januar: Drøftelse af processen (Akademisk Råd, FSU)
 • 20. januar: Status og drøftelse af tværgående tiltag (Fakultetsledelsen)
 • 3.-4. marts: Drøftelser med henblik på at nå frem til et beslutningsoplæg vedr. fakultets fremadrettede uddannelsesprofil (Fakultetsledelsen og gæster)
 • Marts-april: Fortsatte drøftelser på institutterne initieret af institutledere og afledt af beslutninger fra 3.-4. marts (Institutfora, Studienævn, LSU)
 • 8. april: Akademisk Råd orienteres om status
 • 18.-19. maj: Drøftelser med henblik på justeringer af beslutninger fra marts efter input fra institutterne (Fakultetsledelsen og gæster)
 • 29. maj: Beslutning om indstilling til AR og FSU om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet (Fakultetsledelsen)
 • 15. juni: Indstilling til Akademisk Råd om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet
 • 17. juni: Orientering af FSU om indstilling til Akademisk Råd om eventuelle ændringer af uddannelsesudbuddet
 • 25. juni: Beslutning i fakultetsledelsen

Nyheder om uddannelseseftersyn 2015

Baggrundsmateriale for uddannelseseftersyn 2015

 • Fra ministeriet: Fordeling af dimensionering 2016-2020 på uddannelsesniveau (24.02.15)

  AU indberettede i december 2014 dimensionering (2016-2020) fordelt på de enkelte uddannelser til ministeriet på linje med alle øvrige berørte institutioner. Ministeriet har nu (feb. 2015) offentliggjort tallene på deres hjemmeside i form af svarbreve til de enkelte institutioner.

  BEMÆRK at de indmeldte AU-tal er en ”mekanisk” fremskrivning baseret på den dimensioneringsmodel, som regeringen fremlagde i efteråret. Arts arbejder i foråret 2015 på et omfattende eftersyn af alle uddannelser, som blandt andet skal danne grundlag for en ny og justeret indberetning til ministeriet af dimensionering på Arts for 2016 og frem.