Deltidsansættelser

Aarhus BSS ansætter også eksterne lektorer, undervisningsassistenter og instruktorer (DVIP). Læs mere om retningslinjerne på området nedenfor.

Principper for brug og tilknytning af DVIP ved Aarhus BSS

Aarhus BSS’ principper for anvendelsen af DVIP

Ledelse af alt videnskabeligt personale ved Aarhus BSS er grundlæggende baseret på en kombination af performancevurderinger og understøttelse. Aarhus BSS forventer og belønner gode præstationer inden for både forskning og undervisning, og både fremskridt og præstation måles på flere niveauer.  Dette gælder ikke blot heltidsansatte forskere (VIP), men også deltidsansatte (DVIP).

En solid kerne af forskere (VIP) er selve fundamentet for, at Aarhus BSS kan tilbyde forskning og undervisning af høj kvalitet og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner for såvel private og offentlige organisationer som for forskere ved andre fakulteter og universiteter i ind- og udland. For et fakultet som Aarhus BSS er input udefra og et tæt samarbejde med erhvervslivet centrale aspekter i udviklingen af de studerendes færdigheder og kompetencer. Det er Aarhus BSS’ politik, at de fastansatte videnskabelige medarbejderressourcer suppleres med DVIP, hvis hovedbeskæftigelse er i erhvervslivet eller i den offentlige sektor. Det er således Aarhus BSS’ politik at benytte DVIP’eres professionelle ekspertise som et vigtigt bidrag i undervisningen, idet denne ekspertise er med til at tilføre praktisk relevans og indbygge en central erhvervsmæssig dimension i undervisningen.

DVIP-ansættelser og monitorering af brugen af DVIP

Dekanen har det overordnede ansvar for personaleledelsen, men det daglige ansvar for institutterne og disses personale ligger hos institutlederne. Institutlederne har både det akademiske og økonomiske ansvar for institutterne, ligesom de har ansvaret for at nå de fastsatte budgetmål inden for den udmeldte budgetmæssige ramme. Dette indebærer blandt andet, at institutlederne er ansvarlige for at administrere budgettet for fastansatte såvel som for deltidsansatte.

Dekanen og Prodekanen for forskning og talentudvikling har ansvaret for at monitorere institutternes fordeling af midler i forbindelse med ansættelse af undervisere og for at godkende alle nye jobopslag og rapporter fra bedømmelsesudvalgene. Desuden monitoreres DVIP-budgettet gennem økonomimodellen, den løbende strategiske evaluering (institutternes hvidbøger), den årlige evaluering af uddannelserne og den omfattende uddannelsesevaluering med eksternt peer review, som finder sted hvert femte år.

DVIP ved Aarhus BSS er ansat i deltidsstillinger, hvilket sikrer, at deres professionelle kvalifikationer holdes ved lige via deres hovedstilling. Alle DVIP har som minimum en relevant kandidatgrad og en aktiv erhvervskarriere, og de forventes ikke at være aktive forskere. DVIP ansøgernes professionelle kvalifikationer evalueres endvidere i den indledende bedømmelsesproces af en intern bedømmelseskomite. DVIP er ansat i stillinger, som enten relaterer sig til den pågældende akademiske disciplin (f.eks. en marketing manager som deltidsansat underviser på marketinguddannelser), eller til en stilling af mere overordnet eller administrativ karakter i private eller offentlige organisationer. Desuden forventes DVIP at besidde tilfredsstillende undervisningskompetencer. Udover at DVIP, som nævnt ovenfor, minimum har en kandidatgrad og en aktiv erhvervskarriere, forventes DVIP således også at opnå tilfredsstillende resultater i de obligatoriske undervisningsevalueringer.  

Alle stillinger besættes via åbne opslag og i åben konkurrence i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen. Desuden skal DVIP-kontrakter i følge dansk lovgivning fornys hver tredje år. Ansøgernes professionelle kvalifikationer bedømmes desuden løbende i genansøgningsprocessen.

Uddannelsesspecifik anvendelse

Aarhus BSS rummer adskillige uddannelser med meget forskelligt behov for og anvendelse af DVIP. For nogle uddannelsers vedkommende er anvendelsen af DVIP yderst sporadisk, og ved andre uddannelser er der omvendt et helt særligt behov for praksisnær undervisning, hvilket f.eks. gælder uddannelser med betydelige professionsrettede elementer. Hertil kommer, at der typisk kan være forskel på behovet for DVIP-bidrag i undervisningen afhængigt af, om de studerende er på bachelor- eller kandidatniveau. Det er op til de enkelte institutter at udarbejde eventuelle udfyldende retningslinjer for anvendelse af DVIP for deres uddannelser.

Faglig udvikling

Udover den naturlige sparring, der foregår med den fagansvarlige VIP (se nedenfor), får alle undervisere ved Aarhus BSS (herunder deltidsundervisere) tilbud om at deltage i faglige udviklingskurser, som de forventes at deltage i. Institutterne giver herudover DVIP mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og for at interagere med relevante forskere på instituttet. Det er institutternes ansvar at stå for relevante arrangementer og at udsende invitationer hertil. På denne måde sikres, at DVIP hele tiden er på omdrejningshøjde med den nyeste forskning indenfor den pågældendes område.

Derudover skal DVIP deltage i et pædagogisk grundkursus, som introducerer deltagerne til det at undervise på universitetet.

Kvalitetssikring

På Aarhus BSS har studienævn og fakultetets ledelse et fælles ansvar for at udvikle og godkende uddannelserne. De har dermed også et fælles ansvar for at opretholde kvaliteten af uddannelserne. Studielederen har det daglige ansvar for uddannelsen.

Alle fag på Aarhus BSS´ uddannelser (med undtagelse af BDE, GMM og HD) skal være forskningsbaserede. Derfor har alle fag, som varetages af DVIP, en tilknyttet fastansat underviser (den fagansvarlige), som vejleder omkring fagets undervisning og indhold og som har det overordnede ansvar for det faglige niveau. DVIP har i begrænset omfang mulighed for at fungere som specialevejledere (dog skal dette godkendes af instituttet), og de skal i sådanne tilfælde så vidt muligt have gennemført et vejlederkursus.