Regnskabsinstruks for Aarhus Universitet

I henhold til §§ 20-23 i regnskabsbekendtgørelsen påhviler det hver regnskabsførende institution at udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks, samt at kontrollere overholdelse af instruksens beskrivelse af Aarhus Universitets (AU) regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af AU’s regnskabsopgaver samt de hertil knyttede ansvars- og kompetenceregler.

Regnskabsinstruksen har til formål at beskrive den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af institutionens regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

AU Økonomi har ansvaret for, at instruksen vedligeholdes løbende og videreformidles til relevante medarbejdere.

Instruksen er gyldig fra den 1. oktober 2023.

Instruksen er godkendt af institutionens ledelse og sendt til orientering til Rigsrevisionen og institutionsrevisor.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med

  • Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.  
  • Bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
  • Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruks af juni 2021.
  • Universitetsloven LBK nr. 778 af 7. august 2019 med senere ændringer.