Regnskabsinstruks for Aarhus Universitet

I henhold til §§ 20-23 i regnskabsbekendtgørelsen påhviler det hver regnskabsførende institution at udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks, samt at kontrollere overholdelse af instruksens beskrivelse af Aarhus Universitets (AU) regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af AU’s regnskabsopgaver samt de hertil knyttede ansvars- og kompetenceregler.

Regnskabsinstruksen har til formål at beskrive den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af institutionens regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

AU Økonomi har ansvaret for, at instruksen vedligeholdes løbende og videreformidles til relevante medarbejdere.

Instruksen er gyldig fra den 1. oktober 2022.

Instruksen er godkendt af institutionens ledelse og sendt til orientering til Rigsrevisionen og institutionsrevisor.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med

  • Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v.  
  • Bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
  • Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruks af juni 2021.
  • Universitetsloven LBK nr. 778 af 7. august 2019 med senere ændringer.

Formål

Aarhus Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren. 

AU modtager tilskud i henhold til:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 

AU har hjemsted og værneting i Aarhus Kommune. 

AUs vedtægt er fastsat i henhold til § 13 i Universitetsloven LBK nr. 778 af 7. august 2019. Vedtægten er vedtaget af AUs bestyrelse den 28. maj 2021 og godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 22. juni 2021.

AUs ledelse og virke er fastsat i den godkendte vedtægt.

AUs overordnede formål er ifølge vedtægtens § 2: 

AU har til opgave at drive forskning samt give forskningsbaseret uddannelse og forskningsbaseret myndighedsbetjening indtil det højeste internationale niveau. AU’s opgave består også i at udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund.