Projekthåndtering

Administration og den økonomiske forvaltning af eksternt finansierede projekter på Aarhus Universitet er underlagt en række regler og retningslinjer, som er beskrevet i instruks for eksterne midler og delegationsbestemmelserne.

Projektoprettelse

Find de vejledninger og blanketter mm., som du skal bruge til oprettelse af af projekter.

EU projekter

For EU-rammeprogrammer gælder alle relevante dele af instruksen, men der er hjælp at hente hos Forskningsstøtteenheden (FSE) incl. vejledning om særlige procedurer og standardoplysninger i forbindelse med ansøgning, kontraktforberedelse, kontraktunderskrivelse, regnskabsaflæggelse og revision vedr. EU-rammeprogrammer.

Ved EU’s Rammeprogramprojekter opstartes projektoprettelsesskemaet af Forskningsstøtteenheden (FSE), som fremsender skemaet til Projektøkonomen og derefter sendes det til Projektenheden i Økonomisekretariatet for central oprettelse.

Den fulde vejledning til oprettelse af H2020-projekter i økonomisystemet (for projektøkonomer) findes her.

AU's Forskningsfond

Fonden yder støtte til den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, herunder forskeruddannelse og formidling af universitetets forskning. Fonden lægger vægt på initiativer, der styrker og fornyer forskning ved Aarhus Universitet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)

Administration af bevillinger, retningslinjer, regnskab og afrapportering m.m.

Indtægtsdækket virksomhed

Hvis et projekt primært ikke er forskning, men er en naturlig udløber af AU’s aktiviteter med forretningsmæssig interesse, så er det kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Gaver & legater

Aarhus Universitet og forskere ved AU modtager i visse tilfælde tilskud, gaver, priser og legater - læs om retningslinjerne i instruksen.

Journalisering

Login, support samt vejledning om håndtering af eksterne projekter i sags- og dokumentationshåndteringssystemet Workzone i Økonomiafdelingerne på fakulteterne og i Økonomisekretariatet.