Proces for salgsfakturering

Herunder hjemskrivning af midler

Processen beskriver, hvilke aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med salgsfakturering, herunder hjemskrivning af midler. Processen indeholder således alle indtægtsformer (delregnskab 1-5), som institutterne og fakulteterne er involveret i. Processen inkluderer ikke indtægter som finanslovstilskud og taxameterindtægter.

Indtægter i forbindelse med intern handel beskrives i en separat proces.

I tilfælde af salgskrediteringer anvendes samme proces som nedenstående.

Processen fokuserer primært på ansvarssplittet mellem Økonomi på fakulteterne samt Debitorgruppen i Regnskab.

Processen er gældende for alle fakulteter.

Procesdiagram

Nedenstående diagram viser de aktiviteter, der er forbundet med salgsfakturering - herunder hjemskrivning af midler.

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Start

  • Start

   Oprettelse af en faktura kan enten ske på et institut/en afdeling eller hos Økonomi på fakulteterne.

   For oprettelse gælder følgende overordnede retningslinjer:

  • Institutlederen skal sikre, at der foreligger lokale forretningsgange, der sikrer at alle indtægter, som tilfalder instituttet bliver opkrævet.

  • Institutlederen har ansvar for at sikre at de priser, der bliver anvendt ved opkrævningen, er korrekte og i overensstemmelse med gældende prislister eller aftaler med kunder/samarbejdspartnere/studerende etc.

  • Institutlederen skal sikre, at der sker en rettidig opkrævning, således at indtægten bliver periodiseret korrekt, og risikoen for forsinkelser i indbetalingen mindskes.

   Fælles for oprettelsen er, at der skal fremskaffes/udarbejdes et fakturagrundlag, således at dette kan udgøre dokumentation for faktureringen.

 • Modtager fakturagrundlag i Økonomi på fakulteterne

  • Modtager fakturagrundlag i Økonomi på fakulteterne

   Hvis grundlaget for opkrævning er oprettet på et institut, fremsendes dette til projektøkonom eller forretningscontroller (økonomimedarbejder på fakultetet*). Fakturagrundlaget fremsendes via mail til Regnskab - debitorhotline@au.dk.

   *Alternativt kan en anvisningsberettiget på instituttet fremsende fakturagrundlaget direkte til Regnskab - debitorhotline@au.dk.

 • Godkende fakturagrundlag

  • Godkende fakturagrundlag

   Alt skal godkendes af Økonomi på fakulteterne (forretningscontroller, projektøkonom eller anvisningsberettiget medarbejder), inden faktureringen kan påbegyndes i Navision. Godkendelsen har til formål at sikre et tilstrækkeligt fakturagrundlag - her menes korrekt projekt- og aktivitetsnummer - samt andre relevante oplysninger (eks. fakturamodtager, pris, antal m.m.).

   Regnskab må ikke oprette salgsfakturaer eller kreditnotaer, der ikke er godkendt af en projektøkonom/forretningscontroller eller en anvisningsberettiget medarbejder.

   Delregnskab 1-5
   Projektøkonomerne/forretningscontrollerne ønsker selv at indtaste fakturalinjer og danne DR1-DR5 fakturaer. Der forsættes til "Opretter faktura i Navision".

   DR4+DR5 oprettes altid af Økonomi på fakulteterne, da de ligger inde med kontrakterne.

   Delregnskab 1-2
   Det er valgfrit for projektøkonomerne/forretningscontrollerne, om de selv vil danne DR1 og DR2 fakturaer. Vælger projektøkonomerne/forretningscontrollerne at Regnskab skal oprette fakturaer for DR1 og DR2, sender projektøkonomerne/forretningscontrollerne som hidtil fakturagrundlaget i excel-format + evt. bilag til debitorhotline@au.dk

 • Modtager godkendt fakturagrundlag fra Økonomi på fakulteterne

  • Modtager godkendt fakturagrundlag fra Økonomi på fakulteterne

   Vælger fakulteterne selv at oprette fakturaer fortsættes til "Opretter faktura i Navision".

   Skal fakturaen oprettes i Regnskab, skal der fremsendes godkendt fakturagrundlag via debitorhotline@au.dk (DR1+DR2).

 • Opretter faktura i Navision

  • Opretter faktura i Navision

   I debitormodulet i Navision dannes en kladde (kontrolbilag) til den ønskede faktura på baggrund af kontraktlinjen. For yderligere vejledning se vejledningen ”Oprettelse af fakturaer/kreditnotaer”.


   Hvis fakturaen ikke skal sendes elektronisk, markeres fakturaen i Navision på følgende måde:

  • Er der opgivet et EAN nummer, markeres det at E-bilaget skal suspenderes; dette gøres via fanen "Fakturering" i Navision - se ”Oprettelse af fakturaer/kreditnotaer” side 7 for yderligere oplysninger.

  • Hvis EAN nummeret ikke udfyldes sendes der en papir faktura, som kan frasorteres, hvis den ikke skal sendes.

   Med udgangspunkt i fakturakladden påføres supplerende oplysninger, således at fakturaen bliver fuldstændig og senere kan bogføres. Følgende supplerende oplysninger skal påføres fakturaen:

  • Sælgerkode .

  • Momskode .

  • Evt. supplerende beskrivelse/tekst til fakturaen, der ikke allerede er født på fakturaen fra Sagsmodulet. 

   Sælgerkode skal altid påføres fakturaen. Det er sælgerkoden for den pågældende projektøkonom/forretningscontroller, der påføres fakturaen. 

 • Udskriver kontrolbilag

  • Udskriver kontrolbilag

   Projektøkonomen/forretningscontrolleren udskriver kontrolbilag til fakturaen i Navision, hvorefter denne sendes til kontrol og bogføring i Regnskab.

   Tjek at der er sat hak i Vis dimensioner på fanen indstillinger; ellers kommer dimensionerne ikke med på kontrolbilaget.

 • Kontrol og bogføring af salgsfaktura

  • Kontrol og bogføring af salgsfaktura

   Vælger projektøkonomen/forretningscontrolleren selv at oprette fakturaer, skal kontrolbilag sammen med fakturagrundlaget forsat sendes til debitorhotline@au.dk. Dette er for at sikre en vurdering af momskoden og valg af korrekt artskonto m.m.

   Bogføringen sker altid i Regnskab. Forud for bogføringen kontrolleres de enkelte fakturalinjer for fuldstændighed samt korrekt påførsel af momskode og artskonto. På hjemskrivningsfakturaer er medarbejderen i Økonomi på fakulteterne ansvarlig for korrekt påsat momskode jf. sagskortet.

   E-faktura (EAN eller e-mail)

   Det afgøres om en faktura skal sendes elektronisk eller ej. Der sendes ikke en elektronisk faktura, hvis debitorens EAN nummer er opgivet OG der er sat hak i feltet ”Suspender E-bilag” under fanen ”Fakturering” i Navision, eller hvis der ikke er opgivet et EAN nummer.

   Sendes fakturaen via EAN eller e-mail afsluttes processen.

   Sendes en parpirfaktura fortsætttes til "Udskriver og sender faktura".

    

 • Udskriver og sender faktura

  • Udskriver og sender faktura

   Regnskab udsender alle fakturaer. Visse fakturaer printes og sendes til debitoren manuelt, hvorimod andre sendes elektronisk. Det skal i størst muligt omfang tilstræbes at sende fakturaen elektronisk. Det forudsættes, at EAN-nummer eller e-mail er korrekt oplyst af Økonomi på faktultetet.

   Hvis en faktura ikke skal udsendes, skal det fremgå af den mail, der bliver fremsendt med kontrolbilaget/fakturagrundlaget.

   Hvis Økonomi på fakultetet selv har tastet en EAN-faktura, som ikke skal sendes, skal det markeres i Navision, at E-bilag skal suspenderes. Se ”Oprettelse af fakturaer/kreditnotaer” side 7 for yderligere information.

   Efter udsendelsen af fakturaer registreres og bogføres indbetalinger i Regnskab. Regnskab varetager også AU-procedurerne omkring rykkerhåndtering. Rykkerhåndteringen beskrives ikke her.

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: