• Kunsten AU

Aarhus Universitet rummer en af de største samlinger af kunst på offentlige institutioner i Danmark. Samlingen udgør over 1000 værker. Kunsten har altid været en naturlig del af Aarhus Universitet og har rødder tilbage i de første bygninger opført på campusområdet i 1932. 

Universitetets samling udgøres primært af moderne kunst af både danske og internationale kunstnere. Kunsten på AU består af monumentale loftsudsmykninger, vægdekorationer indkapslet i universitetets historiske arkitektur og en lang række malerier, installationer og skulpturelle elementer i universitetets offentligt tilgængelige fællesområder. Kunsten er en nærværende del af hverdagen for universitetets medarbejdere og studerende, hvorfor vi på AU gerne vil gøre os umage med at passe på samlingen.

Tilsynet med AU's kunstværker varetages af Kunstudvalget, der er et rådgivende udvalg. Udvalget har bl.a. til opgave at sikre, bevare og udvikle kvaliteten af kunsten på Aarhus Universitet samt udbrede kendskabet til kunsten både internt og blandt medarbejderne/studerende og offentligheden. 

Her kan du se Kunstudvalgets kommissorium.

Politik

Kunstpolitik for Aarhus Universitet

Aarhus Universitet lægger vægt på at sikre og vedligeholde den omfattende mængde kunst, der findes på universitetet, hvad enten den er doneret, lånt af AU (deponeret) eller anskaffet. 

Aarhus Universitet vægter kunst af høj kvalitet, der i videst muligt omfang repræsenterer en mangfoldighed af udtryksformer og tematikker og som er skabt af samtidens bedste kunstnere. Kunst skal derfor medtænkes fra begyndelsen af alle byggeprojekter samt renoveringer, og der skal sikres midler hertil. 

Aarhus Universitet placerer kunst i fællesarealer til gavn for flest mulige studerende, ansatte og gæster. 

Aarhus Universitet påtager sig et ansvar for at formidle kunsten gennem en række tiltag som publikationer (trykte eller digitale), foredrag, rundvisninger, navngivning af lokaler og skiltning.

Kunstudvalgets rolle

Aarhus Universitets kunstudvalg har ansvar for den kunst, der er indkøbt af Aarhus Universitet eller tilvejebragt gennem 

 • byggeprojekter finansieret af statens huslejeordning (SEA-ordningen) 
 • deponeringer fra fonde, styrelser, museer o.lign. 
 • donationer fra fonde, virksomheder, enkeltpersoner mv.  

hvor Aarhus Universitet er modtager.

Kunst tilvejebragt af fakulteter, institutter, enkeltpersoner mv. uden Kunstudvalgets medvirken er som udgangspunkt ikke omfattet af Kunstudvalgets ansvarsområde. 

Kunstudvalget 

 • rådgiver ved erhvervelse af kunst 
 • deltager i udarbejdelsen af ansøgninger om donation og deponering (lån) af kunst  
 • deltager i udvalg ved erhvervelse af kunst i forbindelse med byggeprojekter (SEA-ordningen eller udlejer)  
 • har det overordnede ansvar for placering af kunstværkerne og skiltning af disse 
 • rådgiver om ophængning og placering af kunst 
 • har ansvaret for at opbygge og løbende at vedligeholde en registrering af kunsten 
 • vurderer løbende kunstværkernes stand og prioriterer vedligeholdelsesbehov 
 • varetager vedligeholdelse af kunsten 
 • varetager kontakten ved udlån til museer  
 • behandler på vegne af Aarhus Universitet alle henvendelser om kunst 
 • formidler kunsten.

Retningslinjer

Registrering, placering og flytning

AU's kunstsamling er registreret til internt brug via den fælles bygningsdatabase Dalux FM. Hvert kunstværk registreres med stamdata, løbenummer og placering, som tillader os at identificere værkerne, samt andre relevante oplysninger som fx værkets konserveringshistorie, proveniens mv. 

Kunstudvalget har det overordnede ansvar for placering af kunstværkerne. Værker må ikke flyttes uden udvalgets vidende.  

Nedtagning af kunstværker i forbindelse med reparation, midlertidig flytning o. lign. samt ophængning udføres af f.eks. bygningsservice og meddeles til kunstudvalgets sekretær, der sørger for korrekt indføring i kunstdatabasen. Konkrete udgifter afholdes lokalt. 

Aarhus Universitets fakulteter bestræber sig på så vidt muligt at hænge nyindkøbte værker i fællesarealerne. Her kan de komme til gavn for flest studerende, medarbejdere samt den øvrige offentlighed. Værkerne placeret så de ikke bliver beskadiget (fx af møbler). 

Værker udlånt (deponeret) af enten Ny Carlsberg fondet eller Statens Kunstfond skal hænge i fællesarealer i henhold til låneaftalen (deponeringserklæringen). Hvis der hersker tvivl om, hvorvidt et værk er deponeret er der to muligheder for at finde ud af det: 

 • Ved hvert individuelt registrerede værk i kunstregisteret fremgår det, hvordan værket er tilgået AU. Ret henvendelse til Kunstudvalget. 
 • Kontakt - eller besøg Statens Kunstfonds hjemmeside vores.kunst.dk. Her oplyses hvilke værker Statens Kunstfond har skænket eller deponeret til AU. På siden findes også uddybende information om værkerne. Ny Carlsbergfondet har en lignende søgefunktion på hjemmesiden, www.ny-carlsbergfondet.dk, under fanen Bevillinger. 

Sikring og skader

Kunstværkerne skal i videst muligt omfang sikres mod tyveri ved mærkning med løbenummer fra databasen, og mindre let flytbare værker monteres med sikkerhedsophæng efter undersøgelse af den mest hensigtsmæssige metode. 

Derudover skal større værker sikres mod skader ved at opstille værn, der forhindrer inventar eller personer i at komme i direkte kontakt med værkerne. 

Opdages skader eller risiko for skader skal Kunstudvalget orienteres hurtigst muligt. 

Udstillinger, ud- og indlån

Kunstudvalget arrangerer ikke udstillinger. 

Kunstudvalget skal inddrages og godkende alle eventuelle aftaler om udlån af kunst (fx til museumsudstillinger). 

Ønsker et institut eller fagmiljø kunstnerisk udsmykning på et offentligt areal kan de søge om at låne værker fra Statens Kunstfond eller Ny Carlsbergfondet. Kunstudvalget skal i så fald inddrages, men instituttet skal selv bidrage med at skrive ansøgningen.   

 

Nyerhvervelser og nybyggeri

Kunstudvalget skal orienteres ved anskaffelser f.eks. gennem lokale kunstforeninger eller kunstudvalg. 

Alle, der har planer om at søge beløb fra større fonde til anskaffelse af kunst, retter henvendelse herom til Kunstudvalget. Kunstudvalget hjælper med at koordinere ansøgninger til større fonde for at undgå, at ansøgninger kommer til at stå i vejen for hinanden.  

Kunstudvalget skal inddrages ved større bygge- og renoveringsplaner og sørge for, at kunst medtænkes fra begyndelsen. Forpersoner for større bygge-, flytnings- eller renoveringsudvalg (der involverer kunst) kontakter kunstudvalget ved arbejdets igangsætning, så der kan udpeges et medlem fra kunstudvalget til at følge arbejdet. Det forventes at også lokale brugergrupper indgår i arbejdet. 

Ved større anskaffelser eller donationer knyttes – efter indstilling til Universitetsledelsen – kunstnerens navn, jf. den vedtagne politik så vidt muligt til lokaliteten, f.eks. navngives auditorier eller andre fællesområder efter kunstneren. Kunstudvalget indstiller navngivning af auditorier eller andre fællesområder til Universitetsledelsen i dialog med brugerne

Formidling og kunstvandringer

Kunsten på Aarhus Universitet er et gode, der bør komme både medarbejdere, studerende og den generelle offentlighed til gode. Derfor udarbejder Kunstudvalget løbende formidlingstiltag gennem bl.a. kunstvandringer, bogprojekter, foredrag, digitale medier og skiltning af værker.

Alle kan bestille kunstvandringer, der gennemføres med kunstudvalgets studentermedhjælpere som guides. På vandringerne besøges hovedværker i AU’s samling både indenfor og udenfor. Kunstvandringer kan bestilles til en pris på 500 kr./ pr. time, dog med et minimum på 1,5 time. Der er plads til max. 20 deltagere pr. kunstvandring. Kunstvandringer gennemføres som udgangspunkt på hverdage med starttidspunkt i tidsrummet 10.00 - 15:30, da dette er inden for universitetets åbningstider. Der tilbydes ikke kunstvandringer i ferier og på helligdage.

Kunstvandringer må ikke videresælges i kommercielt øjemed.

Kontakt kunstudvalget, hvis I ønsker en kunstvandring.