• Kunsten AU

Aarhus Universitet rummer en af de største samlinger af kunst på offentlige institutioner i Danmark. Samlingen udgør over 1000 værker.

Kunsten har altid været en naturlig del af Aarhus Universitet og har rødder tilbage i de første bygninger opført på campusområdet i 1932.

Universitetets samling består primært af moderne kunst af både danske og internationale kunstnere. Kunsten på AU forekommer som monumentale loftsudsmykninger og vægdekorationer indkapslet i universitetets historiske arkitektur og en lang række malerier, installationer og skulpturelle elementer i universitetets offentligt tilgængelige fællesområder. Kunsten er en nærværende del af hverdagen for universitetets medarbejdere og studerende, hvorfor vi på AU gerne vil gøre os umage med at passe på samlingen.

Tilsynet med AU's kunstværker varetages af Kunstudvalget. 

Kommissorium

Kunstudvalget er et rådgivende udvalg, som har til opgave at udarbejde en egentlig kunstpolitik og retningslinjer for behandlingen af kunst på Aarhus Universitet. Udvalget har bl.a. til opgave at sikre, bevare og udvikle kunsten på Aarhus Universitet samt udbrede kendskabet til kunsten både internt og blandt medarbejderne/studerende og offentligheden.

Her kan du se Kunstudvalgets kommissorium.

Politik og Retningslinjer

 • Politik for kunsten på AU

  • Politik for kunsten på AU

  • AU lægger vægt på at sikre og vedligeholde den omfattende mængde kunst, der findes på universitetet, hvad enten den er doneret, deponeret eller anskaffet.

  • AU vil udvikle kunsten, så den i videst muligt omfang giver et indblik i samtidens bedste kunstnere, former og udtryksmåder. Kunst skal derfor medtænkes fra begyndelsen af alle byggeprojekter samt renoveringer, og der skal sikres midler hertil.

  • AU påtager sig et ansvar for at formidle kunsten gennem en række tiltag som publikationer, hvad enten de er i bogform eller digitale, foredrag, rundvisninger, navngivning af lokaler og skiltning.

    

 • Generelle retningslinjer

  • Generelle retningslinjer

   Retningslinjerne gælder for alle offentligt tilgængelige lokaler i form af auditorier, større undervisningslokaler, gange og pladser, dog ikke for kontorer, med mindre deponeret kunst er placeret der.

  • AU's kunstsamling er registreret til internt brug via den fælles bygningsdatabase Dalux FM.

  • Hvert kunstværk registreres med relevante stamdata og et løbenummer, som tillader os at identificere værkerne. På længere sigt arbejdes der med mærkning af værkerne for nemmere identifikation heraf.

    

 • Ansøgninger til større fonde

  • Ansøgninger til større fonde

   Alle, der har planer om at søge beløb fra større fonde til anskaffelse af kunst, retter henvendelse herom til Kunstudvalget.

   Kunstudvalget hjælper med at koordinere ansøgninger til større fonde for at undgå, at ansøgninger kommer til at stå i vejen for hinanden. 
    

 • Sikring i forhold til tyveri og større værker

  • Sikring i forhold til tyveri og større værker

   Ret henvendelse til Kunstudvalget..

   Kunstværkerne skal i videst muligt omfang sikres mod tyveri ved mærkning med løbenummer fra databasen, og mindre let flytbare værker monteres med sikkerhedsophæng efter undersøgelse af den mest hensigtsmæssige metode.

   Derudover skal større værker sikres mod skader ved at opstille værn, der forhindrer inventar eller personer i at komme i direkte kontakt med værkerne.
    

 • Nybyggeri - inddragelse af kunstudvalget

  • Nybýggeri - inddragelse af kunstudvalget

   Alle formænd for større bygge-, flytnings- eller renoveringsudvalg (der involverer kunst) kontakter formanden for kunstudvalget ved arbejdets igangsætning, så der kan udpeges et medlem fra kunstudvalget til at følge arbejdet.

   Kunstudvalget har det overordnede ansvar for, at kunsten på AU er af høj kvalitet. Kunstudvalget skal derfor inddrages ved større bygge- og renoveringsplaner og sørge for, at kunst medtænkes fra begyndelsen.
    

 • Navngivning af auditorier eller andre fællesområder

  • Navngivning af auditorier eller andre fællesområder

   Ret henvendelse til Kunstudvalget..

   Ved større anskaffelser eller donationer knyttes – efter indstilling til Universitetsledelsen – kunstnerens navn, jf. den vedtagne politik så vidt muligt til lokaliteten, f.eks. navngives auditorier eller andre fællesområder efter kunstneren.

   Kunstudvalget indstiller navngivning af auditorier eller andre fællesområder til Universitetsledelsen, i dialog med brugerne.
    

 • Registrering: indføring af værker i den fælles database

  • Registrering i AU's kunstdatabase

   Kunstudvalget ansvaret for AU's kunstdatabase, der er en registrant over, hvad AU har af kunstværker, deres historie og proveniens samt placering.

   På AU skal der ske indrapportering vedrørende registrerede værker ophængt i offentligt tilgængelige lokaler i form af auditorier, større undervisningslokaler, gange og pladser, dog ikke for kontorer, med mindre deponeret kunst er placeret der.

    

 • Nyerhvervelser - orientering af Kunstudvalget

  • Nyerhvervelser - orientering af Kunstudvalget

   Ret henvendelse til Kunstudvalget.

   Kunstudvalget skal orienteres ved anskaffelser f.eks. gennem lokale kunstforeninger eller kunstudvalg.
    

 • Flytning af værker

  • Flytning af værker

   Ret henvendelse til Kunstudvalget .

   Kunstudvalget har det overordnede ansvar for placering af kunstværkerne.

   Nedtagning af kunstværker i forbindelse med reparation, midlertidig flytning o. lign. samt ophængning udføres af f.eks. bygningsservice og meddeles til kunstudvalgets sekretær, der sørger for korrekt indføring i kunstdatabasen.

   Konkrete udgifter afholdes lokalt.
    

 • Placering af værker

  • Placering af værker

   Fremover vil Aarhus Universitets fakulteter bestræbe sig på så vidt muligt at hænge nyindkøbte værker i fællesarealerne. Her kan de komme til gavn for flest studerende, medarbejdere samt den øvrige offentlighed.

   Værker deponeret af enten Ny Carlsberg fondet eller Statens Kunstfond skal hænge i fællesarealer i henhold til deponeringserklæringen.

   Hvis der hersker tvivl om, hvorvidt et værk er deponeret er der tre muligheder for at finde ud af det:

  • Ved hvert individuelt registrerede værk i kunstregisteret fremgår det, hvordan værket er tilgået AU.

  • Ret henvendelse til Kunstudvalget

  • Kontakt - eller besøg Statens Kunstfonds hjemmeside vores.kunst.dk. Her oplyses hvilke værker Statens Kunstfond har skænket eller deponeret til AU. På siden findes også uddybende information om værkerne. Ny Carlsbergfondet har en lignende søgefunktion på hjemmesiden, www.ny-carlsbergfondet.dk, under fanen Bevillinger.
    

 • Udlån til museumsudstillinger

  • Udlån til museumsudstillinger

   Ret henvendelse til Kunstudvalget.

   Kunstudvalget skal inddrages og godkende alle eventuelle aftaler om udlån af kunst.
    

 • Skader eller risiko for skader

  • Skader eller risiko for skader

   Ret hurtigst muligt henvendelse til Kunstudvalget.

   Kunsten på AU er placeret i offentlige rum, hvor mange mennesker færdes. Kunstudvalget har ansvaret for registrering af kunstværkernes tilstand og sikkerhed, og skal orienteres hurtigst muligt ved eventuelle skader eller risiko for skader på kunstværker.

   Opdages skader eller risiko for skader skal det meddeles til Kunstudvalget.
    

 • Formidling af kunsten på AU
   

  • Formidling af kunsten på AU

   Kunsten på Aarhus Universitet er et gode, som ikke blot bør komme medarbejdere og studerende til gode, men også offentligheden generelt. Kunstudvalget udarbejder planer for formidling af kunsten gennem registranten, bogprojekter, foredrag, rundvisninger og digitale medier. 

   Til rundvisninger og foredrag opbygges en kreds af fagfolk blandt universitetets medarbejdere og studerende. Se f.eks. AU's besøgstjenesten.

   Formidling gennem forelæsninger sker gennem AU´s medlemmer i Folkeuniversitetets bestyrelse.

   Formidling gennem bogprojekter sker i samarbejde med Universitetsforlagets ledelse.

   Kunstudvalget formulerer tekst og format til skilte ved alle kunstværker, der oplyser om kunstneren, værkets titel, hvornår det er skabt, og ved donationer eller deponeringer om giver eller udlåner.

   AU Økonomi og Bygninger udfører skiltene ud fra gældende retningslinier.

   Udgifter afholdes lokalt.

    

Kunstvandringer på Aarhus Universitet

Kunstudvalget tilbyder kunstvandringer, der gennemføres med kunstudvalgets studentermedhjælpere som guides.

Kontakt kunstudvalget for yderligere oplysninger.

Kunstudvalget