Regler for Praksisudvalget

Aarhus Universitets regler vedrørende Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget).

Kapitel 1. Formål og grundlag

§ 1. Aarhus Universitet nedsætter et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget), der håndterer sager om begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden.

Stk. 2. Udvalget er i sit virke, herunder i sin udredning og behandling af konkrete sager, uafhængigt af universitetsledelsen.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer har samme tavshedspligt som for offentlige hverv med hensyn til, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af udvalget. Det samme gælder evt. ad-hoc medlemmer eller eksterne sagkyndige jf. § 13, stk. 1.

§ 2. Udvalget kan behandle sager, der vedrører forskning udført ved Aarhus Universitet, sager som danner grundlag for en videnskabelig grad tildelt af Aarhus Universitet eller sager, der vedrører forskning udført af en ansat ved Aarhus Universitet, uanset hvor forskningen er udført.

§ 3. Bedømmelsen af om en bestemt praksis er i overensstemmelse med ansvarlig forskningspraksis og respekterer rammerne for forskningsfrihed, foretages på baggrund af ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet”, ”Den danske kodeks for integritet i forskning ” og de internationale anbefalinger, som disse bygger på, lov om videnskabelig uredelighed og universitetslovens bestemmelser om retten til forskningsfrihed. Hertil kommer regler specifikke for de enkelte fagområder, som dækkes i de fakultære retningslinjer.

Kapitel 2. Udpegning og organisering

§ 4. Rektor udpeger efter indstilling fra de akademiske råd to medlemmer fra hvert fakultet samt en suppleant for hvert medlem.

Stk. 2. Som medlemmer og suppleanter kan udpeges lektorer, seniorforskere, professorer eller emeriti ved Aarhus Universitet. Medlemmerne og suppleanterne kan ikke samtidig bestride en ledelsesmæssig funktion på universitetet og kan ikke være udpeget som rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. Medlemmerne og suppleanterne skal være anerkendte, aktive forskere, der besidder en lang forskererfaring og høj faglig integritet. De akademiske råd skal ved indstillingerne søge at sprede disse, så indsigt i flest mulige af fakultetets fagområder sikres.

Stk. 3. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode af 3 år pr. 1. september. Genudpegning er mulig. Udtræder et medlem eller en suppleant midt i en periode, udpeges en efterfølger i den resterende del af perioden.

Stk. 4. Rektor udpeger endvidere en formand, som skal være jurist.

Stk. 5. Medlemmerne skal i det fornødne omfang kompenseres arbejdsmæssigt i forbindelse med varetagelse af funktionen som udvalgsmedlem.

§ 5. Udvalget træffer selv bestemmelse om tilrettelæggelse af udvalgets arbejde.

§ 6. Rektor sikrer sekretariatsbetjening af udvalget.

Opgaver

§ 7. Udvalget har til opgave:

 1. at videresende anmeldelser om videnskabelig uredelighed til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og bistå nævnet i dets arbejde, jf. kapitel 3 og i henhold til lov om videnskabelig uredelighed.
 2. at behandle anmeldelser om tvivlsom forskningspraksis jf. kapitel 4.
 3. at behandle sager om pres på forskningsfriheden jf. kapitel 5.
 4. sammen med fakulteternes rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed at tage initiativ til at der på Aarhus Universitet løbende foregår en drøftelse af retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed ved Aarhus Universitet.
 5. årligt at udarbejde en opsummerende rapport om de sager, udvalget har behandlet, til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Rapporten indgår i universitetets samlede rapport om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis og tilgår de akademiske råd, fakulteternes samarbejdsudvalg, Forskningsudvalget, universitetsledelsen og universitetets bestyrelse.

Stk. 2. Udvalget kan tage sager op af egen drift eller efter anmodning fra rektor.

Kapitel 3. Sagsbehandling - videnskabelig uredelighed

§ 8. Sager, der vedrører mistanke om forhold defineret som videnskabelig uredelighed jf. lov om videnskabelig uredelighed § 3, falder uden for udvalgets kompetence og oversendes efter forelæggelse for udvalgets formand til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Stk. 2. En anmeldelse kan vedrøre anmelderen selv som en anmodning om renselse for påstande om videnskabelig uredelighed.

Stk. 3. Universitetet skal afvise at oversende en anmeldelse om videnskabelig uredelighed til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, såfremt anmeldelsen ikke indeholder de i lov om videnskabelig uredelighed § 11 nævnte oplysninger.

Stk. 4. Sekretariatet orienterer udvalget og rektor om anmeldelser oversendt til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

§ 9. Såfremt Nævnet for Videnskabelig Uredelighed har konstateret, at der i en konkret sag foreligger videnskabelig uredelighed, og sagen vedrører en på Aarhus Universitet ansat forsker, kan rektor anmode udvalget om en udtalelse om sanktionsvalget, jf. § 15.

Kapitel 4. Sagsbehandling - tvivlsom forskningspraksis

§ 10. Sager, der vedrører mistanke om tvivlsom forskningspraksis, optages efter forelæggelse for udvalgets formand til behandling ved udvalget enten selv, i fællesskab af flere forskningsinstitutioner eller under anvendelse af ekstern ekspertise.

Stk. 2. En anmeldelse kan vedrøre anmelderen selv som en anmodning om renselse for påstande om tvivlsom forskningspraksis.

§ 11. Udvalget kan afvise at behandle en sag om tvivlsom forskningspraksis, hvis anmeldelsen findes åbenbart grundløs, hvis anmeldelsen ikke indeholder tilstrækkelig begrundelse og dokumentation for de rejste påstande, eller hvis sagen ikke findes at have betydning for de formål, som udvalget skal varetage, jf. kapitel 1.

Stk. 2. Udvalget kan i særlige tilfælde beslutte, at en tidligere afvist eller afsluttet sag skal genoptages. Dette gælder navnlig i tilfælde af nye væsentlige oplysninger.

Stk. 3. Udvalget kan kun i særlige tilfælde behandle en sag, som ikke er indbragt for udvalget inden rimelig tid efter, at anmelderen har eller burde have fået de nødvendige forudsætninger for at indgive den.

Stk. 4. Udvalget behandler som udgangspunkt ikke sager indbragt ved anonym anmeldelse.

§ 12. Udvalget undersøger en given sag under iagttagelse af forvaltningslovens regler, herunder partshøring.

Stk. 2. Sager behandles normalt på lukkede møder i udvalget, men udvalget kan under særlige omstændigheder beslutte at tillade mundtlig forelæggelse. Ved mundtlig forelæggelse har den, der får foretræde for udvalget, ret til at medbringe en bisidder.

§ 13. Udvalget kan ad hoc supplere sig selv med forskere ved Aarhus Universitet, der repræsenterer en særlig indsigt i fag- eller forskningsområder af relevans for vurderingen af en konkret sag. Udvalget kan også ved behandling af særlige spørgsmål indhente sagkyndig bistand fra personer uden for Aarhus Universitet, der repræsenterer særlig indsigt i et bestemt fag- eller forskningsområde

Stk. 2. Udvalget kan til behandling af en sag etablere et ad hoc- udvalg af sagkyndige, hvor det eller de fagområder, hvortil sagen hører i særlig grad repræsenteres. Personer, som ikke er medlemmer af udvalget, kan indgå i ad hoc-udvalg. Et ad hoc-udvalg afgiver indstilling til udvalget.

§ 14. Når en sag er færdigbehandlet, udarbejder udvalget en skriftlig redegørelse med en begrundet stillingtagen til sagen samt en indstilling om eventuelle sanktioner. Redegørelsen m.v. afgives til rektor og sendes til den person, som sagen angår.

§ 15. Såfremt udvalget i en sag konstaterer, at der foreligger en adfærd, der kan karakteriseres som tvivlsom forskningspraksis, kan udvalget under hensyntagen til forholdets grovhed og klarhed indstille følgende til rektor og den ansvarlige dekan:

 • at det kritisable forhold påtales over for den pågældende (reprimande/advarsel),
 • at den ansvarlige dekan overvejer ansættelsesmæssige konsekvenser for den pågældende,
 • at det pågældende videnskabelige arbejde søges trukket tilbage,
 • at eventuelt krænkede personer underrettes,
 • at eventuelle private eller offentlige samarbejdspartnere underrettes,
 • at anden relevant offentlig myndighed på området underrettes,
 • at der, hvis der skønnes at foreligge en strafbar lovovertrædelse, foretages politianmeldelse.

§ 16. Det skal fremgå af udvalgets redegørelse m.v., om denne er afgivet i enighed. Har der ikke været enighed i udvalget, skal redegørelsen tillige indeholde mindretallets vurdering.

§ 17. Udvalgets sagsbehandling af anmeldelser af tvivlsom forskningspraksis skal i almindelighed tilstræbes afsluttet inden 12 måneder efter modtagelse af en anmeldelse.

Kapitel 5. Sagsbehandling - sager om pres på forskningsfrihed

§ 18. En forsker på Aarhus Universitet kan anmode udvalget om at optage en sag om pres på forskningsfrihed til behandling.

Stk. 2. Det er en forudsætning for indbringelse for udvalget, at sagen først er søgt behandlet på fakultetet om nødvendigt ved bistand fra en af universitetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.

§ 19. Sager om pres på forskningsfrihed behandles af udvalget i overensstemmelse med reglerne i kapitel 1 og 4. Når en sag er færdigbehandlet, udarbejder udvalget en skriftlig redegørelse med en anbefaling vedrørende sagens forhold. Redegørelsen kan indeholde indstilling om eventuelle sanktioner. Redegørelsen m.v. afgives til rektor.  

Ikrafttræden

§ 20. Reglerne er senest ændret den 15. april 2021.