Regler for rådgivere

Kapitel 1. Formål og grundlag

§ 1. Aarhus Universitet udpeger et antal rådgivere, der i fortrolighed kan rådgive alle med tilknytning til Aarhus Universitet om ansvarlig forskningspraksis og rammer for forskningsfrihed.

Stk. 2. Rådgiverne er i deres funktion uafhængige af universitetets ledelse.

Stk. 3. Rådgivernes funktion er et tillidshverv. I funktionen er rådgiverne beskyttet mod negative ansættelsesmæssige konsekvenser og repressalier.

Stk. 4. Rådgiverne har tavshedspligt i forhold til de oplysninger som de har modtaget i forbindelse med deres rådgivning og må således ikke videregive oplysninger til ledelsen eller andre, med mindre den, som har henvendt sig for rådgivning, anmoder om rådgiverens bistand hertil. Rådgiveren skal efter orientering af den som har henvendt sig i særlige tilfælde indberette sagen for Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget), jf. § 7, stk. 4.

§ 2. Rådgivning omfatter alle forhold vedrørende forskning udført ved Aarhus Universitet, eller forskning udført af en ansat ved Aarhus Universitet, uanset hvor forskningen er udført.

§ 3. Bedømmelsen af om en bestemt praksis er i overensstemmelse med ansvarlig forskningspraksis og respekterer rammerne for forskningsfrihed, foretages på baggrund af ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet”, ”Den danske kodeks for integritet i forskning ” og de internationale anbefalinger, som disse bygger på, lov om videnskabelig uredelighed og universitetslovens bestemmelser om retten til forskningsfrihed. Hertil kommer regler specifikke for de enkelte fagområder, som dækkes i de fakultære retningslinjer.

Kaptitel 2. Udpegning og organisering

§ 4. De akademiske råd fra hvert fakultet udpeger hver to rådgivere til rådgivergruppen for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.

Stk. 2. Som rådgiver kan udpeges lektorer, seniorforskere, professorer eller emeriti ved Aarhus Universitet. Rådgiverne kan ikke samtidig bestride en ledelsesmæssig funktion på universitetet og kan ikke være udpeget som medlemmer af Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget). Rådgiverne udpeges under samlet hensyn til, at de er anerkendte, aktive forskere med stor indsigt i ansvarlig forskningspraksis og har bred og lang forskererfaring, herunder fx erfaring med internationalt forskningssamarbejde eller samarbejde med eksterne interessenter. Rådgiverne skal besidde høj faglig legitimitet og integritet. De akademiske råd skal ved udpegningen søge at sprede udpegningerne, så indsigt i flest mulige af fakultetets fagområder sikres.

Stk. 3. Rådgiverne udpeges for en periode af 3 år pr. 1. september. Genudpegning er mulig. Udtræder en rådgiver midt i en periode, udpeges en efterfølger i den resterende del af perioden.

Stk. 4. Rådgiverne skal i det fornødne omfang kompenseres arbejdsmæssigt i forbindelse med varetagelse af funktionen.

§ 5. Rådgiverne samles i et netværk, der af rektor sikres sekretariatsbetjening. Rådgiverne mødes i netværket en til to gange årligt eller efter behov.

Stk. 2. Rådgiverne vælger i blandt sig en ordfører for netværket. Ordføreren vælges for 1 år ad gangen.

Opgaver

 § 6. Rådgiverne har til opgave:

1) at stå til rådighed for uafhængig og fortrolig rådgivning af alle personer med tilknytning til Aarhus Universitet, herunder også forskergrupper, der har spørgsmål til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed, eller er i tvivl, om standarder og retningslinjer for ansvarlig praksis eller forskningsfrihed overholdes.

2) at medvirke til at skabe forståelse for de forskellige forskningsdiscipliners særlige forhold og kunne rådgive forskere og forskergrupper, der deltager i interdisciplinære forskningssamarbejder.

3) at holde sig orienteret om gældende standarder og retningslinjer for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis og medvirke til at sikre, at ansvarlig forskningspraksis etableres og vedligeholdes på højt internationalt niveau, og at universitetets og forskernes ret til forskningsfrihed respekteres.

4) sammen med Praksisudvalget at tage initiativ til at der på Aarhus Universitet løbende foregår en drøftelse af retningslinjer for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet.

5) at udbrede kendskab til og bidrage til undervisningen i forskningsintegritet, forskningsfrihed, ansvarlig forskningspraksis og forskningsetik.

6) at bidrage til universitetets samlede rapport om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed ved i anonymiseret form at rapportere om arten af henvendelser en gang om året. Rapporten tilgår de akademiske råd, fakulteternes samarbejdsudvalg, Forskningsudvalget, universitetsledelsen og universitetets bestyrelse.

Kapitel 3. Rådgivning

§ 7. Rådgivning foretages på baggrund af de foreliggende oplysninger. Rådgiverne udfører ikke sagsbehandling på baggrund af henvendelser.

Stk. 2. Modtager rådgiverne i forbindelse med deres funktion oplysninger om pres på forskningsfriheden, kan rådgiverne anbefale den pågældende at forelægge sagen for den person eller institution, som udøver presset. Rådgiveren kan bistå den pågældende ved forelæggelsen. Såfremt den pågældende ikke finder, at sagen har kunnet bilægges ved bistand fra rådgiveren, kan den pågældende forelægge sagen for Praksisudvalget.

Stk. 3. Modtager rådgiverne i forbindelse med deres funktion oplysninger, der med rimelig grund giver mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, skal rådgiverne anbefale den pågældende:

  1. at forelægge sagen for den person, som mistanken retter sig imod, eller
  2. at forelægge sagen for institutlederen, eller
  3. at forelægge sagen for Praksisudvalget.

Stk. 4. Ved mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis, der navnlig på grund af udførselsmåden er af særlig grov beskaffenhed, er begået gentagne gange eller af flere i forening, skal rådgiveren om nødvendigt og efter orientering af den, der har bragt sagen til rådgiverens kendskab, selv foretage indberetning af sagen til Praksisudvalget.

Ikrafttræden

§ 8. Reglerne er senest ændret den 15. april 2021.