FAQ

...instruks for eksterne midler

 • Hvilke aktiviteter kan udføres som tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, og hvilke indtægter kan optages?

  • Som tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter kan udføres ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.

   Som indtægter kan optages private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler m.v. til forskning.

   Kommerciel forskningsvirksomhed udføres efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed.
    

 • Hvilke aktiviteter kan udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter, og hvilke indtægter kan optages?

  • Som tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.

   Som indtægter kan optages private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler m.v. til forskning.
    

 • Hvornår kan projektet iværksættes?

  • Projekter, der delvist forudsættes finansieret over ordinære midler, kan iværksættes inden for rammerne af den ordinære bevilling, inden der foreligger et juridisk bindende tilsagn om støtte. Udebliver den eksterne finansiering, skal tab dækkes af ordinære midler.

   Projekter, der ikke forudsætter medfinansiering, må først igangsættes, når der foreligger et juridisk bindende tilsagn om støtte. Tilskuddet skal så vidt muligt søges indbetalt forud eller løbende svarende til universitetets afholdelse af udgifter. Eventuelle tab på indtægtsførte tilskud skal dækkes af ordinære midler.
    

 • Hvornår kan der ske medfinansiering?

  • Der kan fra Aarhus Universitets ordinære midler kun ske medfinansiering af projekter, der modtager tilskud, såfremt universitetet selv har en forskningsmæssig interesse heri. Universitetets udgifter afholdes under den ordinære virksomhed.

   Der er ikke adgang til at medfinansiere projekter m.v., hvor tilskud fra statslige fonds- eller programbevillinger m.v. i finansloven eller i lovgivningen i øvrigt er forudsat at dække projektudgiften.
    

 • Hvad skal man generelt være opmærksom på ved medfinansiering?

  • Som offentlig forskningsinstitution har Aarhus Universitet pligt til at offentliggøre (publicere) resultaterne af den forskning, som helt eller delvist er finansieret af offentlige midler.

   Der kan derfor være tale om ulovlig statsstøtte, såfremt universitetet medfinansierer et forskningsprojekt og der opnås en viden, som alene kommer den samarbejdende virksomhed til gode.
    

 • Kan der afholdes udgifter til administration?

  • Under den tilskudsfinansierede forskningsaktivitet og den tilskudsfinansierede aktivitet afholdes udgifter til administrationsbidrag, bidrag til fællesudgifter og lignende, der udføres under de ordinære midler og optages som en merudgift på projektets regnskab.
    

 • Hvilke regler gælder for ansættelse af personale?

  • Der gælder samme regler for ansættelse af personale til tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter som til tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed.

   Reglerne er beskrevet i Budgetvejledningens afsnit om Indtægtsdækket virksomhed; for tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter og tilskudsfinansierede aktiviteter henvises hertil.


    

Har du andre spørgsmål...

...kan du kontakte: