Ansøgning, ReAp, projektoprettelse, AURAP og Power BI rapport

Eksterne projekter

Hvis du påtænker at søge om eksterne midler, eller hvis du allerede er bevilliget sådanne midler, henvises til AU's regler på området.


Oplysninger til brug ved ansøgninger

Hvad koster én

I "Hvad koster en"-oversigten ses kostpriser pr. måned - fordelt på VIP- og TAP-stillingskatagorier. Under hver katagori ses desuden en lav, middel og høj sats for månedslønnen.

På AU bliver kostpriser brugt til fordeling af lønomkostninger. I kostprisen indgår løbende løndele (den del af den ansattes løn som er tilbagevendende hver måned), samt ekstraudgifter til ferieafregning ved fratrædelser og den særlige feriegodtgørelse. Enkeltstående lønudbetalinger (eksempelvis overarbejde og engangstillæg) samt ekstraudgifter ved barsel og sygdom indgår ikke i kostprisberegningen.

Kostpriserne i takstkataloget er omregnet til månedslønninger på baggrund af 1924 timenormen.

Aarhus Universitets bankoplysninger


ReAp

Husk at registrere din forskningsansøgning i ReAp, når den er afsendt.


Projektoprettelse og gaveoverdragelse

Blanketter

Blanketten skal sendes sammen med bevillingsbrev/samarbejdsaftale og ansøgning til din projektøkonom.

Blanketten skal sendes sammen med projektoprettelsesblanket, bevillingsbrev og ansøgning til din projektøkonom.

Power BI rapport

Rapporten giver et overblik over økonomien på din projektportefølje og viser alle dine aktive projekter, hvor du er bevillingshaver eller har anden rolle på.

AURAP-rapport

Hvis du vil trække en rapport fra AURAP, anbefaler HE Økonomi at bruge følgende rapportmuligheder:

  • R-00009 Projektrapport (benyttes til ordinære midler, DR 1)
  • R-00012 Projektrapport (benyttes til eksterne midler, DR 4+5)
  • R-00013 Sagposteringer (benyttes til alle DR)
  • R-00040 Indkøber rapport / Aktivitetsoversigt 

Du finder os her:

HE Økonomi

Vennelyst Boulevard 9 Bygning 1610, Bygning 1613
8000 Aarhus C 

E-mail:

okonomicenterhealth.okoplan@au.dk