Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2021

1. september trådte studieordningsændringer i kraft for de fleste studieordninger på Arts - få overblikket over, hvilke typer ændringer, der er lavet.

Det er vigtigt, at du som underviser orienterer dig i forhold til, om der er ændringer i de studieordninger, som er gældende for de fag, hvor du underviser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændringer i en studieordning, kan det ses nederst i studieordningen i pkt. 4 ”Ændringer til studieordningen”.

Du er desuden velkommen til at spørge SNUK til råds via arts.uddannelseskvalitet@au.dk eller uddannelsesnævnssekretæren.

Ændringerne kan være en eller flere af følgende:

1. Ændringer i studieordningens faglige indhold

Hvis der er indført ændringer til studieordningens faglige indhold har disse for efterårsfag 2021 været synlige i kursuskataloget siden 1. april. Ændringer i forårsfag 2022 er nu synlige i studieordningen og i kursuskataloget.

Hvis du underviser i et fag i foråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i studieordningen og kursuskataloget, før du starter din planlægning af undervisningen.

2. Ændringer i ”Om uddannelsen”, ”Uddannelsens regler” og ”Generelle regler”

Ændringer i ”Om uddannelsen” (studieordningens pkt. 1), i ”Uddannelsens regler” (studieordningens punkt 2.1) eller ”Generelle regler” (studieordningens pkt. 3) sker årligt som følge af ændringer på regelområdet - fx nye bekendtgørelser, reviderede AU- eller Arts-regler eller beslutning om ny praksis i et studienævn.

”Om uddannelsen” er både en beskrivelse af uddannelsen samt regler for uddannelsens rammer - fx adgangskrav, retskrav, udfasning og overgangsregler. ”Uddannelsens regler” er et sæt specifikke regler, som er gældende for den enkelte studieordning og kan variere fra uddannelse til uddannelse - fx regler om eksamenssprog, pensum og undervisningsdeltagelse. Studieordningens ”Generelle regler” er derimod et sæt regler, som er gældende for alle uddannelser på Arts - fx regler for til- og afmelding af eksamen, om prøver og større skriftlige afleveringer.

Det er vigtigt, at du som underviser holder dig orienteret i disse punkter af studieordningen, da de beskriver rammerne for studerendes studie- og eksamensaktivitet.

Dette års ændringer:

Afsnit 1 - Om uddannelsen:

 • Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye studieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fastsættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. Udfasningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i speciale og bachelorprojekt.

Afsnit 2.1 -Uddannelsens regler:

 • Dispensation for tilstedeværelseskrav er forlænget til at gælde efterårssemestret 2021 grundet Covid-19-pandemien: Der stilles ikke krav om regelmæssig deltagelse i undervisningen (75 %) ifm. undervisningsdeltagelse.
 • Tydeliggørelse af, hvor forudsætningskrav præsenteres: Forudsætningskravet præsenteres ikke i eksamensplanerne og derfor er denne sætning slettet i afsnittet om forudsætningskrav.

Afsnit 3 - Generelle regler:

 • Præcisering i afsnit 3.8 i de generelle regler om projektorienteret forløb – præciseret reglerne vedr. projektværter for projektorienteret forløb.
 • Afskaffelse af studieaktivitetskrav – Pr. 1. februar 2021 blev studieaktivitetskravet afskaffet.

3. Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK

SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at SNUK indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksamensklager om problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er mest presserende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt undervisere og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de studerende.

Dette års juridiske eftersyn har ført til følgende ændringer i prøvebeskrivelser i relevante studieordninger:

IKS/IKK/DPU:

 • I alle studieordninger er ”Blackboard” erstattet med ”Brightspace”, da Brightspace er blevet implementeret for efterårssemestret 2021.
 • Ensrettet praksis for brug af links-henvisninger i studieordninger.
 • Tydeliggørelse af studieordninger med vinteroptag i linjenavnene
 • Præciseret fast praksis om godkendelse af afsluttende opgaver i studieordningen for bachelorprojekt, speciale og masterprojekt, hvor dette ikke allerede var angivet i studieordningen.
 • Indført dispensation for efterårssemestret 2021-forårssemestret 2022 på profilsemestret, som giver studerende mulighed for at tage ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valgfag”.

DPU:

 • Fjernet sætning ”Ansøgere vil derudover kunne inddrage relevant erfaring, herunder erhvervserfaring i deres ansøgning om at blive optaget.” fra adgangskrav, da sætningen ikke er relevant for adgangskrav.
 • Tydeliggjort, at valgfagsudbuddet prøvebeskrivelser findes i kursuskataloget i kandidatuddannelserne.

4. Ændringer til studiestartsprøver på bachelor- og kandidatuddannelser

Som følge af forlængelse af dispensationen for tilstedeværelseskravet til efteråret 2021, er der lavet ændringer på nogle studiestartsprøver på både bacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Se kursuskataloget for de konkrete ændringer.