Julehilsen fra dekanen

Kære alle

Her i slutningen af december havde jeg håbet på at kunne sende jer et mere opmuntrende julebrev, men året 2022 har været præget af store udfordringer globalt, nationalt og lokalt her på Arts. Udfordrin­gerne forsvinder ikke i 2023, men vi begynder at se konturerne af de fremtidige løsninger på de store økonomiske udfordringer. Fakultetet står desuden på et godt fagligt fundament. Vi vil på det grundlag og ved fælles hjælp fortsætte med at tilbyde de studerende inspirerende under­vis­ning, ligesom fakultetet fortsat vil stå for forskning, formidling og samarbejde på et meget højt niveau. Det vender jeg tilbage til.

I løbet af efteråret har jeg flere gange orienteret om de økonomiske forventninger og senest i ok­to­ber om det kommende fireårsbudget. Arts står over for et betydeligt tab af især uddannelses­ind­tægter, som vil sætte sit aftryk på rammerne for alle fakultetets enheder. Det er dels de udfordringer, som vi kendte før sommerferien, dimensionering, udflytning m.v., og så dem, som meldte sig med faldet i studieeffektivitet og de skuffende oktober-tal for optaget. Vi har med tallene for 1. oktober faktisk ramt et niveau under det, som vi planlagde en tilpasning til frem mod 2030. Det betyder også, at tyngden i den økonomiske tilpasning er her og nu, og ikke længere ude i fremtiden. DPU er i gang med at gennemføre en be­sparelse i størrelsesordenen 15 millioner, som blandt andet vil medføre personalereduktioner. Det er en trist situation for de berørte, for DPU og for Arts som helhed.

IKK og IKS arbejder sig frem mod en plan for tilpasning til indtægtstabet i de kommende år. De har lidt længere tid end DPU og vil forhåbentlig derfor kunne vælge andre veje. Det er i hvert fald vores målsætning. Tiltagene kan i givet fald omfatte styrket samarbejde, visse sammen­lægninger og lukninger samt generelt for­enk­linger på uddannelses­området.

Jeg har tidligere holdt en afklaring i udsigt før jul. Vi har imidlertid indledt drøftelserne i den huma­niora-taskforce, som blev nedsat af Danske Universiteter, og som frem til medio 2023 skal komme med bud på større bæredygtighed og styrket nationalt samarbejde for humaniora.  Jeg har vur­deret, at det er vigtigt, at Arts’ tiltag harmonerer med retningen i dette arbejde og med taskforcens anbefalinger. Jeg skønner, at der kan være et vist overblik over dette arbejde til marts. Det giver fakultetet frem til marts til at forbe­rede de nødvendige beslutninger om de økonomiske rammer og fakultetets og de enkelte institut­ters fremtidige udvikling.

Vi har på universiteterne i lang tid navigeret i rørte vande. Det ser desværre ud til, at den usikkerhed fort­sætter de kommende år. Det skyldes blandt andet, at det endnu ikke politisk er endeligt besluttet, at taxa­me­terløftet for humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser videreføres. Hertil kom­mer, at diskussionerne om en eventuel 1-årig kandidat nu også fremgår af regeringens netop offentliggjorte regeringsgrundlag. Lad os dog håbe, at 2023 bliver året, hvor taxameterløftet permanentgøres. Vi har fået en minister, som har ry for at være dialogorienteret, og vi vil nu i dialog med ministerium og styrelse finde gode løsninger for fremtiden uddannelser på vores område, så de overraskende forringelser af det danske uddannelsessystem og unges muligheder bliver minimeret mest muligt. De to ting står højt på listen over mine nytårsønsker. 

Der er også lyspunkter. Jeg er glad for, at det på Arts er lykkedes at åbne AU’s forfremmelses­pro­gram til professor. I den første runde modtog vi 71 ansøgninger, og jeg ved, at alle ansøgere nu har fået besked. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tillykke til de 12, som er til­budt optagelse i programmet og samtidig her takke rådgivningsudvalget for dets store arbejde. Flere dygtige kandidater venter. Der­for ser jeg allerede nu frem til, at vi til næste år kan åbne for en ny runde. Uanset vore finansielle kvaler holder vi fast i ambitionen om at få bedre karriereforløb også til professoratsniveau. Det er lykkedes siden 2014 at fordoble antallet af professorer på Arts, og vi fortsætter arbejdet.

Jeg er også på fakultetets vegne stolt af, at Arts på baggrund af citationer og anerkendelse fra kol­leger er blandt de 43 bedste humanistiske fakulteter i verden på Times Higher Education World University ranglisten. Det er en utrolig flot bedrift, som alene skyldes jer, jeres dedikation og hårde arbejde – så tak for det.

Før I tager hjem på en velfortjent juleferie, vil jeg gerne takke jer alle for jeres store indsats i en meget tumultarisk tid både på de indre og ydre linjer. Jeg håber, at I nu lader julefreden sænke sig og giver jer selv lov til sammen med jeres kære at tage en velfortjent pause.

God jul og godt nytår til alle

Johnny Laursen