Nyhedsbrev fra dekanen

Kære alle

Vi står lige nu foran et forslag om en omfattende reform af det danske uddannelsessystem efter, at SVM-Regeringen 2. marts lancerede udspillet ”Forberedt på fremtiden”. Vi var nok mange, som havde håbet på, at reformen ville adskille sig væsentlig fra ”Danmark kan mere III” og ikke mindst fra Reformkommissionens ’Nye reformveje 1’. Nogle af jer vil have bemærket, at jeg sammen med dekan Rasmus Antoft fra AAU i Altinget har påpeget, at Reformkommissionens forslag er præget af manglende indsigt i bl.a. humanioras forhold. Desværre ligger regeringens forslag tæt på ’Nye reformveje 1’.   Det er trist, at et så omfattende forslag udformes på så svagt et vidensgrundlag og uden forudgående dialog med universiteterne.

Nu står vi her. Som I ved, opfordrer jeg altid til at holde hovedet koldt og søge veje til at påvirke udfaldet. I skal vide, at vi både på de indre og ydre linjer mobiliserer alle kræfter for at modvirke de alvorlige forringelser af det danske uddannelsessystem, som vi risikerer. Alt er heldigvis ikke helt sort-hvidt. Nogle fornuftige mennesker, som står bag regeringens forslag, er parate til at lytte. Andre er ikke. 

Jeg har tidligere skrevet, at vores nye uddannelses- og forskningsminister er kendt for en åben dialog. Det er rigtigt. Rektor Brian Bech Nielsen, som tillige er formand for Rektorkollegiet, kæmper bravt for at skabe grundlag for en saglig dialog med ministeriet og med politikerne. Så må vi se, hvor langt dialog og fornuft kan bære, og hvor rigoristisk kræfterne bag forslaget vil fastholde deres oprindelige forslag. Vi er saglige, men også meget direkte. Jeg vil ikke udelukke, at ministeriet inddrager Danske Universiteter i reelle drøftelser, inden politikerne træffer endelig beslutning. I skal også vide, at vi humaniora-dekaner stadig fortsætter drøftelserne i den såkaldte HUM-task force under formandskab af rektor Jens Ringsmose fra SDU. Vi stræber efter at styrke det nationale samarbejde på området.

Det er til at græmmes over, at så mange beslutningstagere har glemt de reformer, som de tidligere har gennemført. Vi skal høre mange ting om det store optag på humaniora fra folk, som ikke ved noget om, at man på landsplan som følge af bl.a. dimensionering og udflytningsreform er tæt på at have halveret optaget på humaniora. Det bringer os i den situation, at vi på fakultetet, mens vi frygter konsekvenserne af den forestående reform, må tilpasse vore aktiviteter til et fireårsbudget præget af store indtægtstab frem mod 2026. Det skyldes blandt andet mange års dimensionering og udflytningen af uddannelsespladser, fald i studieeffektivitet og et skuffende optag i 2021 og 2022. 

Jeg forstår godt, hvis disse to parallelle processer kan virke forvirrende og energidrænende. Vi må imidlertid begynde arbejdet med at bringe vores hus i orden, mens vi afventer den kommende storm. Vi havde egentlig planlagt at tage de første skridt i slutningen af november, men valgte i lyset af de mange usikkerheder og den svære situation på DPU at udsætte beslutningerne ind til februar 2023. Fakultetsledelsen har på et seminar på Sandbjerg den 23.-24. februar drøftet situationen og efterfølgende på møder med FAMU/FSU den 28. februar og særskilt ekstraordinært møde med FSU den 9. marts drøftet de tiltag, som overvejes. Institutterne har fået til opgave at overveje deres lokale tiltag frem mod den 1. april, hvor fakultetsledelsen på ny vil tage stilling til det samlede billede for alle enheder. Det sker i forbindelse med den såkaldte økonomirapport 1, hvor rektor drøfter status for fakulteternes økonomi med de enkelte dekaner.

Det er en svær opgave i en tid med usikkerhed fra nye reformer. Vi er allerede kommet et stykke vej. DPU har med sin vanskelige tid i efteråret 2022 bragt sig nær et økonomisk balancepunkt. Andre tiltag har også hjulpet os på vej. Men der udestår stadig et stort arbejde med at bringe os den sidste vej til balance. Det er forudsætningen for at sikre fakultetets fortsatte stabilitet og udvikling.  

Det ligger mig på meget på sinde at kvittere for det store arbejde, I gør, og for at I ufortrødent bliver ved med at tilbyde vores studerende fantastisk undervisning, bidrage med forskning og viden til samfundet og holde sammen i godt kollegaskab. Hold fast i det. 

Dagene har endnu et lidt gråligt skær, men i formiddags klippede jeg en klematis i solskin mellem blomstrende krokus. Lige nu er der slud. Det er egentlig meget betegnende. Vi vil i sidste ende sammen finde løsninger på de vanskeligheder, vi står midt i. Det gør vi ved rettidig omhu, samarbejde og langsigtet planlægning på samme måde, som vi har overvintret andre hårde tider. Familiens figentræ har overlevet endnu en vinter. Det kommer Arts også til. 

Venlig hilsen

Johnny Laursen
Dekan