Sommer-nyhedsbrev fra dekanen

Dekanen skriver om organisations-beslutning, regeringsaftale mm.

Kære medarbejdere
Kære studerende

Vi nærmer os sommerferien, og jeg skal forsøge på at gøre status over det, som vi ved om udviklingen i den kommende tid.

Det, vi kender bedst, er det, som vi selv kan beslutte. Fakultetsledelsen åbnede i marts en diskussion om fakultetets organisering. Vi har i mellemtiden drøftet udspillet på en række møder med bl.a. Akademisk Råd og FAMU/FSU, ligesom vi har modtaget mange skriftlige indspil. Der har også været lokale drøftelser, og jeg har haft lov til at besøge flere afdelinger, som har ønsket en drøftelse med dekanen. Jeg vil gerne sige tak for alle de mundtlige og skriftlige ind­spil, som vi har læst grundigt, og hvorfra vi glæder os til i den kommende tid at komme endnu mere i dybden med nogle af de ting, som I har påpeget. Den 24. juni havde fakultetsledelsen som varslet den endelige drøftelse af de indkomne reaktioner og har nu besluttet, hvordan vi skal gå videre.

Det vil være de fleste bekendt, at vi valgte at nævne ’elefanten i rummet’ og direkte spørge til synspunkter vedrørende muligheden for at danne et fjerde institut. De reaktioner, som vi har modtaget, giver ikke grundlag for at gå videre med den mulighed. De fleste, som læser disse linjer, vil vide, at jeg tilhører dem, som finder, at vi har meget store institutter. Det mente jeg også i 2014 og har levet godt med de eksisterende institutter. Det vil jeg naturligvis også gøre fremover. Det drejer sig derfor om at få den ramme til at fungere bedst muligt. De efterfølgende beslutninger skal ses i det lys. Selv om vi ikke går videre med en så kraftig omlægning af organisationen, som et nyt institut ville indebære, finder vi alligevel, at der er brug for at styrke organisationen på de givne præmisser; et synspunkt som på mange måder også går igen i de indkomne indspil.

Vi har blandt andet noteret os, at rigtig mange reaktioner har berørt den måde, hvor­på både den lokale, og også den bredere uddannelsesorganisering fungerer på. Et stort tema her er naturligvis spørgsmålet om antal studienævn på IKK, som vi har fået forskellige reaktioner på. Det vil vi gå videre med at undersøge. En konsekvens af, at vi beholder den nuværende institutorganisering er, at IKK som det største institut vil indlede en drøftelse af, hvordan man bedst muligt styrker forbindelsen til de lokale aktiviteter og sikrer de indre samarbejdslinjer. Samtidig er der en række spørgsmål om uddannelsesorganisering og –samarbejde, som giver anledning til, at vi på fakultetet vil nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe, som vi vil bede om at gennemarbejde de mange kommentarer. Vi vil bede både denne arbejdsgruppe og IKK komme med anbefalinger til beslutning i fakultetsledelsen, da institutternes organisering jo påvirker hele fakultetet økonomisk mm.

Nogle af kommentarerne har berørt undervisnings- og eksamensplanlægningen, som gennem nogen tid har været drøftet i fakultetets organer. Her har vi som bekendt bedt et konsulentfirma om bistand til at udrede, hvordan vi sikrer de bedste mulige rammer og arbejdsgange på det område, som spiller så stor en rolle for undervisere og studerende. Det kører derfor i sit eget spor. Vi vil tage de kommentarer fra indspillene, som vedrører det emne, over i udredningen, så man kan drage gavn af dem der. Der er netop lagt en intern nyhed om efterårets projekt ud her: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/projekt-om-undervisnings-og-eksamensplanlaegning-i-efteraaret/

Jeg kommer nu til fremmedsprogsområdet. Det er vores opfattelse i fakultetsledelsen, at vi bør tage skridt til at styrke det interne samarbejde på fremmedsprogsområdet. Vi vil derfor gå videre med den idé, som kort blev berørt i oplægget om at nedsætte et tværgående organ (som vi ikke lige nu har et godt navn til) for at sikre den interne kontakt mellem interessenterne på dette om­råde. Jeg opfatter dette som et ret udramatisk, pragmatisk tiltag, som vil kompensere for, at vores sprogfaglige kompetencer er spredt på så mange enheder.

Nogle af jer, som læser dette, vil måske mene, at organiseringsdrøftelsen var stort ståhej for meget lidt. Sådan ser jeg ikke på det. Vi har fået klaret luften om noget, som flere igennem nogen tid har prikket til, og kender nu ret godt medarbejderes og studerendes syn på vores organisation. Det giver et godt grundlag for en evolutionær udvikling af vores organisation og samarbejdsformer, sådan at vi vil komme til at stå godt rustet til de udfordringer, som venter rundt om hjørnet.

En af de ting, som venter på den anden side af sommerferien er en tilbagevenden til et universitet, som mere ligner det, som vi forlod den 12. marts 2020, end det universitet som i forskellige metamorfoser har fungeret med nedlukninger, mundbind, håndsprit, vatpinde i næsen og andre restriktioner. De fleste af os vil favne friheden med begejstring. Jeg har selv glædet mig meget til at få institutbesøg i kalenderen. Men jeg ved, at I alle også vil vide at vise hensyn til dem, som går ind i den nye åbenhed med en vis forsigtighed. Nogle har selv eller gennem slægtninge fået kendskab til den lumske sygdom, og det vil vi alle respektere. Der kan jo igen komme tilbage­slag, selv om vi nu tror på, at situationen i hvert fald i vores del af verden vil blive mere normal. Men vær omhyggelige, når I planlægger længere rejser, og jeg vil også opfordre til, at vi ikke afvikler alle de udsatte arrangementer på én gang i det kommende semester.

Hvad det nye semester vil bringe på den politiske front, vides ikke med sikkerhed. Der er som bekendt nu til morgen 25. juni indgået et politisk forlig om regeringsudspillet ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, som pålægger uddannelsesinstitutionerne en kæmpeopgave. Hvad konsekvenserne af det politiske flertals ønsker vil være, er svært at forudsige. Der vil nu begynde en dialog mellem ministeriet og de enkelte institutioner om en plan, som skal række frem mod 2030, og som formentlig skal ligge klar i april 2022. Der vil som udgangspunkt være krav om reduktion eller udflytning af 5-10 % af 2019-optaget i de store byer, men med så mange kvalifikationer og forhandlingstemaer, at det endnu vil være svært at forudsige konsekvenserne for de enkelte institutioner og fakulteter. Det er således for tidligt at komme med en vurdering fsva. Arts. Vi kommer naturligvis til at følge disse forhandlinger tæt, og vil løbende holde jer underrettet, bl.a. på mine kommende institutbesøg i efterårssemestret.

Jeg kan henvise til mine kommentarer i Akademikerbladet for nylig (før jeg kendte forliget): https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/juni/dekan-udflytningsplaner-af-uni-uddannelser-er-urealistiske

Før I får lov at slippe, vil jeg gerne siger jer alle tak for den store indsats og det store sammenhold, som alle har vist, siden vi den 12. marts sidste år gik ind i restriktionernes og hånd­sprittens verden. Nu går vi ind i en verden, som på ny åbner, og det vil vi gøre på samme måde.

God sommer

Johnny Laursen