Aarhus BSS' Universitetspædagogiske Styregruppe

Medlemmer

 • Morten Rask, konstitueret prodekan for uddannelse (formand)
 • Lars Esbjerg, studieleder, Institut for Virksomhedsledelse
 • Malene Kerzel, studieleder, Juridisk institut
 • Charlotte Christiansen, strategisk projektleder for fastholdelse og internationalisering
 • Camilla Kølsen Petersen, strategisk projektleder for digitale kompetencer
 • Jan Tønnesvang, institutleder, Psykologisk Institut
 • Peter Munk Christiansen, institutleder, Institut for Statskundskab

Endvidere deltager en repræsentant fra CED som observatør.


Kommissorium

Den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS ønskes styrket og tydeligt forankret i fakultetsledelsen med henblik på sikre, at indsatsen er fokuseret, prioriteret og i overensstemmelse med fakultetets strategi samt institutternes behov.

Formål

Styregruppen sætter retningen for den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS i dialog med fakultetsledelsen med reference til institutternes behov.

Ansvarsområder og opgaver

Styregruppen sikrer, at Aarhus BSS har en klar og kommunikeret strategi for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer, og at der er overensstemmelse imellem institutternes behov og fakultetets universitetspædagogiske aktiviteter.

Ansvarsområder og opgaver for styregruppen er som følger:  

 • At arbejde kontinuerligt med og efter fakultetets strategi for udvikling af undervisning, undervisningsformater og undervisningskompetencer i dialog med fakultetsledelsen.
 • At udvælge og prioritere de universitetspædagogiske aktiviteter ved fakultetet i dialog med fakultetsledelsen og med reference til institutternes behov.
 • At drøfte og beslutte, hvordan universitetspædagogiske tiltag kommunikeres og udbredes på Aarhus BSS.
 • At sparre med de enkelte studieledere og institutledere i forbindelse med implementering af strategien og igangsættelse af konkrete aktiviteter.
 • At sikre en god dialog med AU’s tværgående pædagogiske center (CED) med henblik på at sikre den fornødne understøttelse af institutternes behov og sammenhæng til institutternes faglige miljøer.

Resultater/succeskriterier

Gruppens arbejde skal resultere i, at den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS forankres tydeligt i fakultetsledelsen og herunder, at der sker en synlig prioritering af relaterede aktiviteter under hensyn til institutternes behov.

Forud for hvert semester drøfter styregruppen universitetspædagogiske aktiviteter og prioritering heraf ved Aarhus BSS, og ved afslutningen af semesteret følges op på de prioriterede aktiviteter.

Fakultetsledelsen orienteres løbende om styregruppens overvejelser og beslutninger.

Organisering og samarbejdsflader

Prodekanen for uddannelse er formand for styregruppen.

Styregruppen sætter retningen for den universitetspædagogiske indsats ved Aarhus BSS i dialog med fakultetsledelsen og således med reference til institutternes behov. Styregruppen arbejder tæt sammen med institutter samt afdelinger i fakultetets administrative center, herunder særligt Aarhus BSS IT & digitalisering, Aarhus BSS Studier og Aarhus BSS HR & Ph.d.

Formanden for styregruppen er ansvarlig for at sikre fakultetets deltagelse/repræsentation i det universitetspædagogiske samarbejde i de relevante fora på tværs af AU. Styregruppen drøfter efter behov emner i relation til tværgående aktiviteter. Formanden for styregruppen mødes minimum en gang årligt med samarbejdspartnere ved CED.

Møder

Styregruppen mødes efter behov og minimum én gang hvert semester. Gæster (fx studieledere eller funktionschefer) kan inviteres efter behov.

Sammensætning

Styregruppen består af en formand (prodekan for uddannelse), to studieledere, to institutledere, fakultetets to strategiske projektledere samt en repræsentant fra CED (observatør). Medlemmerne bidrager hver især til styregruppens formål, herunder bidrager institutledere og studieledere særligt med forslag og input fra institutterne.

Sekretariatsbetjening

Styregruppen betjenes af en rådgiver fra fakultetssekretariatet.