Rapport om coronaerfaringer

I 2020-2021 blev planlægning og afvikling af undervisning og eksamen på Aarhus BSS tilpasset COVID-19-situationen. Denne tilpasning medførte, at afvikling af undervisning skete gennem en kombination af streaming/delvist fremmøde og omlægning til ren online undervisning.

Fakultetsledelsen ved Aarhus BSS besluttede i sommeren 2021 at evaluere undervisning og læring under COVID-19-nedlukningerne i 2020-2021 med henblik på fortsat at udvikle engagerende undervisning og læring på fakultetet.


Formålet med rapporten

Evalueringen tager afsæt i en erfarings- og praksisopsamling vedrørende online undervisning på Aarhus BSS under COVID-19-nedlukningerne i 2020 og 2021. Formålet med opsamlingen er at inddrage de erfaringer, der blev høstet i forhold til online undervisning, som sigtelinjer for tilrettelæggelsen af den fremtidige udvikling af undervisning på fakultetet.

AU og dermed Aarhus BSS er et campusuniversitet, og online undervisning kan ikke erstatte det fysiske møde mellem underviser og studerende, ej heller studerende imellem. Men med afsæt i erfaringerne med nye platforme og lærings- og samarbejdsformer ønsker fakultetsledelsen at anvende disse til fortsat at udvikle undervisningen på fakultetet.

Datagrundlag

Opsamlingen er sket på baggrund af indhentning af erfaringer fra fakultetets respektive studienævn, hvor hvert studienævn med afsæt i en række centrale spørgsmål har meldt tilbage med deres umiddelbare refleksioner om studenter- og uddannelsesperspektivet. Dette danner konteksten for undervisernes individuelle erfaringer, som er afdækket gennem et spørgeskema sendt til alle undervisere på fakultetet, der har evalueret undervisningsaktiviteter under COVID-19-nedlukningerne i 2020 og 2021.

Resumé i punktform

Undersøgelsen kan kort sammenfattes i følgende punkter, der præciserer, hvad vi har lært om undervisning, vejledning og eksamen i onlineformater under nedlukningerne.

  • Aarhus Universitet er et campusuniversitet, hvor udgangspunktet er undervisning baseret på fysisk fremmøde. Online undervisning og digitale undervisningsværktøjer anvendes efter pædagogisk relevans i forhold til den fysiske undervisning. Undervisernes valg af online og fysisk undervisning afspejler de forskellige fags form, indhold og undervisningsmetoder samt undervisernes vurderinger af læringssituationen, herunder de studerendes trivsel, læring og faglige dannelse.
  • Digitale undervisningsværktøjer har vundet indpas og kan bruges som supplement til de sædvanlige undervisningsformater i forbindelse med fysisk fremmøde, og udvalgte kurser kan afvikles som online undervisning.
  • Det hybride undervisningsformat, hvor der er studerende fysisk til stede i lokalet, og undervisningen samtidig streames til studerende online, er mindre attraktivt for de fleste undervisere.
  • Underviserne vurderer kvaliteten af online undervisning under nedlukningen som havende den samme eller lidt lavere kvalitet. Lavere kvalitet gælder især for typer af undervisning, hvor interaktion og dialog er påkrævet.
  • Kvaliteten af vejledning i onlineformat vurderes ikke lavere. Det tyder på, at online vejledningsprocesser i højere grad vil blive en del af normalen fremover.
  • Kvaliteten af samt mulighederne og udfordringerne med eksempelvis at skabe tryghed for de studerende i den online eksamenssituation opleves varierende. Der kan være et potentiale i det online eksamensformat efter behov.
  • Sparring med kolleger, teknologiske muligheder på AU og samspillet med underviserens egne kompetencer har haft afgørende betydning for at gennemføre god og vellykket online undervisning under nedlukningen.
  • Der er blandt underviserne grundlæggende enighed om: at være blevet klædt bedre på til at gennemføre online undervisning, at være mere motiveret til at udvikle egen fysiske undervisning med brug af digitale værktøjer og at have fået mere lyst til og mod på at gennemføre online undervisning i det hele taget.
  • Omlægningen til online undervisning har krævet hårdt arbejde og ihærdighed, hvor underviserne hver især har taget meget ansvar for at forbedre læringssituationen og -udbyttet for de studerende under de givne omstændigheder.

Styregruppe

Arbejdet med coronarapporten er forankret i den Universitetspædagogiske Styregruppe på Aarhus BSS.