Evaluering af kommunikation

Anbefalinger til evaluering af kommunikation

Evaluering af kommunikation kan med fordel bruges som en integreret del af både det interne og det eksterne kommunikationsarbejde på Aarhus Universitet.

Evalueringen skal sikre, at kommunikationsaktiviteterne understøtter universitetets strategi og bruges til at kvalificere det fremtidige kommunikationsarbejde.

Evaluering af kommunikation foretages ved hjælp af produktionsmål og effektmål. Produktionsmål er indikator for, om kommunikationen når ud til de relevante modtagere, mens effektmål vedrører kommunikationens virkning og modtagernes udbytte af kommunikationen.

Mål

Produktionsmål

Effektmål

Indsigt

Omfang (Hvad? Hvor mange? Hvor meget?)

Årsager, adfærd og holdninger (Hvorfor?)

Datakilder

Fortrinsvis kvantitative:

  • Medieanalyse
  • Statistik på nyhedsbreve
  • Statistik på digitale platforme

Kvalitative:

  • Spørgeskemaer
  • Fokusgrupper
  • Interviews

Eksempler på spørgsmål

Hvor mange har besøgt vores hjemmeside?

Hvor mange har læst vores nyhedsbrev?

Hvor mange artikler har et institut fået i medierne?

Hvor mange eksemplarer blev distribueret?

Hvor mange arrangementer blev afholdt?

Er nyhedsbrevet relevant for målgruppen?

Får vores interessenter den information, de har brug for?

Forstod målgruppen vores budskab?

Blev kommunikationen brugt efter hensigten?

Blev de ønskede adfærdsændringer opnået? - hvorfor/hvorfor ikke?

Anbefalinger til evaluering af kommunikation

Afsender af kommunikation har ansvar for at foretage evaluering, men valg af form, omfang og frekvens ligger lokalt. Arbejdet med evaluering gennem produktions- og effektmål kan med fordel tage afsæt i følgende anbefalinger:

  • Formål med evaluering, afgrænsning af evalueringsobjekt og metoder til evaluering fastlægges i forbindelse med planlægning af kommunikationsindsatsen.
  • Overvejelser om formidling af evalueringens resultater skal indgå i den indledende planlægning af evalueringsprocessen.
  • Evalueringens resultater skal inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af fremtidige kommunikationsindsatser.