Navngivningsprincipper

Principper for navngivning er et redskab til at sikre, at benævnelsen af universitetets enheder følger en konsistent logik, så enhederne får sigende og dækkende navne, der bidrager til gennemskuelighed på tværs af den komplekse organisation.

Fakultetsnavne

De fem enheder benævnes som fakulteter, dog kan Aarhus BSS også omtales som business school. Den ledelseskreds, hvori dekaner, prodekaner og institutledere indgår, benævnes som fakultetsledelser og dekanens sekretariat som fakultetssekretariat.

AU's fem fakulteter har både et formelt navn og et kort navn til dagligt brug. Desuden en forkortelse til rent internt brug og et domænenavn til hjemmesiden. De latinske navne benyttes på blandt andet æresdoktorbeviser.

Formelt navnKort navnIntern forkortelseDomæneLatinsk navn
Faculty of Arts Arts AR* arts.au.dk Facultas Artium
Aarhus University, School of Business and Social Sciences Aarhus BSS BSS* bss.au.dk Facultas rerum politicarum
Faculty of Health Health HE health.au.dk Facultas Medicinae
Faculty of Natural Sciences Nat NS nat.au.dk Facultas Scientiarum
Faculty of Technical Sciences Tech TS tech.au.dk

Facultas Technices

* Navnene Arts og Aarhus BSS forkortes kun undtagelsesvis og kun såfremt, det er funktionelt påkrævet (fx i interne IT-systemer).

Fakulteter optræder altid med deres fulde navn i formelle sammenhænge såsom eksamensbeviser og juridiske dokumenter.  

Ved navngivning skal overlap til andre fagfelter og services på det øvrige universitet undgås, særligt når et navn begynder med ”AU” og dermed signalerer, at det dækker hele universitetet (eksempelvis ”AU Engineering” eller ”AU Library”).   

Institutnavne

Alle institutter skal have et dansk og et engelsk navn.

Institutnavne begynder som hovedregel med ”Institut for” og medtager en til to fagligheder i navnet for at sikre korte og overskuelige institutnavne – eksempelvis ”Institut for Fysik og Astronomi”. Enkelte institutter er navngivet efter en anden logik - fx Juridisk Institut.

Nationale centre

Alle nationale centre skal have et dansk og et engelsk navn. På dansk består et nationalt centers navn af centrets forkortelse efterfulgt af tankestreg samt "Nationalt center for"og derefter højst to fagbetegnelser. Fx "DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi".

Ph.d.-skoler

I forbindelse med oprettelsen af de fire ph.d.-skoler centre i 2011, blev det vedtaget at alle ph.d.-skolerne har både et dansk og engelsk navn efter samme formel.

Til skriftlig brug ” Ph.d.-skole, Arts” på dansk og Graduate School, Arts på engelsk.

Mundtlige siger man ”Ph.d.-skole for Arts” respektive ”Graduate School at Arts”.

Fællesadministrationen

Navne på vicedirektørområder i fællesadministrationen begynder med ”AU” (fx ”AU Uddannelse”) for at markere, at der er tale om en fælles service for hele universitetet. Analogt navngives administrative enheder i de administrative centre med fakultetsforkortelsen (fx ”HE Økonomi”).  

Lokaliteter og campusser

Alle universitetets geografiske lokaliteter skal have et navn, der begynder med AU og derefter den geografiske lokalitet, eksempelvis ”AU Silkeborg”, ”AU Roskilde” og ”AU Viborg”. 

Områder med mange studerende benævnes dog campus; Campus Aarhus og Campus Emdrup. 

Navngivning af bygninger

Den officielle betegnelse på AU’s bygninger er et nummer, og som udgangspunkt har AU’s bygninger ikke navne. 
Et supplerende navn kan vælges, hvis en bygning har en særlig funktion, historik eller betydning. I givet fald opkaldes bygningen som udgangspunkt ikke efter nulevende personer, og navnet må ikke henvise til et produkt eller en virksomhed.

Domæner

Institutternes domænenavn er som hovedregel forkortelsen/akronymet for den engelsksprogede udgave af institutnavnet for at sikre korte webadresser, der let kan kommunikeres til omverdenen – eksempelvis food.au.dk for Institut for Fødevarer. 

For de nationale centre anvendes centrenes forkortelse som domænenavn, fx dce.au.dk.

Oversættelse af enhedsnavne

Til engelsk oversættelse af enhedsnavne benyttes som udgangspunkt britisk engelsk, medmindre der er velovervejede grund til at anvende en anden stavemåde. 

Institut oversættes med department (på Arts dog med school) og afdeling/sektion med section (på Arts dog med department).   

Oversættelsen af de nationale centres navne følger den danske formel, dvs. forkortelse efterfulgt af tankestreg samt ”Danish Centre for" og dernæst to de fagligheder. Fx ” DCE - Danish Centre for Environment and Energy”.