Oplysningspligt - Universitetsledelsens Stab

Forskningsprojekter hos Danmarks Statistik


Danmarks Statistik har givet Universitetsledelsens Stab (AU) autorisation til ekstern elektronisk adgang til udvalgte datasæt i Danmark Statistik via deres forskerserver.

Her finder du information om aktuelle forskningsprojekter.


Registerbaseret analyse af de højtuddannedes arbejdsmarked 

Universitetsledelsens Stab (AU) behandler i forskningsprojektet ”Registerbaseret analyse af de højtuddannedes arbejdsmarked” personoplysninger på en stor gruppe af indbyggere i Danmark.

Formålet er at forske i og formidle viden om de videregående uddannelsers kvalitet og relevans. Denne viden er afgørende for at kunne etablere og formidle et eksakt vidensgrundlag samt anspore til tilpasning af vores uddannelser.

Population og data

 I projektet behandles der personoplysninger på de følgende personer:

  1. Personer, der har gennemført en videregående uddannelse, en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse, som deres højest fuldførte uddannelse.
  2. Studerende (nuværende og tidligere) indskrevet på en videregående uddannelse, der falder ind under universiteterne.

Et krav for at indgå i populationen er dog, at personen indgår i befolkningen (jf. Danmarks Statistiks befolkningsregister) i løbet af årrækken 2000-2022.

I udvidede analyser behandler vi også data på de personer, der er forældre til dem, der opfylder de ovenstående kriterier.

For gruppen behandles der data, der vedrører demografi (fx køn, alder og bopæl), uddannelseshistorik og -søgning samt løn- og beskæftigelseskarakteristika.

Projektet forventes at have en 3-årig løbetid startende fra december 2023.

Publicering af resultater

Behandlingen af data foregår alene på Danmarks Statistiks beskyttede forskerserver. Ethvert hjemtag og offentliggørelse af analyseresultater sker alene i anonymiseret og aggregeret form uden mulighed for identifikation af enkeltindivider. Arbejdet lever således op til Danmarks Statistiks regler om fortrolighed og datasikkerhed.

Ansvar og privatlivspolitik

Tobias Bach-Varneskov (tbv@au.dk) er den projektansvarlige hos Universitetsledelsens Stab og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål til projektet eller ifm. indsigelser over den måde, dine data behandles.

Der henvises videre til Aarhus Universitets Privatlivspolitik.