AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne.

Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Uddannelsesudvalget, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelsesområdet.

AU Uddannelse består af fem funktionsområder: Studenterrekruttering og Optagelse, Studiesystemer, International Uddannelse, Studiestøtte og Uddannelsesstrategisk Sekretariat, samt en mindre stabsfunktion.

Afdelinger i AU Uddannelse

International Uddannelse

International Uddannelse bidrager til rekruttering, modtagelse og levering af information og services til udvekslingsstuderende og internationale studerende på hele uddannelse i samarbejde med fakulteterne. Området afholder også AU Summer University.

International Uddannelse består af to afsnit: Bolig samt Mobilitet og Uddannelsessamarbejde.

Læs mere om International Uddannelse

Studiesystemer

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport.

Læs mere om Studiesystemer

Optagelse

Optagelse varetager opgaver som vedrører studerendes optagelse på hhv. bachelor- og kandidatuddannelser, samt tilvalgsfag.

Læs mere om Optagelse

Vejledning og Studieinformation

Vejledning og Studieinformation tilvejebringer generel studieinformation på universitetet og koordinerer den samlede studenterrettede informationsindsats.

Læs mere om Vejledning og Studieinformation

Studiestøtte

Området yder flere typer af studiestøtte til studerende, der af forskellige grunde har brug for særlig rådgivning og støtte undervejs gennem studiet. Det være sig elitesportsudøvere, iværksættere og studerende med funktionsnedsættelser. Desuden ydes økonomisk støtte til studerende, herunder SU, transportstøtte eller stipendier.

Studiestøtte har følgende hovedopgaver:  

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Uddannelsesstrategisk Sekretariat bidrager med uddannelsesjuridisk rådgivning, kvalitetsudvikling og analytiske arbejde. Sekretariatet leverer ledelsesinformation og understøtter tværgående beslutningsprocesser på uddannelsesområdet. Området sekretariatsbetjener prorektor for uddannelse og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens Sekretariat. Området består af tre teams: