Køn i fondsansøgninger

Bliv opmærksom på perspektiver vedr. køn, som kan være relevante at indarbejde i dit forskningsprojekt.


Når du skal skrive en fondsansøgning, kan der være krav om at indtænke køn (sex/gender) i dit forskningsprojekt. Køn er et af de tværgående temaer i Horizon Europe, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det gælder fx også flere virkemidler hos danske bevillingsgivere som bl.a. Lundbeckfonden. 

Kravet skyldes en øget opmærksomhed på, at når køn integreres i forskningsprojekter kan det:

 • Øge værdien af forskning og innovation gennem excellence, kreativitet, reproducérbarhed og forretningsmuligheder.
 • Bidrage til en bedre/dybere forståelse af alle menneskers behov, adfærd og holdninger.
 • Bidrage til at gentænke standarder og referencemodeller, så de er mere inklusive og dermed anvendelige.

Samlet kan opmærksomheden på køn bidrage til bedre forskningskvalitet og øge forskningens samfundsmæssige relevans. Omvendt kan manglende opmærksomhed på køn i forskningsprojekter føre til dårligere forskning eller ligefrem spild af forskningsmidler. Det handler ikke kun om ligestilling i organisationen eller i et projektkonsortium. Det handler i høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskning og innovation.

Kontakt

Ansøgningsteams:

Relevante spørgsmål til din forskning

Her finder du en række spørgsmål, der kan bruges som inspiration, hvis du vil overveje, om det er relevant at indtænke køn i dit forsknings- og/eller innovationsprojekt.  Spørgsmålene er struktureret, så de knytter an til forskellige dele af arbejdet med et forskningsprojekt.  


Spørgsmål til idéfasen – udvikling af forskningsprojektet

 • Involverer forskningsprojektet mennesker eller andre levende skabninger? Hvis ja – har du undersøgt relevansen af køn ift. forskningsemnet?
 • Har du gennemgået forskningslitteraturen (og/eller andre kilder) om køn og kønsforskelle inden for forskningsområdet?
 • Inddrager du forskning, som har belyst køn i relation til emnet?
 • Har du overvejet, om mennesker af forskellige køn kan have forskellige tilgange til forskningsemnet?
 • Har du overvejet kønsantagelser og kønsstereotyper, som kan påvirke forskningsemnet?

Spørgsmål til gennemførslen af forskningsprojektet

 • Er spørgeskemaer, fokusgrupper, observationer etc. designet til at identificere relevante kønsforskelle i forskningsfeltet?
 • Er stikprøver afbalanceret med hensyn til køn (hvis 50/50 er uopnåeligt, så mindst 40/60)?
 • Er data analyseret i henhold til køn variable?
 • Er andre relevante variable (fx alder eller erhverv) analyseret i relation til køn?
 • Hvis svaret på et af disse spørgsmål er 'nej', er der så en begrundelse?

Spørgsmål til ansøgningsfasen

 • Har du overvejet, om forskningen kan have forskellige resultater og indvirkninger på kønnene?
 • Gør den valgte metode det muligt at opdage og undersøge potentielle kønsforskelle?
 • Er de indsamlede data differentieret på køn?
 • Er det relevant at analysere de indsamlede data ud fra et kønsperspektiv?
 • Beskriver ansøgningen, hvordan aspekter om køn bliver håndteret i projektet? Hvis køn ikke er relevant, er årsagerne da angivet?

Spørgsmål til formidling og publicering

 • Omfatter formidling af resultaterne statistikker, tabeller, figurer og beskrivelser, der fokuserer på relevante kønsforskelle?
 • Er I opmærksomme på køn i formuleringer mv., i forbindelse med formidlings- og kommunikationsaktiviteter?

Forskel på "sex" og "gender"

På dansk taler vi om køn, mens man på engelsk skelner mellem ”sex” og ”gender”.

 • Sex refers to biology. In humans, sex refers to the biological attributes that distinguish male, female, and/or intersex. In non-human animals, sex refers to biological attributes that distinguish male, female, and/or hermaphrodite. In engineering & product design research, sex includes anatomical and physiological characteristics that may impact the design of products, systems, and processes.
 • Gender refers to sociocultural norms, identities, and relations that: 1) structure societies and organizations; and 2) shape behaviors, products, technologies, environments, and knowledges (Schiebinger, 1999). Gender attitudes and behaviors are complex and change across time and place. Importantly, gender is multidimensional (Hyde et al., 2018) and intersects with other social categories, such as sex, age, socioeconomic status, sexual orientation and ethnicity.

Kilde: Schiebinger, L., Klinge, I., Sánchez de Madariaga, I., Paik, H. Y., Schraudner, M., and Stefanick, M. (Eds.) (2011-2021). Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and Environment.

Integrating Gender Analysis into Research Videoen "Integrating Gender Analysis into Research" fra The French National Centre for Scientific Research giver eksempler på, at det kan være relevant at indtænke køn i forskningsprojekter.
Sex and Gender Interact I videoen forklarer Professor Londa Schiebinger fra Stanford University forskellen på "sex" og "gender", og hvordan de kan påvirke forskellige typer af forsknings- og innovationsprojekter.

Køn i EU-forskningsmidler, Horizon Europe

Køn er et af de tværgående temaer i Horizon Europe, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det handler ikke kun om ligestilling på institutioner og virksomheder eller kønsbalance i konsortiet. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskning og innovation.

Gender Equality Plan

Europa-Kommissionen arbejder fokuseret og strategisk på at fremme ligestilling i forskning og innovation som en del af EU’s strategi for ligestilling for 2020-25. Alle offentlige institutioner, herunder højere uddannelses- og forskningsinstitutioner, der er partnere i et Horizon Europe-projekt, skal fra 2022 udarbejde en Gender Equality Plan, for at de kan deltage i Horizon Europe projekter. AU har udarbejdet en Gender Equality Plan, hvis primære fokus er ligestilling i videnskabelige stillinger, fordi udfordringerne her er særligt tydelige.

Kønsaspektet i forsknings- og innovationsindhold i Excellence-afsnittet

Som ansøger til Horizon Europe skal du være opmærksom på, at det kan have stor betydning for evalueringen af ansøgningen og projektet, om du har husket at tænke kønsaspektet med ind i dit faglige arbejde. 

Når du planlægger dit projekt og skriver din ansøgning, skal du tage stilling til og beskrive, hvordan du vil arbejde med kønsaspekter i den forskning eller innovation, du vil udføre. Det handler her ikke om ligestilling og kønsbalance, men om, hvorvidt køn kan have en betydning for det faglige indhold i forskningen eller innovationen. Det er en del af excellence-afsnittet i ansøgningen, og det er obligatorisk for alle ansøgninger under programmerne i søjle II, med mindre der er skrevet en tydelig undtagelse i opslagsteksten. Derfor er det også et kriterium, som ansøgningen evalueres ud fra, hvorvidt man i tilstrækkelig grad har taget stilling til kønsdimensionen i projektet. Du kan se evalueringskriterierne i Horizon Europe's Work Programme, under Award Criteria på side 21. 

Hvis du ansøger til andre dele af Horizon Europe, vil det også være en god idé at adressere kønsaspekter i det faglige arbejde.

Kønsbalance i projektkonsortiet

Det er ikke et evalueringskriterium som sådan, om der er kønsbalance i konsortiet. Grundreglen er, at det er de dygtigste inden for deres felt, der skal indgå i projekterne og sikre den højeste faglige kvalitet (excellence) i projektet. Men kønsbalancen blandt partnerne i projektet kan alligevel spille en rolle. Når evaluatorerne har givet deres point og prioriteret ansøgningerne, kan det ske, at to fremragende ansøgninger har fået lige mange point, men at der kun er penge til det ene projekt. I dette tilfælde træder andre kriterier i kraft, der i sidste ende afgør, hvilket projekt der får støtte via Horizon Europe, og et af disse kriterier er kønsbalancen i konsortiet. Derfor kan det komme til at spille en rolle, om man har en væsentlig overvægt af mænd eller kvinder blandt partnerne. Du kan se ranking kriterierne i Horizon Europe's Work Programme, under Procedure side 26.