Teknisk administrativt personale

Stillingsopslag

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel slås op, så de er offentligt tilgængelige.

For teknisk-administrative stillinger er der følgende undtagelser fra opslagskravet:

  • Hvor der i lovgivningen er fastsat særlige regler om udpegning, f.eks. til nævn og råd.
  • Ved ansættelse som særlig rådgiver for en minister.
  • Hvis der er tale om ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år.

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Efter loven kan ansættelsen af en tidsbegrænset ansat teknisk-administrativ medarbejder ikke forlænges. Medarbejderen må således enten fratræde stillingen eller overgå til varig ansættelse. Dog kan tidsbegrænset forlængelse ske, hvis forlængelsen skyldes objektive forhold. Objektive forhold kan være uforudselig sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud eller hvor fornyelsen på grund af uforudsigelige forhold er nødvendig til løsning af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Ansættelsesbeviser

Ifølge lov om ansættelsesbeviser og cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, skal universitetet give lønmodtageren oplysninger om en række i loven angivne forhold, hvilket sker i form af et ansættelsesbrev.
Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale, der erstatter lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Oplysningspligten gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Hvis lønmodtageren ikke fra ansættelsesforholdets begyndelse har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer, indtræder universitetets oplysningspligt, når lønmodtageren inden for de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.