Teknisk administrativt personale

Stillingsopslag

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel slås op, så de er offentligt tilgængelige.

For teknisk-administrative stillinger er der følgende undtagelser fra opslagskravet:

  • Hvor der i lovgivningen er fastsat særlige regler om udpegning, f.eks. til nævn og råd.
  • Ved ansættelse som særlig rådgiver for en minister.
  • Hvis der er tale om ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år.

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Efter loven kan ansættelsen af en tidsbegrænset ansat teknisk-administrativ medarbejder ikke forlænges. Medarbejderen må således enten fratræde stillingen eller overgå til varig ansættelse. Dog kan tidsbegrænset forlængelse ske, hvis forlængelsen skyldes objektive forhold. Objektive forhold kan være uforudselig sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud eller hvor fornyelsen på grund af uforudsigelige forhold er nødvendig til løsning af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Ansættelsesbeviser

Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal universitetet give lønmodtageren oplysninger om en række i loven angivne forhold, hvilket sker i form af et ansættelsesbrev.

Finansministeriet og centralorganisationerne indgik i 2002 en aftale, der erstatter lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Denne aftale er endnu ikke udkommet i en ny opdateret version svarende til den nye lov om ansættelsesbeviser fra 2023. Det forventes dog, at en ny aftale vil være på plads inden længe.

Oplysningspligten gælder for alle lønmodtagere, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger.