Videnskabeligt personale

Stillingsopslag

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel slås op, så de er offentligt tilgængelige.

Ansættelsesbekendtgørelsen fastlægger de overordnede rammer for ansættelse af medarbejdere i stillinger omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. Alle stillinger omfattet af stillingsstrukturen skal som hovedregel opslås.

Der gælder dog følgende undtagelser fra opslagskravet:

  • tidsbegrænset ansættelse/genansættelse under 1 (2) år jf. § 9 i ansættelsesbekendtgørelsen
  • ansættelse efter § 7 (søgekomité/kaldelse).
  • ansættelse for eksterne navngivne midler jf. § 8.

Stillinger på professor- og lektorniveau skal opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende jf. § 3.

I foråret 2013 vedtog universitetsledelsen nye retningslinjer for ansættelse af videnskabeligt personale ved Aarhus Universitet. Retningslinjerne skal ses som en ramme, og de enkelte fakulteter har hver især udformet deres egne retningslinjer inden for denne ramme. For mere information se venligst fakulteternes egne hjemmesider (via links i højremargen af denne side).

På Aarhus Universitet har vi ti normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere. De ti normer er fastlagt af universitetsledelsen på baggrund af drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer. Reglerne skal fremadrettet bidrage til en styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet. Bl.a. ved at bidrage til at styrke kvalitet og diversitet i ansøgerfeltet på alle fem fakulteter. Normerne angiver en fælles retning, der fx omfatter anvendelse af søgekomiteer, genopslag, bedømmelsesudvalg, udlandsophold og ansættelsesudvalg, og de skal implementeres på institutter og centre, hvor den lokale ledelse får ansvaret for at tilpasse til de nuværende lokale retningslinjer. Se de ti normer her

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelser bl.a. at fastsætte rammer, der skal forhindre ”misbrug” i forbindelse med flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Ifølge § 5 stk. 2 i lov om tidsbegrænset ansættelse kan en stilling for en tidsbegrænset ansat medarbejder, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed, højst forlænges 2 gange.

Ansættelsesbeviser

Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal universitetet give lønmodtageren oplysninger om en række i loven angivne forhold, hvilket sker i form af et ansættelsesbrev.

Oplysningspligten gælder for alle lønmodtagere, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger.

Overenskomster

Finansministeriet har med en række AC-organisationer indgået overenskomst for akademikere i staten. Løn og ansættelsesvilkår reguleres af overenskomst for Akademikere i Staten.

Kliniske stillinger på Health: For så vidt angår kliniske professorer og kliniske lektorer henvises til HR Health.

Lokale lønaftaler

De enkelte fakulteter har egne lokale lønaftaler.
For nærmere oplysninger henvises til fakulteternes hjemmesider.

Ph.d'er

For nærmere oplysninger henvises til de enkelte fakulteters hjemmesider.