Investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitets investeringer af overskydende likviditet med henblik på at optimere afkastet under hensyn til et ønske om en forsvarlig risikostyring og etiske hensyn.

Ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkender den til enhver tid gældende investeringspolitik. Ansvaret for, at investeringspolitikken overholdes er hos vicedirektøren for Økonomi & Bygninger der også udfærdiger forslag til ændringer af investeringspolitikken samt kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Placering af finansielle aktiver

I henhold til universitetsloven skal universitetets finansielle aktiver anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag mv. (anbringelsesbekendtgørelsen).

Placeringen i danske obligationer skal være direkte i fondskoder og ikke via investeringsforeninger, med mindre andet er særskilt aftalt. Placering i øvrige aktiver sker via udbyttegivende investeringsforeninger(1) eller Exchange Traded Funds (ETF). (2)

Forvaltningen af universiteters formue skal varetages af eksterne kapitalforvaltere, som skal være underlagt ”Lov om finansiel virksomhed”. Er samarbejdspartneren en udenlandsk kapitalforvalter, skal denne have Finanstilsynets godkendelse til at operere i Danmark. Alle aftaler om ekstern kapitalforvaltning skal indgås under dansk lov.

Udviser kapitalforvaltningen tab på -0,25 pct. for en indeværende måned så skal kapitalforvalteren kontakte universitetet. Overstiger det akkumulerede tab på de samlede langfristede finansielle aktiver inden for kalenderåret 3 pct. fra kalenderårets højeste afkast så skal universitet ligeledes kontaktes. Samtidig skal formanden for bestyrelsen informeres, og det skal besluttes om tabet giver anledning til ændringer i universitetets risikoprofil.


  1. Investeringsforening - en fond der samler en lang række investorers penge i en pulje som bruges til, på forhånd, beskrevne investeringer i eksempelvis aktier eller obligationer. Investorerne deler i forening omkostninger, tab og avance ligeligt afhængig af deres indskudsstørrelse.
  2. ETF – Electronic Traded Funds: Dette er typisk en investeringsforening som følger et indeks i det finansielle marked og derfor forvaltes investorenes kapital ikke aktivt. Der foregår altså ikke nogen handler hvor investeringsforeningen forsøger at opnå et bedre afkast end det gennemsnitlige marked giver. Derfor har en ETF en lavere omkostningsprocent end en konventionel investeringsforening.

Placering af midler i pengeinstitutter

Universitet kan placere sin likviditet i obligationer med lav kursrisiko i stedet for at have et indestående i sit pengeinstitut. Når universitetet har behov for mere likviditet end det maksimum, der er på universitetets trækningsfacilitet, kan obligationerne stilles til sikkerhed for en yderligere trækningsmulighed/”kassekredit”. Økonomi & Bygninger er derfor bemyndiget til at indgå ”repo-forretninger”. Med repo-forretningen skal AU altså ikke nødvendigvis sælge obligationer med dertil hørende omkostninger og kursusrisiko, når AU kortvarigt mangler likviditet låner AU i stedet den fornødne likviditet. Repoforretning anvendes således, når renten for et lån er lav og ofte lavere end forrentningen på obligationer og omkostningerne forbundet med salg af obligationerne.

Ansvarlig investeringspolitik

Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal Aarhus Universitets kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

Det en forudsætning, at Aarhus Universitet kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt og underskrevet FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal bekræfte over for Aarhus Universitet, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner. Desuden ønsker Aarhus Universitet, at kapitalforvalteren i sine investeringsvalg, inddrager i hvor høj grad virksomhederne i porteføljen indarbejder FN’s Global Compact principper i deres CSR-politikker.

Aarhus Universitet anvender for sin investeringsportefølje en SRI screening (Social Responsible Investments) , hvor der sker et fravalg af sektorer som Aarhus Universitet ikke ønsker at investere i. De virksomheder, som Aarhus Universitet investerer i, må ikke have omsætning inden for følgende sektorer:

  • Tobak
  • Våben
  • Alkohol
  • Voksenunderholdning
  • Spil
  • Fossile brændstoffer

Det er en målsætning for Aarhus Universitet, at virksomheder der investeres i ikke har nogen omsætning i de ovennævnte sektorer. Af operationelle grunde anerkendes det dog, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning inden for de ovennævnte uønskede sektorer. Derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede sektorer. Dette skal dog forstås som en operationel maksimalgrænse der ikke ønskes udnyttet.

Omkring fossile brændstoffer defineres investeringer således, at der ikke investeres i kulproducenter, kulforbrugende virksomheder og kontroversiel olieudvinding. Ved kulforbrugende virksomheder menes der forsyningsvirksomheder og her kan der eventuelt accepteres en højere tærskelværdi i forbindelse med, hvilke forsyningsvirksomheder der skal udelukkes fra investeringsporteføljen.

Det forventes, at Aarhus Universitets kapitalforvaltere er bekendt med, og efterlever, EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande som der ikke må investeres i.

Godkendelse

Investeringspolitikken er godkendt på bestyrelsesmøde d. 13. december 2018.