Uddannelser på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder såvel bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser som masteruddannelser inden for et bredt fagligt spektrum. Uddannelserne er forskningsbaserede og er tilrettelagt efter bekendtgørelser om universitetsuddannelser og om åben uddannelse. De ordinære uddannelser er opbygget efter reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, og er tilrettelagt som 3-årige bacheloruddannelser, evt. efterfulgt af 2-årige kandidatuddannelser, der igen kan efterfølges af 3-årige ph.d.-forløb. Denne struktur kaldes ”3+2+3” eller "5+3". De enkelte uddannelsestilbud er reguleret efter studieordninger, der fastsætter nærmere regler om uddannelsernes indhold, sammensætning, eksamener og mulighed for tilvalg og kombinationer.

Studerende på andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland har mulighed for at følge dele af de ordinære uddannelsestilbud som meritstuderende, ligesom andre kvalificerede kan deltage på enkeltkursusbasis under reglerne om åben uddannelse, dvs. mod betaling.

Universitetet samarbejder med det omgivende samfund og med potentielle aftagere af de færdiguddannede om studiernes tilrettelæggelse.

De studerende på de ordinære uddannelser har i løbet at studietiden mulighed for at rejse på studieophold ved et udenlandsk universitet og få overført eventuelle beståede forløb til den igangværende uddannelse på Aarhus Universitet. Ligeledes er der mulighed for at indbygge et praktikophold både fra ind- og udland i de fleste uddannelser. Universitetet tilbyder tværfaglige kurser, fx i iværksætteri og filosofiske emner.

Nogle uddannelser tilrettelægges med et præcist og veldefineret erhvervssigte – bl.a. medicin og tandlægeuddannelserne – mens andre har et bredere og mere generelt beskæftigelsesområde.

Universitetet tilbyder både studie- og erhvervsvejledning til de studerende i løbet af studietiden.

Bachelor

Den 3-årige bacheloruddannelse indfører den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen. Desuden opnås faglig viden og teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele. Dette for bl.a. at kunne give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Kandidat

Den 2-årige kandidatuddannelse udbygger den studerendes faglige viden og kunnen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. Studiet vil give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. En bestået kandidatgrad kvalificerer den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse.

Tilvalg

Et tilvalg indgår altid i en bachelor- eller kandidatuddannelse og er således ikke en uddannelse i sig selv.
Tilvalg er en fællesbetegnelse som dækker over forskellige tilvalgsmuligheder; sidefag, bachelortilvalg, kandidattilvalg, og individuelt tilrettelagte tilvalg.

Ph.d.

Ph.d.-uddannelsen er en 3-årig uddannelse, der har til formål i samspil med den internationale forskningsverden at uddanne forskere på internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning. Uddannelsen afsluttes med en afhandling, som forsvares ved en offentlig forsvarshandling. Det skal her og løbende dokumenteres, at man har været i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet en forskningsindsats svarende til international standard for ph.d.-grader inden for fagområdet.

  • Ph.d.-skoler på Aarhus Universitet

Efter- og videreuddannelse

Efteruddannelse som supplering af tidligere uddannelse er eksempelvis enkeltfag under kandidatuddannelser med henblik på at opdatere en kandidats viden om de nyeste forskningsresultater på et givet område eller hele diplom- og masteruddannelser. Masteruddannelser er 1- til 1½-årige akademiske efter- og videreuddannelser. Diplomuddannelser er 1-årige videreuddannelser.

Akkreditering

Se oversigter over afgørelser og status for akkreditering af uddannelser på Aarhus Universitet på den interne side vedrørende prækvalifikation og uddannelsesakkreditering.