Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2022

1. september trådte studieordningsændringer i kraft for de fleste studieordninger på Arts - få overblikket over, hvilke typer ændringer, der er lavet

Det er vigtigt, at du som underviser orienterer dig i forhold til, om der er ændringer i de studieordninger, som er gældende for de fag, hvor du underviser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændringer i en studieordning, kan det ses nederst i studieordningen i punkt 4 ”Ændringer til studieordningen”.

Du er desuden velkommen til at spørge SNUK til råds via arts.uddannelseskvalitet@au.dk eller uddannelsesnævnssekretæren.

Ændringerne kan være en eller flere af følgende:

1. Ændringer i studieordningens faglige indhold

Hvis der er indført ændringer til studieordningens faglige indhold har disse for efterårsfag 2022 været synlige i kursuskataloget siden 1. april. Ændringer i forårsfag 2023 er nu synlige i studieordningen og i kursuskataloget.

Hvis du underviser i et fag i foråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i studieordningen og i kursuskataloget, før du starter din planlægning af undervisningen.

2. Ændringer i ”Om uddannelsen”, ”Uddannelsens regler” og ”Generelle regler”

Ændringer i ”Om uddannelsen” (studieordningens pkt. 1), i ”Uddannelsens regler” (studieordningens pkt. 2.1) eller ”Generelle regler” (studieordningens pkt. 3) sker årligt som følge af ændringer på regelområdet - fx nye bekendtgørelser, reviderede AU- eller Arts-regler eller beslutning om ny praksis i et studienævn.

”Om uddannelsen” er både en beskrivelse af uddannelsen samt regler for uddannelsens rammer - fx adgangskrav, retskrav, udfasning og overgangsregler. ”Uddannelsens regler” er et sæt specifikke regler, som er gældende for den enkelte studieordning og kan variere fra uddannelse til uddannelse - fx regler om eksamenssprog, pensum og undervisningsdeltagelse. Studieordningens ”Generelle regler” er derimod et sæt regler, som er gældende for alle uddannelser på Arts - fx regler for til- og afmelding af eksamen, om prøver og større skriftlige afleveringer.

Det er vigtigt, at du som underviser holder dig orienteret i disse punkter af studieordningen, da de beskriver rammerne for studerendes studie- og eksamensaktivitet.

Dette års ændringer:

Afsnit 1 - Om uddannelsen:

  • Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye studieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fastsættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. Udfasningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i speciale og bachelorprojekt.
  • For Kandidatuddannelser er der foretaget præciseringer af adgangskrav.
  • For Kandidatuddannelser er der tilføjet Engelsk B som generelt sprogkrav i afsnit 1.3. For yderligere information se Arts Studiers nyhedsbrev fra august 2022.
  • For Bacheloruddannelser er maksimal studietid ændret fra ½ år til 1 år i afsnit 1.5.

Afsnit 2.1 - Uddannelsens regler:

  • Dispensation for tilstedeværelseskrav grundet Covid-19-pandemien er fjernet i afsnit 2.1.1.

3. Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK

SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at SNUK indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksamensklager om problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er mest presserende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt undervisere og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de studerende.

Dette års juridiske eftersyn har ført til følgende ændringer i prøvebeskrivelser i relevante studieordninger:

IKS, IKK og DPU:

  • Fjernet dispensation gældende for efterårssemestret 2021-forårssemestret 2022 på profilsemestret (kandidatuddannelser), som gav studerende mulighed for at tage ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valgfaggrundet Covid-19-pandemien.
  • Ensretning af oplysninger på både dansk og engelsk om profilfag på profilsemestret (kandidatuddannelser).
  • Præcisering af aflevering i Digital Eksamen på omprøver for fag med undervisningsdeltagelse som ordinær prøve, hvor omprøven er en skriftlig eksamen.

DPU:

  • Fjernelse af mulighed for genaflevering af gruppesynopses til omprøve ved udeblivelse fra ordinær eksamen. Dette stod i enkelte studieordninger beskrevet som en mulighed under omprøvebeskrivelsen på fag med mundtlig med synopsis, men går imod generelle regler for plagiat og genaflevering.

4. Ændringer til og indførsel af studiestartsprøver på Kandidatuddannelser

Alle A-linjer med sommeroptag 2022 på Arts’ Kandidatuddannelser skal have en studiestartsprøve. Under studieordningens studiediagram er der derfor indsat eller opdateret information med oplysning om studiestartsprøven, der skal afvikles via Digital Eksamen. Der informeres om studiestartsprøven via AU-studenterpost i forbindelse med studiestart. For yderligere information se Arts Studiers nyhedsbrev fra april 2022.