Forhandlinger om arbejdstidsaftale for VIP

Tillidsrepræsentanter og ledelse har forhandlet om en ny arbejdstidsaftale for VIP ved Faculty of Arts. Forhandlingerne har været længe undervejs, men har været gode, og mange forhold har været vendt og drejet. Drøftelserne har især fokuseret på at sikre så fair en byrdefordeling som muligt.

(tilrettet 4. januar 2023)
Det er blandt andet blevet tydeligt, at Vipomatik kan give godt overblik for den enkelte medarbejder og for det samlede timeforbrug på fakultetet, men at systemet med den nuværende praksis ikke tilbyder et specialiseret overblik over timeforbrug til de forskellige medarbejdergrupper og funktioner på tværs af institutterne.

Det har været en ambition for begge parter at blive færdig med forhandlingerne før sommerferien. Man nåede da også før ferien til enighed om en række konkrete forbedringer og tilpasninger i normerne. Man nåede derimod ikke at tilpasse selve aftaleteksten til disse ændringer. Da efterårets undervisning formentlig registreres, før den endelige aftaletekst er færdig, har dekanen med medarbejderrepræsentanternes tilslutning foreslået, at forbedringerne i normerne, tages i brug straks for efterårssemestret, således at de kommer medarbejderne til gavn i E22.

Dette betyder, at den nuværende aftale fra 2017 er forlænget året ude til 31. december 2022, men at en række ændringer vil træde i kraft allerede fra 1. september 2022. (Det er på forhandlingsmøde den 22. december aftalt, at den nuværende aftale, inklusive de aftalte ændringer, gælder indtil en ny aftale er underskrevet. Dette forventes at ville ske ultimo januar 2023.)

Samlet set er der tale om forbedringer ift den nuværende aftale, hvor de væsentligste ændringer er:

  • der gives 20 timer til onboarding for nye kolleger
  • der øges fra 20 til 25 timer pr semester for ikke-normsatte opgaver
  • der øges til 6 min pr side til alle skriftlige opgaver
  • der gives mulighed for et forskningssemester hvert syvende semester
  • timeregnskabet nulstilles ved overgangen fra adjunkt til lektor og ved overgangen fra studieadjunkt til studielektor

For at finde timer til disse forbedringer sænkes timetal til specialebedømmelser fra 10 til 7 timer, ligesom der ikke ydes timer til både specialevejledning og ph.d.-vejledning for ph.d.-studerende indskrevet på 4+4 ordningen. 

Dekan Johnny Laursen siger om aftalen:

Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet indgå en aftale, som indeholder forbedringer for alle VIP, og at vi har aftalt at præcisere muligheden for forskningssemestre i aftalen. Foran os er den fælles opgave at sikre, at vi nedbringer den samlede tid, vi bruger til undervisningsaktiviteter, således at finansieringen til de forbedrede normer tilvejebringes.

FTR Lars Bo Gundersen siger om aftalen: 

Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale har været vanskelige men også lærerige og berigende. Jeg ser frem til sammen med resten af forhandlingsgruppen at fortsætte arbejdet på den anden side af ferien og håber det vil lykkes også at nå til enighed om en fornuftig rammesætning af ovenstående ændringer, så vi kan få en ny aftale på plads.