Forskningsrapporten ”Arts Research and Talent Development Key Figures 2022” er offentliggjort

Nye nøgletal fra Faculty of Arts i 2021 viser blandt andet, at der er en større andel af kvindelige professorer end nogensinde på Arts. De viser også at pandemien har eftervirkninger, ikke mindst målt på de yngre forskeres muligheder for ophold i forskningsmiljøer i udlandet.

De årlige nøgletal for forskning og talentudvikling ved Faculty of Arts er nu offentliggjort. Af rapporten fremgår det blandt andet, at andelen af kvindelige professorer fortsat vokser. Der er nu 41 procent kvindelige professorer ved Faculty of Arts. Det er en stigning på 2 procentpoint siden sidste år. Tallenene dækker dog fortsat over forskelle mellem de tre institutter, hvor DPU har flere kvindelige end mandlige professorer.

Generelt har der også været tale om et højt forskningsoutput i 2021, på trods af at Covid19-pandemien har været et alvorligt benspænd. Der er således kun tale om en mindre nedgang i antallet af fagfællebedømte publikationer i 2021 sammenlignet med rekordåret 2019.

Forskere ved Arts sikrede i 2021 en mindre stigning i de eksterne forskningsmidler, bl.a. er det værd at bemærke, at der ikke før er hjemhentet så meget støtte fra EU til forskningsprojekter ved Faculty of Arts.

Færre nye ph.d.-studerende

Antallet af tildelte ph.d.-grader (59) overstiger for første gang antallet af nyoptagne ph.d.-studerende i ph.d.-skolen (53). Det skyldes blandt andet, at antallet af ph.d.er, som er del af eksternt finansierede projekter, er dalet. De lave tal skyldes herudover særligt den aktuelle økonomiske situation. Fakultetsledelsen har stor opmærksomhed på at bringe antallet op igen, så snart det er muligt.

Derudover har pandemien haft konsekvenser for internationaliseringen i form af færre gennemførte, sammenhængende udlandsophold for ph.d.-studerende. Andelen er således faldet fra at 81 procent af alle ph.d.-uddannede havde været afsted i længere tid i 2019 til 77 procent i 2020 og 59 procent i 2021. Fakultetsledelsen forventer dog, at der er tale om midlertidigt fald pga. Covid19.