Nye rammer for specialevejledningsplaner på Arts

Fra og med sommereksamen 2022 sker der ændringer i rammerne for vejledningsplaner på specialet.

De ændrede rammer skyldes, at AU af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er blevet pålagt at gøre ekstra tiltag for at sikre, at der foreligger en godkendt opgaveformulering  for specialet (på Arts i forbindelse med vejledningsplanen) inden studerende starter på et prøveforsøg.

Baggrund for ændringerne

Af uddannelsesbekendtgørelsen (§27, stk. 8) fremgår det, at der først kan fastsættes en afleveringsfrist, når en studerende har fået godkendt en opgaveformulering. AU har i flere sager været nødt til at annullere studerendes prøveforsøg på specialet, fordi universitetet ikke har kunnet dokumentere, at de studerende havde fået godkendt en vejledningsplan for det enkelte prøveforsøg. I forbindelse hermed har Styrelsen indskærpet følgende krav til håndteringen af specialer på AU:

  • Alle studerende skal forud for både 1., 2. og 3. specialeforsøg udarbejde og have godkendt en vejledningsplan inklusive opgaveformulering
  • Studerende, der bruger et prøveforsøg på specialet, skal have tid mellem specialeforsøgene til at udarbejde en revideret vejledningsplan inklusive ændret opgaveformulering.

Nye tiltag

For at hjælpe studerende til at få vejledningsplanen godkendt inden specialeperiodens start og for at sikre, at der fortsat kan fastsættes afleveringsfrister for studerende, der ikke får godkendt en vejledningsplan indføres følgende tiltag på Arts:

  • Arts Studier kontakter studerende, der ikke til de fastsatte frister (se nedenfor) indleverer en foreløbig opgaveformulering på 1. prøveforsøg og en revideret opgaveformulering på øvrige prøveforsøg.
  • Studerende, der ved påbegyndelsen af et specialeforsøg ikke har fået godkendt opgaveformulering, vil blive adviseret om, at de er i gang med specialet uden godkendt opgaveformulering.
  • Alle studerende skal uploade deres godkendte vejledningsplan som bilag ved aflevering af specialet. Studerende, der ikke tidligere har fået godkendt en vejledningsplan, bruger et prøveforsøg og har ikke mulighed for at få deres speciale bedømt, hvis de ikke uploader planen som bilag ved aflevering.
  • For studerende der ikke afleverer specialet, igangsættes 2. og 3. prøveforsøg 14 dage efter afleveringsfristen på det tidligere forsøg. De 14 dage skal bruges til at udarbejde en ændret opgaveformulering i samarbejde med vejleder. Afleveringsfristen på det nye forsøg er 3 måneder efter de 14 dages udløb (se oversigt over frister nedenfor).

Ikrafttræden og målgruppe

De nye rammer gælder alle studerende, der påbegynder et nyt specialeforsøg efter den 1. juni 2022. De vil alle modtage information om de nye rammer fra Arts Studier.

Ændring af opgaveformulering på 2./3. prøveforsøg

I forbindelse med indskærpelsen fra styrelsen og den øgede opmærksomhed på vejledningsplanen er det også vigtigt at være opmærsom på, at opgaveformuleringen for specialet skal ændres på 2./3. prøveforsøg. Vejledningsplanen skal ifølge uddannelsesbekendtgørelsen (§27, stk. 8) indeholde ”en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige”. I forlængelse af de skærpede krav til håndteringen af vejledningsplaner, vil Studielederne på Arts igangsætte et arbejde i de enkelte fagmiljøer med at drøfte rammerne for ændringer af opgaveformulering for studerende, der ikke består specialet i 1. prøveforsøg.

I den forbindelse vil skabelonen for vejledningsplaner på 2./3. prøveforsøg blive opdateret, så studerende her skal angive både tidligere og ændret opgaveformulering.

Henvendelse ved spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte UVAEKA-teamet for dit fagområde i Arts Studier.