Nyhedsbrev fra dekanen

Johnny Laursen

Kære alle

Vi lever i en tid med store forandringer i verden omkring os og i vores egen nære verden. Oveni købet må jeg skrive til jer i et nyhedsbrev lidt uden for den traditionelle udgivelsesrytme for at fortælle, at vi på Institut for Kultur og Samfund kommer til at se endnu en nyhed. Institutleder Andreas Roepstorff har en tid overvejet, hvordan han bedst muligt kan styrke forsknings- og udviklingsarbejdet på IKS. Efter overvejelse og efterfølgende råd­slagning med mig har han rejst tanken om at fratræde som institutleder og vende tilbage til et professorat for i stedet at kunne bruge sine kræfter mere fuldt ud på forskningsudvikling. Jeg skal ikke lægge skjul på, at min første reaktion var bekym­ring for at miste Andreas som institutleder og som medlem af fakultetsledelsen. Samtidig har jeg stor forståelse for rationale og øjemed bag Andreas’ overvejelser.

Jeg har efter drøftelserne med Andreas besluttet helhjertet at bakke op om hans beslutning, som vil træde i kraft i dag den 15. maj 2023. Jeg har spurgt viceinstitutleder Marie Vejrup Nielsen, om hun var villig til at lade sig konstituere som institutleder. Det har hun bekræftet. Jeg er således glad for at kunne oplyse, at Marie i dag er blevet konstitueret som institutleder på IKS for en periode på 18 måneder. Stillingen som institutleder vil blive slået op i 2024. Marie har aftalt med Andreas, at han påtager sig opgaven som viceinstitutleder for forskning. Kirstine Helboe Johansen har desuden sagt ja til foreløbigt at varetage Maries hidtidige funktion som viceinstitutleder. Kirstine vil imens forblive afdelings­leder for Teologi. Jeg må med stor tilfredshed – ja, stolthed – konstatere, at denne ordning efter­lader instituttet med en meget stærk ledelseskonstellation, som ikke alene med styrke vil bidrage til samarbejdet i fakultetsledelsen, men også styrke indsatsen for forskning og udvikling.

Det er ikke det eneste, som sker på fakultetet. Som mange af jer ved, vil min ansættelse som dekan udløbe den 31. maj d.å. Jeg vil ved afskedsreceptionen samme dag søge at finde passende udtryk for den glæde og det privilegium, det har været at være dekan for dette fakultet og for jer som medarbejdere og studerende. Jeg vil også til den tid sende jer en skriftlig afskedshilsen. Jeg vil derefter vende tilbage til mit gamle fag på historie og se frem til at genoptage mit virke som historiker. I kan den 1. juni se frem til at hilse den nye dekan, Maja Horst, velkommen. Jeg håber, at I vil tage varmt imod hende, og jeg ved, at I kan se frem til samarbejdet med hende i de kommende år. Jeg er glad for at vide, at fakultetet fremover vil være i gode hænder.

Venlig hilsen

Johnny Laursen
Dekan