Sommerhilsen

Johnny Laursen ønsker studerende og medarbejdere på Arts en god sommer.

Et stort flertal i Folketinget indgik den 22. marts i år en tillægsaftale til aftalen om ’Flere og bedre uddannelser i hele landet’. En del af aftalen var en sektorplan for de videregående uddannelser, som bl.a. forpligtede universiteterne til udflytning eller lukning af studiepladser. For Arts betyder det lukning af 315 studiepladser frem mod 2030, udflytning af 33 pladser på oplevelsesøkonomi til Herning samt lukning af kognitiv semiotik og diakoni. Det siger sig selv, at konsekvenserne af denne aftale gennem den sidste tid har optaget fakultetsledelsen. Jeg udsendte den 30. maj en e-mail med en orientering om den foreløbige status for udmøntningen af aftalen på Arts. Vi samlede den 2.-3. juni fakultetets brede ledelsesforum i Middelfart til det årlige ledelsesseminar. Planen og dens konsekvenser fyldte naturligvis meget i vore drøftelser. Drøftelserne føres nu videre på insti­tutterne, som i løbet af den nærmeste tid vil udvikle deres lokale planer for udmøntningen. Vi holder tæt kontakt til samarbejdsudvalg, Akademisk Råd m.v., ligesom der naturligvis også orien­teres på institutniveau.

Som en del af sektorplanen for universiteterne blev det bestemt, at der skulle nedsættes en task force for humaniora. Task forcen består af dekanerne fra AU, AAU, KU, SDU, RUC og SDU under formandskab af SDU’s rektor Jens Ringsmose. Aftaleteksten siger ikke så meget om task forcens kommissorium ud over, at den skal komme med forslag til bæredygtige rammer for de humanistiske forsknings- og uddannelsesmiljøer. Der henvises også til, at særligt de små fag kan blive udfordret i de kom­mende år med små ungdomsårgange. Det første møde blev holdt den 1. maj og havde i høj grad et fokus rettet mod humanioras fremtidige muligheder. Man vil fortsætte arbejdet i det kom­mende år. Det forventes, at task forcen vil fremkomme med anbefalinger til Rektorkollegiet medio 2023. Ministeren vil holde ordførerne orienterede om udviklingen. Jeg hilser det velkom­ment, at der på denne måde er opstået mulighed for en samlet, systematisk diskussion af frem­tids­mulighederne for det humanistiske vidensområde.

Imens går arbejdet videre på en lang række andre områder. Jeg forventer, at univer­sitets­ledelsen her i juni lægger sig fast på en plan for Campus Katrinebjerg, hvor der som bekendt er et stort udviklingsarbejde i gang med anlæggelse af en såkaldt rambla gennem området. Jeg håber, at vi herfra kan sikre en langtidsplanlægning, som giver sikkerhed for den fremtidige cam­pus­udvik­ling. Drøftelserne har involveret Arts, TECH og NAT, som alle har betydelige IT-aktiviteter på Katrinebjerg. Vi håber, at campusudviklingen vil bidrage til et styrket samarbejde på tværs af fakulteterne og en øget synlighed af det store og vigtige miljø for IT-forskning og –uddannelse, som har sin primære tilstedeværelse på Katrinebjerg.

Ellers løber det første nogenlunde normale semester efter omvæltningerne under COVID-19 snart til ende. Det gør også arbejdstidsforhandlingerne, hvor vi gennem lang tid sammen med tillidsrepræsentanterne har arbejdet på en ny, forlænget arbejdstidsaftale vedrørende ud­dan­nelsesaktiviteterne. Det tegner efter min opfattelse til en aftale med visse forbedringer. Jeg har samtidig sammen med fakultetets ledelse forudsat, at vi fremover arbejder på at tilpasse om­fanget af vore uddannelsesaktiviteter bedre til det antal studerende, som vi har nu og i fremtiden. Mens antallet af studerende er faldet, har vores aktivitetsniveau i form af kurser og hold m.v. ikke holdt trit. Det vil alt andet lige medføre en voksende undervisningsopgave for de enkelte undervi­sere, og – hvis vi ikke gør noget – mindre tid til forskning. Det er en diskussion, som egner sig til lokale drøftelser i studienævn m.v., men som også naturligt har interesse i samarbejdsorga­nerne.

Forårssemestret har budt på masse af udfordringer, men også på tilsvarende mange succeser i fagmiljøerne, som vi kan glæde os over. Jeg vil derfor ønske jer alle en velfortjent sommerferie og ser frem til, at vi ses igen til august.

God sommer
Johnny Laursen