Studerendes adgang til vurderingsnoter

En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til at se eksaminators og censors vurderingsnoter. Med vurderingsnoter menes der alle de rettelser, noter og kommentarer, som censor og eksaminator allerede i dag er forpligtede til at tage - og opbevare i mindst et år - i forbindelse med bedømmelse ved både mundtlige og skriftlige prøver. Dette er begrundet i, at vurderingsnoter er oplysninger, der er knyttet til eksaminandens person, og dermed er omfattet af persondatadirektivet.

EU-dommen sætter fokus på, at noterne skal skrives med omtanke, så de umiddelbart kan udleveres til de studerende, som de foreligger, hvad enten de er håndskrevne, indeholder forkortelser eller evt. er på fremmedsprog. Der må ikke efterfølgende redigeres i noterne.

Udlevering af vurderingsnoterne sker ved at den studerende henvender sig til Studiecenter Arts.

FAQ

Hvordan og hvor længe skal eksaminator og censor opbevare vurderingsnoter?

Alle noter, herunder fx mails, der medgår i bedømmelsen af den studerendes præstationen skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. Der er reelt ingen frist for hvornår den studerende kan henvende sig, men henvender de sig senere end et år efter, er det ikke sikkert at noterne findes længere. Er noterne afgivet i Digital Eksamen, opbevares de der. Er noterne afgivet på papir, skal eksaminator og censor selv opbevare dem. Den letteste måde at sikre, at noterne opbevares, er derfor at skrive dem direkte ind i Digital Eksamen.

Hvad skal jeg gøre, hvis en studerende kræver aktindsigt?

Du skal ikke gøre noget. Det er den studerende, der skal henvende sig til Studiecenter Arts, hvorefter de rekvirerer notaterne fra dig. Hvis du har skrevet noterne i Digital Eksamen, kan Arts Studier selv skaffe dem dér. 

Hvad betyder det fx ved en mundtlig eksamen, hvor eksaminator gør udbredt brug af forkortelser og stikord for at skrive så meget ned som muligt på kort tid – og hvor voteringen netop er mundtlig og mange overvejelser derfor ikke nedfældet på skrift?

Vurderingsnoterne skal først og fremmest understøtte bedømmelsen og skal udarbejdes til det formål. De kan derfor bestå af både ord, stikord, sætninger, tegn, eller (hjemmelavede) forkortelser. Vurderingsnoterne udleveres som de fremstår – og må ikke redigeres eller renskrives. Men må naturligvis gerne suppleres og uddybes. 

Kan de studerende gøre krav på at se vurderingsnoter, inden de indsender en klage?

Ja, den studerende kan søge om at se vurderingsnoterne når som helst, og henvendelser vil blive behandlet hurtigst muligt. Vurderingsnoterne kan indgå i den studerendes eksamensklage. Omvendt kan udlevering af vurderingsnoter måske i nogle tilfælde afholde den studerende fra at klage. 

Hvad er vurderingsnoters juridiske status – kan de indgå i en klage og i så fald på hvilken måde?

Ja, den studerende kan vælge at lade vurderingsnoterne indgå i en klage. 

Hvordan er eksaminator og censor ’forpligtet’ på egne vurderingsnoter i forbindelse med udlevering og eventuel efterfølgende klage?

Både i forhold til udlevering og i forhold til afgivelse af høringssvar ved en eksamensklage kan både eksaminator og censor altid supplere, uddybe og tilføje yderligere betragtninger.

Må eksaminator kommentere på forhold i en besvarelse af en klage, som ikke er nedskrevet i vurderingsnoter?

I forbindelse med udtalelse på en eksamensklage kan eksaminator forholde sig til alle dele af præstationen og kan altid supplere, uddybe og tilføje yderligere betragtninger.