Undervisning

Planlægning

Herunder finder du informationer, skabeloner og indmeldingsformularer, som du skal bruge til undervisningsplanlægning inden semesterstart.

Undervisningsplanlægning

Find generelle retningslinjer, oversigten over undervisnings- og eksamensperioder på Arts og læs om ECTS og studerendes arbejdsbelastning her: 

Særligt for DPU

Generelle regler, bekendtgørelser og love

I studieordningerne er uddannelsernes struktur, regler og kompetenceprofiler beskrevet.

  

Find de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet på siden

Valgfag på Arts (FAQ)

Hvordan fordeles pladserne på valgfag?
Først og fremmest stræber studieadministrationen efter at opfylde så mange 1. prioriteter som muligt. Der kan dog være et begrænset antal pladser på et valgfag. Hvis der er flere ansøgere til et valgfag, end der er ledige pladser, fordeles pladserne tilfældigt ved lodtrækning mellem alle de studerende, der har ønsket valgfaget som 1. prioritet. Er der fortsat ledige pladser på kurset, når alle studerende med kurset som 1. prioritet har fået plads, får studerende med kurset som 2. prioritet plads, hvis ikke de allerede har fået deres 1. prioritet. Denne fordeling sker ligeledes ved lodtrækning.

Hvad er de studerendes muligheder for at skifte valgfag?
Ved valgfag har de studerende ikke mulighed for at skifte hverken hold eller kursus, når tilmeldingsperioden er overstået, og pladserne er fordelt. Det skyldes, at de studerende allerede i tilmeldingsperioden har mulighed for at påvirke, hvilken undervisning de vil følge ved at angive ønsker eller prioriteringer. Studerende kan heller ikke bytte plads med andre studerende – heller ikke selvom, at de studerende er indbyrdes enige om dette. Det skyldes dels, at begge studerende er bundet af den prioritering, de har lavet, men også at alle studerende skal behandles ens. Se mere i afsnittet Hvorfor er reglerne således?

Hvorfor er reglerne således?
På baggrund af de oprindelige valgfagstilmeldinger kan fagmiljøerne vælge at nedlægge valgfagsudbud eller dublere. Hvis de studerende efterfølgende har mulighed for at skifte valgfag, kan man risikere, at et valgfag ikke længere har nok tilmeldinger til, at faget burde have været oprettet, eller omvendt - at et fag, der blev nedlagt, efterfølgende har stor tilslutning. Studieadministrationen er derfor nødt til at fastholde den oprindelige fordeling af de studerende, som fagmiljøets beslutning træffes på baggrund af. Dernæst er vi forpligtede til at sikre, at alle studerende behandles ens. Det betyder både, at én studerende ikke kan få lov til at skifte valgfag, uden at alle andre også kan, ligesom vi ikke må tilbyde én studerende en ledig plads, hvis andre studerende er blevet afvist fra at få plads på kurset. Sidstnævnte gælder også, selvom der skulle opstå en ledig plads på kurset/holdet på grund af for eksempel frafald.

Information til studerende
Se Studieportal Arts for generel information til de studerende om valgfag, herunder tilmeldingsperioder, spørgsmål til tilmelding, m.m.

Indmelding af IV-fag og Summer University

Her finder du oversigten over de sider, hvor du kan indmelde internationaliseringsvalgfag og kurser til Summer University.

  

Afvikling

Herunder finder du information om og materiale til afvikling af undervisning.

Undervisningsmateriale

Læs om ophavsret og find Copydan-aftaler m.m. på AU Librarys hjemmeside.

Politik for undervisnings- og eksamenssprog på Arts

FAQ om undervisnings- og eksamenssprog


Kan man fravige sprogpolitikken som er beskrevet i studieordningen?

Da det er Fakultetsledelsen, der har besluttet sprogpolitikken, er det kun dem, der kan godkende eventuelle ønsker om fravigelse af politikken eller egentlige ændringer af den. Ønsker om at fravige eller ændre sprogpolitikken skal derfor videregives til Fakultetsledelsen.

I praksis er det afdelingsleder, der kan give ønsket videre til institutledelsen via Studieleder. Hvis institutledelsen er enige i ønsket, kan de bringe anmodningen videre til Fakultetsledelsen.

Studerende eller undervisere kan ikke selv bringe en anmodning videre til fakultetsledelsen, da eventuelle ønsker om fravigelse af sprogpolitikken vil skulle bakkes op af afdeling og institut, før de bringes til drøftelse i fakultetsledelsen.

Hvem sikrer, at der angives det korrekte sprog i Kursuskataloget?

Det er afdelingsleder, der skal indmelde det/de korrekte undervisningssprog til UVA/EKA, som opdaterer Kursuskataloget. Undervisere skal aftale undervisningssprog med afdelingsleder. Deadline vil typisk være i semesteret inden undervisningen går i gang.

Må dele af undervisningsmateriale være på dansk, når et fag udbydes på engelsk?

Undervisningsmateriale i fag som udbydes på engelsk må gerne være på dansk på uddannelser, hvor adgangskravet til uddannelsen er dansk, og såfremt der ikke er udvekslingsstuderende på faget.

Alternativt kan man operere med to typer pensum – et til dansksprogede studerende og det samme til udvekslingsstuderende, men med alternativ litteratur i stedet for det danske materiale.

Kan studerende selv vælge eksamenssprog, hvis et fag undervises på flere sprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan den studerende vælge mellem disse som eksamenssprog. Den studerendes valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Har studerende altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet i et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Studerende har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Studerende skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud. Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog.

Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Har studerende, som har valgt dansk som eksamenssprog, krav på at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tilstrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk, og den studerende kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk. Den studerende bør informeres herom på forhånd.

Hvis du har problemer med et undervisningslokale

Hvis du har problemer med et undervisningslokale (hvis noget fx er i stykker eller mangler i lokalet) skal du kontakte Bygningsservice Arts.

Hvis du får brug for at ændre tidspunkt eller lokale for en undervisningsgang

Arts Studier står for booking af lokaler til undervisning, eksamen og ad-hoc arrangementer. Du skal kontakte Arts Studier, hvis du har brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation).

  

Evaluering

Herunder finder du information om evaluering af undervisning.

Undervisningsevaluering

På Arts evaluerer vi vores uddannelser på flere niveauer: slutevaluering med de studerende for hvert kursus/modul, en årlig status på hver uddannelse samt den femårlige uddannelsesevaluering af hele uddannelser.

  


  

Vigtige datoer

Foråret 2024/sommereksamen 2024

Undervisningsperiode 1. februar - 23. maj
Ordinær eksamen 24. maj - 28. juni
Omprøve 1. - 30. august

Efteråret 2024/vintereksamen 2024-25

Undervisningsperiode 2. september - 13. december
Ordinær eksamen 16. december - 31. januar
Omprøve 1. - 28. februar

Foråret 2025/sommereksamen 2025

Undervisningsperiode 3. februar - 20. maj
Ordinær eksamen 21. maj - 30. juni
Omprøve 1. - 31. august

Er du studerende?

Besøg studieportalen for at finde information om bl.a. undervisning, eksamen, udveksling og praktik.


Gik du forgæves?

Søgte du noget, du ikke kunne finde? Eller har du andre kommentarer til sidens indhold? I så fald hører vi meget gerne fra dig. 

Send en mail til redaktionsgruppen