Eksamen

Eksamensplanlægning

Plagiat og eksamenssnyd

Hvis du i forbindelse med bedømmelse af skriftlige opgaver og specialer får mistanke om, at den studerende ikke selv har skrevet dele af opgaven, dvs. gengiver andres tekster som sin egen uden korrekt kildeangivelse, er der mulighed for at få opgaven tjekket i plagieringsværktøjet  Ouriginal (tidligere URKUND).  

Eksamensform og regler for eksamen

En prøves form, indhold og bedømmelse er nærmere beskrevet i uddannelsens studieordning.

Er du i tvivl om noget i forhold til en bestemt prøve, er studieordningen et godt sted at starte.

Særligt for valgfag

Eksamensoplysningerne for valgfag findes typisk ikke i studieordningen, men derimod i kursuskataloget

De generelle regler for afholdelse af eksamen er fastsat i eksamensbekendtegørelsen og AU's regelsamling for eksamen.

Find en oversigt over de vigtigste regler ved eksamen

Politik for undervisnings- og eksamenssprog på Arts

FAQ om undervisnings- og eksamenssprog


Kan man fravige sprogpolitikken som er beskrevet i studieordningen?

Da det er Fakultetsledelsen, der har besluttet sprogpolitikken, er det kun dem, der kan godkende eventuelle ønsker om fravigelse af politikken eller egentlige ændringer af den. Ønsker om at fravige eller ændre sprogpolitikken skal derfor videregives til Fakultetsledelsen.

I praksis er det afdelingsleder, der kan give ønsket videre til institutledelsen via Studieleder. Hvis institutledelsen er enige i ønsket, kan de bringe anmodningen videre til Fakultetsledelsen.

Studerende eller undervisere kan ikke selv bringe en anmodning videre til fakultetsledelsen, da eventuelle ønsker om fravigelse af sprogpolitikken vil skulle bakkes op af afdeling og institut, før de bringes til drøftelse i fakultetsledelsen.

Hvem sikrer, at der angives det korrekte sprog i Kursuskataloget?

Det er afdelingsleder, der skal indmelde det/de korrekte undervisningssprog til UVA/EKA, som opdaterer Kursuskataloget. Undervisere skal aftale undervisningssprog med afdelingsleder. Deadline vil typisk være i semesteret inden undervisningen går i gang.

Må dele af undervisningsmateriale være på dansk, når et fag udbydes på engelsk?

Undervisningsmateriale i fag som udbydes på engelsk må gerne være på dansk på uddannelser, hvor adgangskravet til uddannelsen er dansk, og såfremt der ikke er udvekslingsstuderende på faget.

Alternativt kan man operere med to typer pensum – et til dansksprogede studerende og det samme til udvekslingsstuderende, men med alternativ litteratur i stedet for det danske materiale.

Kan studerende selv vælge eksamenssprog, hvis et fag undervises på flere sprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan den studerende vælge mellem disse som eksamenssprog. Den studerendes valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Har studerende altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet i et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Studerende har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Studerende skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud. Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog.

Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Har studerende, som har valgt dansk som eksamenssprog, krav på at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tilstrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk, og den studerende kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk. Den studerende bør informeres herom på forhånd.

Forudsætningskrav og eksamen

Forudsætningsskrav er kriterier, som studerende skal have opfyldt, for at kunne blive indstillet til eksamen.

Her finder du mere information om forudsætningskrav og hvad du skal gøre som underviser

Pensum i forbindelse med eksamen og omprøve

Pensum er knyttet til det enkelte undervisningsforløb og er gældende, indtil der udbydes undervisning i faget igen. Dvs. at pensum er gældende i direkte forlængelse af undervisningen – ved den ordinære prøve og ved omprøven umiddelbart herefter.

Hvis der udbydes omprøve i det efterfølgende semesters eksamensperiode, er pensum også gældende ved denne omprøve.

Studerende, der skal til omprøve i senere semestre, eksamineres i pensum fra den senest udbudte undervisning.

Digital eksamen

På Arts anvendes systemet Digital Eksamen både i forbindelse med aflevering og bedømmelse af skriftlige eksamener samt til registrering af bedømmelse ved mundtlig eksamen.

Bedømmelse og eksamensresultater

Her finder du retningslinjer for bedømmelser samt en oversigt over de forskellige bedømmelsestyper i Digital Eksamen

Opbevaring af eksamensnoter og andre dokumenter med personoplysninger

Har du eksamensnoter i fysisk form eller andet materiale med personoplysninger, skal det opbevares aflåst, når det ikke bruges, og må kun være tilgængeligt for betroede personer. Det fysiske materiale skal destrueres forsvarligt, når formålet med opbevaringen ophører.

Studerendes adgang til vurderingsnoter

En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til at se eksaminators og censors vurderingsnoter. Med vurderingsnoter menes der alle de rettelser, noter og kommentarer, som censor og eksaminator allerede i dag er forpligtede til at tage - og opbevare i mindst et år - i forbindelse med bedømmelse ved både mundtlige og skriftlige prøver.

Eksamensklager

Studerende kan klage over eksamen senest fjorten dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. For at minimere antallet af ubegrundede klager opfordrer Arts Studier de studerende til om muligt at drøfte klagepunkterne med eksaminator.

Du kan derfor blive kontaktet af en studerende der overvejer at klage. Du er ikke forpligtet til at give den studerende en tilbagemelding på bedømmelsen. Mange studerende bliver dog rigtig glade for den feedback, som de får. Både fordi de bedre forstår karaktergrundlaget og fordi de kan tage feedbacken med videre til deres næste eksamener fremfor at igangsætte en klageproces.

Vigtige datoer

Eksamen vinter 2022/23

 • 29. november 2022
  Indlevering af bundne eksamensspørgsmål (ordinære prøver og omprøver) til eksamensadministration
 • 9. december 2022
  Besked til eksamensadministration om forudsætningskrav og undervisningsdeltagelse
 • 12. december 2022– 31. januar 2023
  Ordinær eksamensperiode
 • 1. februar 2023 – 28. februar 2023
  Omprøveperiode

Kontakt

Kontakt studieledere og uddannelseskonsulenter på de tre institutter:

Gik du forgæves?

Søgte du noget, du ikke kunne finde? Eller har du andre kommentarer til sidens indhold? I så fald hører vi meget gerne fra dig. 

Send en mail til redaktionsgruppen