Eksamen

Planlægning

Herunder kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på forud for afvikling af eksamen.

Forudsætningskrav

Forudsætningsskrav er kriterier, som studerende skal have opfyldt, for at kunne blive indstillet til eksamen. Her finder du mere information om forudsætningskrav og hvad du skal gøre som underviser:

AU Educate

På AU Educate kan du læse mere om eksamen og finde inspiration - bl.a. til hvordan du kan inddrage eksamen som en aktiv del af undervisningen.

  

Afvikling

Herunder finder du information om afvikling af eksamen.

Eksamensform

En prøves form, indhold og bedømmelse er nærmere beskrevet i uddannelsens studieordning.

Er du i tvivl om noget i forhold til en bestemt prøve, er studieordningen et godt sted at starte.

Særligt for valgfag

Eksamensoplysningerne for valgfag findes typisk ikke i studieordningen, men derimod i kursuskataloget

Pensum i forbindelse med eksamen og omprøve

Pensum er knyttet til det enkelte undervisningsforløb og er gældende, indtil der udbydes undervisning i faget igen. Dvs. at pensum er gældende i direkte forlængelse af undervisningen – ved den ordinære prøve og ved omprøven umiddelbart herefter.

Hvis der udbydes omprøve i det efterfølgende semesters eksamensperiode, er pensum også gældende ved denne omprøve.

Studerende, der skal til omprøve i senere semestre, eksamineres i pensum fra den senest udbudte undervisning.

Politik for undervisnings- og eksamenssprog på Arts

FAQ om undervisnings- og eksamenssprog


Kan man fravige sprogpolitikken som er beskrevet i studieordningen?

Da det er Fakultetsledelsen, der har besluttet sprogpolitikken, er det kun dem, der kan godkende eventuelle ønsker om fravigelse af politikken eller egentlige ændringer af den. Ønsker om at fravige eller ændre sprogpolitikken skal derfor videregives til Fakultetsledelsen.

I praksis er det afdelingsleder, der kan give ønsket videre til institutledelsen via Studieleder. Hvis institutledelsen er enige i ønsket, kan de bringe anmodningen videre til Fakultetsledelsen.

Studerende eller undervisere kan ikke selv bringe en anmodning videre til fakultetsledelsen, da eventuelle ønsker om fravigelse af sprogpolitikken vil skulle bakkes op af afdeling og institut, før de bringes til drøftelse i fakultetsledelsen.

Hvem sikrer, at der angives det korrekte sprog i Kursuskataloget?

Det er afdelingsleder, der skal indmelde det/de korrekte undervisningssprog til UVA/EKA, som opdaterer Kursuskataloget. Undervisere skal aftale undervisningssprog med afdelingsleder. Deadline vil typisk være i semesteret inden undervisningen går i gang.

Må dele af undervisningsmateriale være på dansk, når et fag udbydes på engelsk?

Undervisningsmateriale i fag som udbydes på engelsk må gerne være på dansk på uddannelser, hvor adgangskravet til uddannelsen er dansk, og såfremt der ikke er udvekslingsstuderende på faget.

Alternativt kan man operere med to typer pensum – et til dansksprogede studerende og det samme til udvekslingsstuderende, men med alternativ litteratur i stedet for det danske materiale.

Kan studerende selv vælge eksamenssprog, hvis et fag undervises på flere sprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan den studerende vælge mellem disse som eksamenssprog. Den studerendes valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Har studerende altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet i et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Studerende har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Studerende skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud. Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog.

Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Har studerende, som har valgt dansk som eksamenssprog, krav på at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tilstrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk, og den studerende kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk. Den studerende bør informeres herom på forhånd.

  

Bedømmelse

Herunder finder du information om bedømmelse af eksamen.

Bedømmelse og eksamensresultater

Her finder du retningslinjer for bedømmelser samt en oversigt over de forskellige bedømmelsestyper i WISEflow

WISEflow

På Arts anvendes systemet WISEflow både i forbindelse med aflevering og bedømmelse af skriftlige eksamener samt til registrering af bedømmelse ved mundtlig eksamen.

Studerendes adgang til vurderingsnoter

En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til at se eksaminators og censors vurderingsnoter. Med vurderingsnoter menes der alle de rettelser, noter og kommentarer, som censor og eksaminator allerede i dag er forpligtede til at tage - og opbevare i mindst et år - i forbindelse med bedømmelse ved både mundtlige og skriftlige prøver.

Opbevaring af eksamensnoter og andre dokumenter med personoplysninger

Har du eksamensnoter i fysisk form eller andet materiale med personoplysninger, skal det opbevares aflåst, når det ikke bruges, og må kun være tilgængeligt for betroede personer. Det fysiske materiale skal destrueres forsvarligt, når formålet med opbevaringen ophører.

Plagiatkontrol

Hvis du i forbindelse med bedømmelse af skriftlige opgaver får mistanke om, at den studerende ikke selv har skrevet dele af opgaven, dvs. gengiver andres tekster som sin egen uden korrekt kildeangivelse, er der mulighed for at få opgaven tjekket i plagieringsværktøjet Ouriginal (tidligere URKUND).  

Her kan du læse mere om brug af redskabet Ouriginal.

Hvis du har spørgsmål eller brug for support i din undersøgelse, kan du kontakte Ouriginal support hos AU Library.

Mistanke om eksamenssnyd

Hvis du eller censor har mistanke om eksamenssnyd, skal du først og fremmest sætte bedømmelsen af eksamen i bero, hvis der ikke allerede er meddelt en karakter. Kontakt dit eksamensteam hos UVAEKA, som kan hjælpe med det administrative i den forbindelse.

Derefter skal du som eksaminator undersøge og dokumentere din mistanke grundigt, inden du indberetter sagen til Uddannelsesjura. Bemærk, at en eventuel mundtlig eksamensdel udsættes, indtil sagen er afgjort. Dette kan du også få hjælp til hos UVAEKA.

Du kan læse mere om eksamenssnyd og din rolle som eksaminator på Studieadministrationens sagsbehandlingsportal. Her finder du også beskrivelsen ”Sådan indberetter du eksamenssnyd”.

Nedenfor har vi lavet en kort tjekliste for dig, som er eksaminator på Arts:

  • Kontakt din studieleder og UVAEKA for at orientere om, at bedømmelsen af eksamen er sat i bero.
  • Indberet sagen skriftligt til Uddannelsesjura ved brug af denne skabelon (sæt evt. UVAEKA cc på indberetningen).
  • Orientér den studerende om indberetningen (eller bede UVAEKA om at gøre det).

Til orientering kan de studerende læse om forskellige former for eksamenssnyd her.

Eksamensklager

Studerende kan klage over eksamen senest fjorten dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. For at minimere antallet af ubegrundede klager opfordrer Arts Studier de studerende til om muligt at drøfte klagepunkterne med eksaminator.

Du kan derfor blive kontaktet af en studerende der overvejer at klage. Du er ikke forpligtet til at give den studerende en tilbagemelding på bedømmelsen. Mange studerende bliver dog rigtig glade for den feedback, som de får. Både fordi de bedre forstår karaktergrundlaget og fordi de kan tage feedbacken med videre til deres næste eksamener fremfor at igangsætte en klageproces.

  


Vigtige datoer

Foråret 2024/sommereksamen 2024

Undervisningsperiode 1. februar - 23. maj
Ordinær eksamen 24. maj - 28. juni
Omprøve 1. - 30. august

Efteråret 2024/vintereksamen 2024-25

Undervisningsperiode 2. september - 13. december
Ordinær eksamen 16. december - 31. januar
Omprøve 1. - 28. februar

Foråret 2025/sommereksamen 2025

Undervisningsperiode 3. februar - 20. maj
Ordinær eksamen 21. maj - 30. juni
Omprøve 1. - 31. august

Er du censor?

Find information og vejledning her:

Kontakt

Kontakt studieledere og uddannelseskonsulenter på de tre institutter:

Gik du forgæves?

Søgte du noget, du ikke kunne finde? Eller har du andre kommentarer til sidens indhold? I så fald hører vi meget gerne fra dig. 

Send en mail til redaktionsgruppen