4-årigt ph.d.-forløb

Det 4-årige ph.d.-forløb udbydes på fem ph.d.-programmer på Aarhus BSS:

Overordnet beskrivelse

Det 4-årige ph.d.-forløb (4+4) består af del A (1,5-2 år), hvor den studerende er kandidatstuderende såvel som ph.d.-studerende) og del B (to år). Under del A færdiggør den studerende kandidatuddannelsen og indskrives herefter fuld tid på del B. Det betyder, at den studerende på del A er deltids-kandidatstuderende og deltids-ph.d.-studerende. De næste to år er den studerende ph.d.-studerende på fuld tid. Adgangen til del B er betinget af, at den afsluttende eksamensaktivitet på kandidatuddannelsen bestås med et tilfredsstillende resultat sammenholdt med en positiv halvårsevaluering.

Optagelse

Indskrivning i det 4-årige forløb forudsætter, at man i løbet af ph.d.-studiet også erhverver sig en kandidatgrad ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Adgangskravene til det 4-årige forløb afspejler derfor adgangskravene til den relevante kandidatuddannelse, og ansøgere skal derfor på indskrivningstidspunktet kunne dokumentere en uddannelsesmæssig baggrund svarende til en relevant bachelorgrad på grundlag af tre års heltidsstudier samt kandidatstudier af et omfang på mindst 60 ECTS og under 90 ECTS, som udgør en del af eller kan overføres til en af fakultetets kandidatuddannelser (eller alternativt have bestået relevante fag svarende til 240 ECTS inden for fagområdet og relevant for det pågældende ph.d.-projekt). Derudover stilles der i et vist omfang krav til fagsammensætningen af de gennemførte eksaminer, afhængigt af den til enhver tid gældende kandidatstudieordning.

Det 4-årige forløb kræver, at den studerende færdiggør sin kandidatuddannelse inden for den første periode (del A; 1,5-2 år afhængigt af antal ECTS ved studiestart) af den 4-årige ph.d.-uddannelse. Det betyder, at den studerende på del A er indskrevet som deltidsstuderende på både kandidatuddannelsen og ph.d.-uddannelsen. Hvis den studerende har gennemført alle elementer på kandidatuddannelsen tilfredsstillende, vil den studerende blive tildelt kandidatgraden efter del A. For at komme videre på uddannelsens del B, skal den studerende desuden have gennemført alle elementer af del A tilfredsstillende. Når den studerende går fra del A til B, vil han eller hun have gennemført en dansk kandidateksamen og i de sidste to år vil den studerende kun være indskrevet som ph.d.-studerende. 

Finansiering

For at blive indskrevet på ph.d.-programmet skal du kunne dokumentere fuld finansiering for hele ph.d.-forløbet. Du kan enten søge om stipendier i forbindelse med din ansøgning til ph.d.-programmet, eller du kan søge om optagelse som selvfinansieret studerende. I sidstnævnte tilfælde skal du kunne fremvise dokumentation for dine eksterne finansieringskilder.
Kandidater der har fået et stipendium vil i løbet af del A modtage et månedligt stipendium fra Aarhus BSS Graduate School (SU-ph.d.-stipendium). Dette stipendium svarer til to SU-klip om måneden (maksimalt 48 klip) Den ph.d.-studerende har også mulighed for at få udbetalt de resterende klip fra kandidatuddannelsen. Dette afhænger af den kandidatstuderendes mulighed for at få SU.
Hvis du vil vide mere, kontakt venligst SU-kontoret. Når den ph.d.-studerende har opnået kandidatgaden, er han eller hun ansat som ph.d.-studerende i de sidste to år (del B) og modtager en fast månedsløn. Udbetalingen sker månedsvis bagud. Hvis du har spørgsmål vedrørende din ansættelse eller løn, er du velkommen til at kontakte HR & ph.d.

Uddannelsesforløb

Alle ph.d.-studerende, som er indskrevet på et af de seks ph.d.-programmer, skal i løbet af del A gennemføre aktiviteter på kandidatuddannelsen svarende til op til 60 ECTS og ph.d.-aktiviteter svarende til 1/3 af de samlede aktiviteter på ph.d.-programmet. Del A på 4+4 ordningen består af kurser svarende til 30 ECTS (på kandidat- eller ph.d.-niveau – se retningslinjerne for de forskellige programmer nedenfor) og et kandidatspeciale, som skal forsvares mundtligt i den 24nde måned, efter at den ph.d.-studerende blev indskrevet (se også Aarhus BSS Graduate Schools retningslinjer, side 13-14). Specialet og det mundtlige forsvar svarer til 30 ECTS i alt. Studerende på 4+4 ordningen kan orientere sig om deres uddannelse i retningslinjerne for de individuelle 4+4 forløb.

Ph.d.-plan for studerende på 4+4 ordningen.

I dialog med hovedvejlederen skal den ph.d.-studerende udarbejde en ph.d.-plan senest tre måneder efter indskrivning. Planen skal som minimum indeholde:

  • Tidsplan (for alle aktiviteter på kandidatuddannelsen såvel som ph.d.-uddannelsen)
  • Beskrivelse af ph.d.-projektet (herunder hvilken type afhandling, der er tale om)
  • Metode og vejledning
  • Ph.d.-kurser (30 ECTS)
  • Kurser på kandidatuddannelsen (30 ECTS)
  • Ophold ved en anden forskningsinstitution
  • Budget

Informationen skal indtastes i PhD Planner, og det skal fremgå tydeligt, hvilke kurser der hører til kandidatuddannelsen, og hvilke der hører til ph.d.-uddannelsen.

Vigtige informationer om den afsluttende kandidateksamen

Den sidste eksamen på den ph.d.-studerendes kandidatuddannelse (4+4) skal finde sted 24 måneder (sidste måned af del A), efter at den studerende blev indskrevet. Dette er i henhold til reglerne fastsat af SU og Moderniseringsstyrelsen og har til formål at sikre korrekt udbetaling til den ph.d.-studerende.
Eksamen er en del af kandidatuddannelsen og er underlagt de regler, som studienævnet har fastlagt på de individuelle kandidatuddannelser. For at blive tilmeldt eksamen, skal du følge reglerne for kandidatstuderende. Hvis du er i tvivl om eksamensformen, er du velkommen til at kontakte ph.d.-programudvalgsformanden.

Barselsorlov

Ph.d.-studerende, der er indskrevet i det 4-årige ph.d.-forløb, er de første to år underlagt reglerne i SU-loven for så vidt angår barsel og graviditet.
På SUs hjemmeside kan du læse mere om, hvorvidt du kan modtage SU under din barselsorlov.
Ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 forløbets del A, kan i forbindelse med barselsorlov søge Aarhus BSS Graduate School om forlængelse af SU-ph.d.-stipendiet og indskrivningsperioden. Aarhus BSS Graduate School kan forlænge indskrivningsperioden og SU-ph.d.-stipendiet med op til 12 måneder i forbindelse med barsel (24 klip). Som mor kan man ansøge om 12 måneders yderligere SU-ph.d.-stipendium og som far op til seks måneder.
Ph.d.-studerende, der er indskrevet på 4+4 forløbets del A, skal indsende en ansøgningsskema, hvis de ønsker at tage barselsorlov.


Sygeorlov

Ph.d.-studerende, der er indskrevet på det 4-årige ph.d.-forløb, er de første to år underlagt reglerne i SU-loven for så vidt angår sygdom. På SUs hjemmeside kan du læse mere om, hvorvidt du kan modtage SU under din sygeorlov.
Efter ansøgning har ph.d.-skolen desuden mulighed for at tildele dig yderligere fire måneders SU-ph.d.-stipendium (svarende til 8 klip), hvis du har haft en sygdomsperiode inden for 12 måneder. Efter fire måneder bortfalder SU-ph.d.-stipendiet, indtil du genoptager din ph.d.-uddannelse.
Ph.d.-studerende, som er indskrevet på 4+4 forløbets del A, skal indsende følgende ansøgningsskema til ph.d.-skolen, hvis de ønsker at tage sygeorlov: