Ansættelsesvilkår

Der kan være særlige omstændigheder, som påvirker din ansættelse som ph.d.-studerende ved Aarhus BSS Graduate School. Nogle af disse omstændigheder kan ses nedenfor.

Indskrivning på deltid

Ph.d.-uddannelsen er et heltidsstudium – jvf. Ph.d.-bekendtgørelsen. Ansøgninger om deltidsindskrivning eller overgang fra heltidsstudium til deltidsstudium imødekommes derfor kun, når helt særlige omstændigheder er til stede. Der kan aldrig bevilges indskrivning på mindre end halv tid.

Bibeskæftigelse

Da ph.d.-uddannelsen er en heltidsuddannelse, kan der til ansatte ph.d.-studerende kun undtagelsesvist gives tilladelse til påtagelse af andet lønnet arbejde (bibeskæftigelse) under ph.d.-uddannelsen. Tilladelse til bibeskæftigelse af mindre omfang (op til ca. 40 timer pr. år) kan dog tildeles af programudvalgsformanden.

Ph.d.-skolelederen kan desuden give tilladelse til at afslutte en arbejdsforpligtelse, hvis den ph.d.-studerende har påtaget sig forpligtelsen, inden den pågældende har fået tilsagn om indskrivning ved ph.d.-uddannelsen.

Erfaring med undervisning og formidling

Ph.d.-studerende skal opnå erfaring med undervisning og formidling. Ph.d.-studerende skal varetage mindst ét selvstændigt undervisningsforløb, som metode- og/eller emnemæssigt er relateret til vedkommendes ph.d.-projekt. Dette krav gælder som udgangspunkt også for ph.d.-studerende uden stipendium fra fakultetet. Det skal fremgå af den enkelte ph.d.-studerendes ph.d.-plan, hvordan og hvornår undervisnings- og formidlingserfaring opnås. Hvis den ph.d.-studerendes stipendium er helt eller delvist finansieret af en ekstern institution, tilstræbes det også, at undervisningsforløb afvikles.

Ansatte ph.d.-studerende har som en del af deres ansættelse en arbejdsforpligtelse på 840 timer (svarende til ½ årsværk). Ph.d.-studerende skal derfor ud over det selvstændige undervisningsforløb, varetage instruktorundervisning eller tilsvarende op til et rimeligt niveau og inden for en samlet ramme på højst 840 timer. Ph.d.-skolelederen kan godkende, at undervisnings- og formidlingserfaring opnås på anden relevant måde efter indstilling fra programudvalgets formand. For ph.d.-studerende på erhvervs-ph.d.-forløb, virksomhedsrettede forløb og privatistforløb, kan det aftales, at erfaringen med undervisning og videnformidling helt eller delvist opfyldes ved aktiviteter hos samarbejdspartneren. Aftale herom indgås mellem samarbejdspartneren, programudvalgsformanden og ph.d.-skolelederen.

Ph.d.-skolelederen har det overordnede ansvar for, at de ph.d.-studerende har mulighed for at opnå tilstrækkelig undervisnings- og formidlingserfaring. Ph.d.-skolelederen varetager denne opgave gennem formanden for det relevante programudvalg, der har løbende kontakt til studielederen og institutlederen. Ph.d.-skolen udbyder kurser i formidling og vejledning i undervisning for ph.d.-studerende. Afvigelser fra kravet om, at alle ph.d.-studerende varetager de nævnte undervisningsopgaver op til en samlet ramme på højest 840 timer, skal godkendes af ph.d.-skolelederen.