Tildeling af titlen adjungeret professor Aarhus BSS

Retningslinjer vedrørende tildeling af titlen adjungeret professor/lektor, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS), Aarhus Universitet


Titlen adjungeret professor/lektor er en ærestitel, der tildeles for at anerkende en persons særlige indsats inden for de fagområder, der knytter sig til Aarhus BSS’ videnskabelige indsatser. Titlen kan tildeles for op til en fem års periode, til nationale eller internationale forskere eller andre personer på et højt fagligt niveau, som universitetet ønsker at bevare eller skabe tættere tilhørsforhold til. Tildeling af titlen adjungeret professor/lektor forudsætter, at den foreslåede person er en anerkendt forsker eller har kvalifikationer på højt fagligt niveau.
Kompetencen til at tildele titlen adjungeret professor/lektor er fra oktober 2013 delegeret til dekanen.

Forventninger til den adjungerede professor/lektor

De nærmere arbejdsopgaver for den enkelte adjungerede professor/lektor bør indgås særskilt med det relevante institut. Aarhus BSS forventer, at der er et kontinuerligt fagligt samarbejde, som normalt vil involvere jævnlige besøg på instituttet.

Den adjungerede professor/lektor vil normalt varetage følgende opgaver:

 • deltage i forskningssamarbejde med forskere ved instituttet
 • forelæsninger/konferencer
 • evt. undervisning/ph.d.-vejledning
 • indgå i (ph.d.-)bedømmelsesudvalg
 • evt. hjælp til rekruttering

Processen vedrørende indstilling til titlen som adjungeret professor/lektor

Trin 1: Sondering
Såfremt et institut ønsker at udnævne en adjungeret professor/lektor, tages først kontakt til prodekanen for forskning. Såfremt prodekanen er positivt indstillet overfor forslaget, fortsættes til trin 2.

Trin 2: Bedømmelse
Institutlederen fremsender et begrundet forslag til prodekanen indeholdende:

 • En beskrivelse af hvilke opgaver den adjungerede professor/lektor skal løse for instituttet
 • Institutlederens indledende vurdering (kort) af om kandidaten må anses professorabel/lektorabel. Kandidaten, der bringes i forslag, skal være en anerkendt forsker eller have kvalifikationer på højt fagligt niveau
 • Forslag til sagkyndigt udvalg, der 

  vedrørende adjungerede professorer normalt består af 3 professorer, hvoraf mindst 2 er
  eksterne
  vedrørende adjungerede lektorer normalt består af 3 medlemmer (mindst på lektorniveau),
  hvoraf mindst 2 er eksterne.

Såfremt prodekanen vurderer, at det fremsendte kan begrunde en indstilling om udnævnelse, igangsættes en bedømmelse.

BSS-HR er sekretariat.

Instituttet vurderer, hvilket videnskabeligt materiale der skal indgå i udvalgets vurdering.

Trin 3: Indstilling
Det sagkyndige udvalgs udtalelse forelægges prodekanen for forskning, der herefter indstiller til dekanen, hvorvidt den pågældende udnævnes til adjungeret professor/lektor.

Trin 4: Offentliggørelse
Nye adjungeringer vil blive annonceret på instituttets egen hjemmeside samt på denne hjemmeside (AU-liste over adjungerede), hvor alle adjungerede lektorer/professor på Aarhus Universitet fremgår. 

Hvis instituttet ønsker det, kan der udarbejdes en pressemeddelelse om udnævnelsen. Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer kan bidrage med at udarbejde og offentliggøre denne pressemeddelelse.

Forlængelse af titlen som adjungeret professor/lektor

Såfremt det er i instituttets interesse, og den adjungerede professor/lektor har opfyldt forventningerne i perioden, hvor titlen har været tildelt, er det muligt at få forlænget titelperioden med en periode på yderligere op til fem år.

Lønforhold og økonomiske kompensationer

Adjungeret professor/lektor er en ærestitel og derfor er der ikke løn i forbindelse med deres tilknytning til universitetet. Der kan være forskellige økonomiske udgifter forbundet med de opgaver, som tilknytningen indebærer. Ved internationale adjungerede professorer/lektorer må der forventes rejseaktivitet. I forbindelse med besøget kan den adjungerede professor/lektor med institutleders forudgående godkendelse få:

 • dækket udgifter til rejse og hotelophold
 • dækket udgifter til fortæring efter regning (alternativt aftale dagsdiæt i den pågældende periode)
 • eventuelt gæsteforelæsningshonorar

Hvis instituttet/centret har tilstrækkelig lokalekapacitet, kan der endvidere aftales i særskilte perioder, at der stilles kontorfaciliteter til rådighed, evt. delekontor.

Adjungerede professorer/lektorer på Aarhus Universitet

Følgende AU hjemmeside indeholder en liste over adjungerede professorer/lektorer ved Aarhus Universitet fra 1989 og frem: 

www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/adjungerede-professorer-og-lektorer/

Nye adjungeringer vil blive annonceret her samt på instituttets egen hjemmeside.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse nr. 502 af 20. maj 2013 om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146413