Forskningsprojekter der anvender data fra evaluering af undervisning på Aarhus BSS

Forskningsbaseret undervisning af højeste internationale standard

Aarhus Universitet har en målsætning om at udføre forskning i højeste internationale standard og tilbyde forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet. For at sikre høj international kvalitet i undervisning udfører Aarhus BSS evaluering af undervisning.

Aarhus Universitet er dataansvarlig for den data, der indsamles i forbindelse med evaluering af undervisning. Når Aarhus universitet indsamler og behandler persondata sker behandlingen i overensstemmelse med AU’s privatlivspolitik.

Digital evaluering af undervisning

Aarhus universitet har blandt andet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse, og i den forbindelse indsamles personoplysninger. For at sikre uddannelse af høj kvalitet udfører Aarhus Universitet kontinuerligt evaluering af undervisning ved at invitere de studerende til at udfylde et digital spørgeskema om deres oplevelse af undervisningen. Evalueringen af undervisning er også en retslig forpligtigelse som Universitet har som følge af dansk lovgivning.

Når du udfylder et spørgeskema til evaluering af din undervisning vil Aarhus Universitet behandle din data på et lovligt grundlag ifølge GDPR Artikel 6.1 c) og den danske databeskyttelseslov paragraf 10.1, som giver Aarhus Universitet rettigheder til at behandle dine personlige data til udførelse af den retslige forpligtigelse som Aarhus Universitet har. Se venligst tekstboksen til højre for mere information.

Data fra undervisningsevaluering i forskning

De data der indsamles i forbindelse med evaluering af undervisning kan anvendes til forskning jf. pkt. 4.4 i AU’s privatlivspolitik. På hjemmesiden for evaluering af undervisning på Aarhus BSS: www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering kan du finde retningslinjer for hvordan og for hvem der skal gives adgang til data som er indsamlet i forbindelse med evaluering af undervisning. På samme side finder du også en beskrivelse af ansøgningsprocessen. Det retslige grundlag for at Aarhus BSS kan gøre data fra undervisningsevalueringer tilgængelige for forskningsprojekter er GDPR artikel 6.1 e) og  den danske databeskyttelseslov paragraf 10.1.

Nedenfor kan du se hvilke forskningsprojekter ved Aarhus BSS, som anvender data fra evaluering af undervisning som er indsamlet af Aarhus BSS og Aarhus Universitet.

Læs AU’s privatlivspolitik på http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/.

Her finder du oplysninger om dataansvarlig for data indsamlet i forbindelse med evaluering af undervisning

Aarhus BSS er et fakultet under Aarhus Universitet, der administrerer personoplysninger på en række forskellige områder, blandt andet til forskningsformål.

Kontaktoplysninger

Aarhus BSS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne indsamlet i forbindelse med evaluering af undervisning.

Eventuelle henvendelser kan rettes til:

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Spørgsmål til Aarhus BSS behandling af personoplysningerne kan rettes til Aarhus Universitets Databeskyttelsesrådgiver.

Søren Broberg Nielsen
Katrinebjergvej 107
Bygning 5530
8200 Aarhus N
E-mail: dpo@au.dk
Tlf.: 87153198

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af Deres personoplysninger

 • At sikre forskningsbaseret undervisning i højeste internationale standard
 • Aarhus BSS’ ret til at behandle dine personoplysninger følger af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e og 9.2.g.

Modtagere af personoplysningerne

 • Evalueringsteamet på Aarhus BSS som dagligt arbejder med evaluering af undervisning under tavshedspligt
 • Forskere, i helt særlige tilfælde

Opbevaring af Deres personoplysninger

 • Aarhus BSS opbevarer personoplysningerne i indtil de ikke længere er relevante for kvalitetsarbejdet omkring uddannelser

Rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Hvis du vil gøre brug af rettighederne, skal du kontakte evalueringsteamet på Aarhus BSS: kursusevaluering.bss@au.dk.

Yderligere oplysninger om rettighederne efter databeskyttelsesforordningen kan findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

De kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Aarhus BSS behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk


Forskningsprojekter ved Aarhus BSS, som anvender studerendes personoplysninger indsamlet af Aarhus BSS og AU:

The Impact of Gender on Teaching Evaluations in Danish Higher Education

Projektbeskrivelse

Er kvinder dårligere undervisere end mænd – ifølge de studerende? Projektet undersøger, om der er kønsforskel i studerendes evalueringer af undervisere på de videregående uddannelser. En række udenlandske studier har påvist, at kvindelige undervisere evalueres dårligere end mandlige. Vores projekt undersøger, om der findes en sådan forskel i Danmark og hvilke mekanismer der i så fald ligger bag. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem forskelle i den måde, som mænd og kvinder underviser på og de evalueringer de får af studerende? Projektet analyserer: 1) Faktiske undervisningsevalueringer på de samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet, 2) Et eksperiment, hvor studerende lytter til en præsentation med en kønsneutral stemme og hvor forskellige grupper af studerende får forskellige information om underviserens køn og herefter evaluerer præsentationen 3) Observationer af undervisning på Aarhus Universitet og VIA University College, hvor den mulige betydning af forskellige tilgange til undervisning kan undersøges.

Periode

01.01.2019 - 31.12.2021

Forskningsleder og dataansvarlig

Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor Institut for Statskundskab

Læs her om vores behandling af studerendes personoplysninger i forskningsprojektet

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Anne Skorkjær Binderkrantz er forskningsleder og dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Forskningsprojekt om hvorvidt, der er en kønsforskel i studerendes evalueringer af undervisere på de videregående uddannelser. En række udenlandske studier har påvist, at kvindelige undervisere evalueres dårligere end mandlige. Vores projekt undersøger, om der findes en sådan forskel i Danmark og hvilke mekanismer der i så fald ligger bag. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem forskelle i den måde, som mænd og kvinder underviser på og de evalueringer de får af studerende? Projektet analyserer: 1) Faktiske undervisningsevalueringer på de samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet, 2) Et eksperiment, hvor studerende lytter til en præsentation med en kønsneutral stemme og hvor forskellige grupper af studerende får forskellige information om underviserens køn og herefter evaluerer præsentationen 3) Observationer af undervisning på Aarhus Universitet og VIA University College, hvor den mulige betydning af forskellige tilgange til undervisning kan undersøges.
 • Dine personoplysninger anvendes til projektets første del, hvor det er nødvendigt at sammenholde studerendes evalueringer af undervisningen med både undervisers køn og den studerendes køn. Herunder kontrolleres også for de karakterer studerende har i tidligere fag og i det fag, der evalueres.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Dit køn, din alder, oplysning om din adgangsgivende uddannelse og karakter herfra
  • Oplysninger om studieretning og karakterer i enkelte fag
  • Oplysninger fra din evaluering af undervisning ved Aarhus BSS, herunder fx de kommentarer du har skrevet om undervisningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Kun forskningsleder og tilknyttede forskningsprojektdeltagere (databehandlere) ved Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger. Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Personoplysningerne stammer fra udfyldelsen af evalueringsskemaer i forbindelse med undervisningen på Aarhus BSS. Herudover samles oplysninger fra universitetets centrale register over studerende.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i projektperioden og senest frem til 31. december 2023.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Artikel om bacheloropgaveseminarer ved Statskundskab forår 2018

Projektbeskrivelse

Faglig artikel om bacheloropgaveseminar på Institut for Statskundskab i foråret 2018. Forskningsspørgsmålet angår effekterne af en række tiltag, som blev indført på det pågældende bachelorseminar, både i forhold til undervisningsmetoden og vejledningsformen. Fokus er især på effekterne af disse tiltag mht. opøvelse af de studerendes selvstændighed. Til dokumentation af pædagogiske resultater bruges data fra de studerendes evalueringer af faget. Derudover sammenlignes det relevante holds karaktergennemsnit og gennemsnit på de lukkede spørgsmål (overordnet udbytte, tidsforbrug pr. uge, og batteriet af spørgsmål om undervisningens og vejledningens kvalitet) med gennemsnit for resten af årgangen, som har fulgt andre bachelorseminarer i foråret 2018.  

Periode

2018-2019

Forskningsleder

Læs her om vores behandling af studerendes personoplysninger i forskningsprojektet

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Kristina Bakkær Simonsen er forskningsleder og dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Projektet publiceres som en akademisk artikel omhandlende et særligt tilrettelagt bacheloropgaveseminar på Institut for Statskundskab i foråret 2018. Forskningsspørgsmålet angår effekterne af en række tiltag, som blev indført på det pågældende bachelorseminar, både i forhold til undervisningsmetoden og vejledningsformen. Fokus er især på effekterne af disse tiltag mht. opøvelse af de studerendes selvstændighed. Til dokumentation af pædagogiske resultater bruges data fra de studerendes evalueringer af faget. Derudover sammenlignes det relevante holds karaktergennemsnit og gennemsnit på de lukkede spørgsmål (overordnet udbytte, tidsforbrug pr. uge, og batteriet af spørgsmål om undervisningens og vejledningens kvalitet) med gennemsnit for resten af årgangen, som har fulgt andre bachelorseminarer i foråret 2018. Artiklen udgives i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 14, nr. 27.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger: evalueringsdata og karakter.

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Anonymiserede kursusevalueringssvar og karaktergennemsnit fra Aarhus Universitet.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Læs mere om projektet her:

Casestudie under projektet PIQUED (Pathways to Improve Quality in Higher Education)

Projektbeskrivelse

 

BSS casestudie er et delprojekt under forskningsprojektet PIQUED, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet (Bevillings-ID: 7118-00001B). Projektet PIQUED undersøger, hvordan man i de videregående uddannelser tænker begrebet ”uddannelseskvalitet”, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. Heri indgår den fælles systematiske kursusevaluering på Aarhus BSS som en central case, og der anvendes evalueringsdata vedrørende bachelor- og kandidatkurser afholdt på Aarhus BSS i perioden 2015-2018 og foråret 2019 (når disse foreligger). Formålet med dette casestudie er at undersøge om - og hvordan - kursusevaluering kan fungere som katalysator for undervisningsudvikling.

Periode

2019

Forskningsleder af casestudiet

Berit Lassesen

Lektor Centre for Educational Development - CED - Undervisningsudvikling

Læs her om vores behandling af studerendes personoplysninger i forskningsprojektet

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Berit Lassesen, Lektor, Ph.d. Aarhus BSS, Center for Undervisning og Læring.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Formålet med evaluering af kursusforløb på Aarhus BSS er at skabe dels et værktøj til at kvalitetssikre undervisningen, dels et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring. Målet er en evalueringsprocedure, der involverer de studerende, undervisere, fagkoordinatorer, studieledere og studienævn m.fl. i en løbende, institutionaliseret dialog om de studerendes læring og udbytte af de enkelte kursusforløb og danner et empirisk grundlag for studienævns og studielederes kvalitetssikring af kursusforløb. Målet er endvidere, at evalueringsproceduren skal være systematisk og transparent, og at der skal være en klar ansvarsfordeling for arbejdet med kvalitetssikring og den kontinuerlige udvikling af kursusforløb. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • at undersøge om - og hvordan kursusevaluering kan fungere som katalysator for bæredygtig undervisnings –og curriculum udvikling?
 • Det er desuden hensigten at undersøge eventuelle sammenhænge mellem en række faktorer der kan have betydning for de studerendes oplevelses af undervisningskvaliteten, herunder, alder, nationalitet, studerendes faglige forudsætninger (målt på karakterer), studerendes faglige engagement, faglig disciplin, studietrin, undervisningsformat, underviseres erfaringer/kvalifikationer (målt på anciennitet og deltagelse i pædagogisk kompetenceudvikling)
 • Projektet anvender to undersøgelsesmetoder fordelt på to projekter (et kvantitativt og et kvalitativt)
 • Du kan læse mere om projektet her: http://ps.au.dk/forskning/forskningscentre/dansk-center-for-forskningsanalyse/piqued/work-package-2/bss-case/
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Køn, alder, nationalitet, igangværende uddannelse, adgangsgivende eksamen, karakterniveau ved adgangsgivende eksamen, nuværende karakter gennemsnit og individuelle kursuskarakterer

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet. Kun forskningsleder og tilknyttede forskningsprojektdeltagere (databehandlere) ved Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Dine personoplysninger stammer fra hhv. AU Business Intelligence og Aarhus BSS Kursusevaluering
 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi kun beholder data i perioden hvor de faktiske analyser pågår (data vil dog senest blive slettet ultimo 2021).

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Frafald på universitetet

Projektbeskrivelse

 

Hvad forårsager, at studerende dropper ud fra universitetet? Betyder karakterer fra gymnasiet noget i forhold til, hvordan studerende klarer sig på universitetet? Hvilken effekt har fremdriftsreformen og uddannelsesloftet haft i forhold til frafald? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som et hold af forskere fra Institut for Økonomi søger at besvare i et nyt forskningsprojekt med udgangspunkt i data fra Aarhus BSS. Der har igennem de seneste mange år været en frafaldsprocent på omkring 30 procent blandt akademiske bachelorstuderende, hvilket ikke bare kan have betydelige konsekvenser for den enkelte studerende, der falder fra, men også for universiteterne og samfundet, der investerer dyrt i de studerendes uddannelser. Målet med undersøgelsen er således at opnå en bedre forståelse af frafaldsdynamikkerne blandt studerende i Danmark. Ved at forstå dette bedre er det i højere grad muligt at maksimere udbyttet af de ressourcer, der bliver allokeret i uddannelsessystemet, og at hjælpe universiteterne med at øge gennemførelsesraten til gavn for samfundet.

En forskningsgruppe under Trygfondens Børneforskningscenter er ansvarlig for projektet.    

Periode

2019-august 2022

Forskningsleder

Michael Rosholm

Professor Institut for Økonomi
Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger vil altid efterleve gældende regler om databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger. Læs mere på https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/.


Særligt vedr. digital kursusevaluering og behandling af personoplysninger ved Aarhus BSS

Personoplysninger indsamlet via digital kursusevaluering og studieadministrative systemer kan anvendes til forskning og i forbindelse med undervisningsudvikling samt kvalitetssikring af uddannelser. Dette sker i overensstemmelse med:


Forskning på baggrund af data indsamlet via digital kursusevaluering

Forskningsprojekter som anvender data/personoplysninger indsamlet via digital kursusevaluering ved Aarhus BSS vil fremgå af listen ovenfor.

For adgang til evalueringsdata for forskere, se Principperne for behandling af evalueringsdata.


Undervisningsudvikling og kvalitetssikring af uddannelser på baggrund af data indsamlet via digital kursusevaluering

Som det fremgår af de samlede procedurer for digital kursusevaluering på Aarhus BSS er formålet med den digitale kursusevaluering at skabe dels et værktøj til at kvalitetssikre undervisningen, dels et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring.

På baggrund af evalueringsdata laves der to typer af analyser mhp. at udvikle og kvalitetssikre undervisning og uddannelser ved Aarhus BSS:

 • Standardanalyser som udføres pr. automatik: i) Kursusrapporter for hver kursusevaluering til underviser (forelæsning, seminar, holdundervisning, vejledningsforløb) samt ii) aggregerede rapporter med nøgletal til studieleder og studienævn.
 • Særkørsler som er analyser, der går ud over standardanalyserne. Det kunne fx være en aggregering af evalueringer over tid eller opsplitning af data på køn eller lignende baggrundsdata.

Andre aktiviteter og projekter, hvor data fra digital kursusevaluering indgår, er kvalitetssikringsprojekter og/eller udviklingsprojekter inden for uddannelse og undervisning.

Som eksempler herpå kan nævnes:

 • Løbende kvalitetssikring og udvikling af evalueringssystemet: Evalueringsteamet kan arbejde med, fremlægge og drøfte rapporter og analyser på aggregeret niveau med Uddannelsesledere ved Aarhus BSS/AU og i forbindelse med konferencedeltagelse med det formål at teste reliabilitet og validitet af data samt at udvikle den digitale kursusevaluering på Aarhus BSS.
 • Løbende undervisningsudvikling: Undervisere kan på baggrund af evalueringer af egne kursusforløb og analyser heraf udvikle egen undervisning, drøfte resultater med kolleger og uddannelsesledere og fremlægge resultater i forbindelse med konferencedeltagelse med det formål at erfaringsudveksle og udvikle undervisning.

For mere information om behandling af evalueringsdata henvises til Principperne for behandling af evalueringsdata, og læs mere om ordningen og procedurerne på hjemmesiden om digital kursusevaluering på Aarhus BSS.

Se også AU’s privatlivspolitik samt kvalitetspolitik og –praksis via links ovenfor.