Information til arbejdsmiljøudvalg

Beberedskab.au.dk er AU’s overordnede og samlede beredskabsplan. Den er godkendt af myndighederne og indeholder relevante fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke, evakuering mv. Som supplement kan det være ønskeligt, at udarbejde lokale beredskabsplaner.

De lokale beredskabsplaner skal dække de områder, hvor der enten via en risikovurdering er identificeret risici, som skal laves særlige planer for - eller hvis området er underlagt særlige regler med hensyn til udarbejdelse af beredskabsplaner. Det være sig GMO-laboratorier, dyrestalde eller andre risikoområder.

Almindelige undervisningslokaler og kontorer vil som udgangspunkt være dækket af den generelle beredskabsplan og de planer der er lavet for alarmering og evakuering.  

Møde i det lokale arbejdsmiljøudvalg

Det lokale arbejdsmiljøudvalg skal mindst en gang årligt forholde sig til beredskabet. Mange arbejdsmiljøudvalg har indarbejdet punktet om beredskab som en del af et årshjul for møderne i arbejdsmiljøudvalget. I den forbindelse er der udarbejdet en liste med opmærksomhedspunkter:

Har der været beredskabsmæssige hændelser i enheden i løbet af det seneste år?
Blev hændelserne håndteret tilfredsstillende?
Skal der udarbejdes supplerende tiltag?

Har der været afholdt evakueringsøvelse i det seneste år?
Er der udarbejdet øvelsesrapport, der er indsendt til akm@au.dk?
Er øvelsen blevet evalueret?

Er medarbejdere og evt. studerende bekendt med signalet til evakuering i bygningerne i enheden?
Hvis nej – hvordan sikres kendskabet fremadrettet?

Bliver nye medarbejdere instrueret?
Bliver nye medarbejdere instrueret i brugen af hjertestartere samt hvor de nærmeste er placeret. Bliver alarmeringsinstruks og evakueringskonceptet for AU gennemgået? En vigtig del af instruktionen er ligeledes, hvilke signaler der er til evakuering i de bygninger, hvor den nye medarbejder har fast ophold eller færdes tit.

Er der kendskab til førstehjælpsudstyr, hjertestartere og udstyr til brandslukning?
Hvis nej – hvordan sikres kendskabet fremadrettet?

Bliver det sikkerhedsmæssige udstyr løbende serviceret?
Sikkerhedsudstyret på AU bliver jævnligt kontrolleret. Med sikkerhedsudstyr menes f.eks. hjertestartere, brandslukkere samt afskiltning til nævnte. Bygningsdriften er ansvarlig for at disse kontroller foretages. Intervallet mellem kontrollerne er ofte et år. Det er derfor af stor vigtighed at I selv forholder jer til om der er udstyr der bliver fjernet eller bliver defekt i den mellemlæggende periode. Kontakt Bygningsdriften hvis I konstaterer uregelmæssigheder. Førstehjælpskasser er almindeligvis et lokalt anliggende.

Risikovurdering
Hvis der i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse identificeres risici, som ikke er håndteret i enten daglige procedurer/instrukser eller i en lokal beredskabsplan, anbefales det at der foretages en risikovurdering. Læs mere om risikovurdering her: Link til risikovurdering.

Evakueringsøvelser

På Aarhus Universitet afholdes der regelmæssigt evakueringsøvelser. Alle enheder skal holde årlige evakueringsøvelser for hele eller dele af området.

I forbindelse med afholdelse af evakueringsøvelser skal følgende iagttages.

  1. Sørg altid for at underrette bygningsdriften, således de kan aktivere/frakoble evt. varslingsanlæg, ligesom de kan informere beredskabet om at der afholdes øvelse.
  2. Efter endt øvelse og evaluering udfyldes formular for afholdt evakueringsøvelse. Denne sendes til akm@au.dk 

Som udgangspunkt er evakueringsøvelser varslede - det vil sige at medarbejdere og studerende er bekendte med, at der bliver afholdt en øvelse. Det er dog op til det enkelte fakultet/vicedirektørområde, hvorvidt man vil oplyse om det eksakte tidspunkt eller blot, at det bliver en given dag, uge eller måned. En veltilrettelagt øvelse varer 15 – 30 minutter, fra der bliver givet signal til evakuering, til alle er retur på deres pladser. Ved planlægning af øvelser skal der altid tages hensyn til eksamen, laboratorieforsøg og den øvrige daglige drift.


Planlægning af øvelsen
 

Forud for evakueringsøvelsen indkalder den lokale ledelse det lokale arbejdsmiljøudvalg og 1 – 2 personer fra den lokale driftsorganisationet til et møde, hvor øvelsen planlægges. I samarbejde finder man et egnet tidspunkt for øvelsen, og man aftaler, hvordan øvelsen sættes i gang og afsluttes. 

Efter alle øvelser skal der udarbejdes en øvelsesrapport. Det kan anbefales, at afholde evalueringen umiddelbart efter øvelsen, så man har de nødvendige informationer til at udarbejde øvelsesrapporten.
Hvis der ikke er udarbejdet en øvelsesrapport, anses øvelsen ikke som gennemført. Resultatet af øvelsen, skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt evakueringskonceptet er tilstrækkeligt implementeret lokalt.

Evakueringsformularen bruges ved udformning af rapporter over evakueringsøvelser.
 

Evt. orientering af medarbejdere forud for øvelsen

Forud for øvelsen kan nedenstående information sendes ud til medarbejderne via mail. Husk at redigere teksten med oplysninger om den konkrete øvelse, inden du sender ud.

AU afholder evakueringsøvelse på [sted] d. [dato].

Hvor og hvornår
Evakueringsøvelsen foregår: [Berørte bygninger]
Dato og tid: [Eksakt tidspunkt eller aftalt tidsrum]
Øvelsens forventede varighed er 15-30 minutter.

Orientering
Øvelsen følger AU’s evakueringskoncept, som du kan læse om på au.dk/beredskab/evakuering.
Er du i tvivl om hvordan evakueringen vil foregå, hvad signalet til evakuering er, eller har du andre spørgsmål, kan du finde informationer i de opsatte evakueringsholdere på gangene eller på au.dk/beredskab/evakuering.
[Yderligere information kan tilføjes efter eget ønske.]

Evakueringsholder
Du bør orientere dig om, hvor den nærmeste evakueringsholder er placeret.

Samleplads
Du bør informere dig om, hvor den nærmeste samleplads er.

Blokering af adgang
Under øvelsen vil adgangen fra de tilstødende bygninger blive blokeret af observatører for at hindre adgang fra udefrakommende under øvelsen.

Værdigenstande
Det vigtigt, at du sikrer dine egne værdigenstande under øvelsen. Lås evt. døren til dit kontor eller medbring dine værdigenstande, når du går til samlepladsen.

Vejr
Husk overtøj alt efter vejret.

Risikoanalyse

I arbejdet med beredskab og det fysiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet vil det ofte være gavnligt, at foretage en analyse af relevante risici. I den forbindelse er der udarbejdet et særligt materiale. Link til side om risikovurdering