Rådgivere og udvalg

Rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Rådgiverne er udpeget blandt fakulteternes seniorforskere af de akademiske råd. Rådgivernes opgave er at bistå andre forskere, universitetets ledere eller TAP med fortrolig og objektiv rådgivning og sparring om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.

Rådgiverne kan yde selvstændig rådgivning eller kan henvise til relevante enheder på universitetet, som kan give information. Afhængig af den konkrete sags problemstillinger – pres på forskningsfriheden eller ansvarlig forskningspraksis - kan rådgiveren anbefale, at problemstillingerne drøftes og søges løst med de personer eller institutioner, der måtte være involveret. Rådgiveren kan tilbyde at bistå, når sagen bliver drøftet og byder her ind med sin uafhængige og objektive vurdering af forholdet.

Rådgivningen er som udgangspunkt fortrolig. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive oplysninger til ledelse eller andre, uden at dén, der har henvendt sig, ønsker det. Hvis rådgiveren modtager oplysninger om særligt grove tilfælde af brud på ansvarlig forskningspraksis, har rådgiveren dog pligt til at indberette sagen til Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed- kaldet Praksisudvalget.

Praksisudvalget

Enhver, der har mistanke om et brud på ansvarlig forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden på Aarhus Universitet, kan indbringe sagen for Praksisudvalget. Hvis en sag angår spørgsmål om pres på forskningsfriheden, skal anmelderen (forskeren) dog forinden have forsøgt at få sagen håndteret i dialog med de(n) involverede part(er); evt. med bistand fra fx nærmeste leder eller fakultetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.

Uanset om en sag drejer sig om tvivlsom forskningspraksis, videnskabelig uredelighed eller pres på forskningsfriheden, er det anmelders ansvar at begrunde og dokumentere den rejste mistanke/det udøvede pres på forskningsfriheden.

Praksisudvalget kan optage sager om tvivlsom forskningspraksis eller pres på forskningsfriheden til behandling. Hvis en sag indeholder spørgsmål om videnskabelig uredelighed, bliver sagen sendt til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget afslutter sine sager ved at afgive en udtalelse til rektor. Udtalelsen består af en redegørelse for sagens forhold og, såfremt det er relevant, en indstilling om sanktioner eller andre reaktioner som følge af sagen.

Forskningsetisk Komité

Forskningsetisk Komite er en service til AU-ansatte forskere, hvis forskningsprojekter bliver mødt med krav om etisk godkendelse fra bevillingsgivere eller tidsskrifter men hvor projektindholdet falder uden for de Regionale videnskabsetiske komitéers kompetence.

Komiteen skal sikre, at forskningen ved AU sker i overensstemmelse med universitetets retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, Helsinki Deklarationen og øvrige videnskabsetiske retningslinjer, der er relevante for det pågældende projekt.

Komiteen godkender alene empiriske projekter, der indsamler data fra frivillige undersøgelsesdeltagere, herunder observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser, der inddrager dataindsamling fra personer.