Procedure for håndtering af sager om pres på forskningsfriheden

1. Pres på forskningsfriheden

Ansatte med tilknytning til Aarhus Universitet, der har mistanke om pres på forskningsfriheden, har mulighed for at få rådgivning af fakulteternes uafhængige rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.

Pres på forskningsfriheden kan fx være udøvet internt fra kolleger, fra overordnede på universitetet, fra eksterne samarbejdspartnere eller fra bevillingsgivere.

Alle ansatte med tilknytning til Aarhus Universitet har mulighed for at få rådgivning af fakultetets rådgivere, men kun forskere med tilknytning til Aarhus Universitet, der er udsat for pres på forskningsfriheden, kan rejse en sag.

 

2. Før en sag om pres på forskningsfriheden rejses

Forskere med tilknytning til Aarhus Universitet, der er udsat for pres på forskningsfriheden, har mulighed for at henvende sig til en af fakultetets rådgivere. Der kan rettes henvendelse til en rådgiver fra et andet fakultet, hvis det findes hensigtsmæssigt.

Rådgiveren kan give fortrolig sparring og vil kunne deltage ved møder mellem den, der har rejst sagen og den part, der udøver pres på forskningsfriheden. Rådgiveren vil kunne byde ind til belysning af forholdet på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen.

Det er ikke rådgiverens opgave at tage parti i sagen men alene at bidrage til belysning af sagens forhold på baggrund af sin forskererfaring.

 

3. Hvordan forelægges en sag

Såfremt forskeren ikke finder, at en sag om pres på forskningsfriheden er blevet løst med bistand fra rådgiveren, kan forskeren forelægge sagen for Aarhus Universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (kaldet Praksisudvalget). Det er en betingelse for Praksisudvalgets optagelse af en sag til behandling, at sagen først er søgt behandlet på fakultetet, og om nødvendigt, at en rådgiver har forsøgt at bidrage til løsning af sagen.

Forskeren skal indsende følgende oplysninger/dokumenter:

  • Oplysninger om de forhold, der ligger til grund for pres på forskningsfriheden
  • Navn på den/de personer, eller den institution/organisation, der udøver pres på forskningsfriheden
  • En beskrivelse af de tiltag, der allerede er igangsat med henblik på løsning af sagen
  • Alle relevante bilag

Det samlede materiale fremsendes til sekretariatet for Praksisudvalget ved at udfylde skemaet Anmeldelse af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis på AU eller ved henvendelse til legal@au.dk

Rådgiveren kan bidrage til sagens oplysning med sin redegørelse for sagen og rådgivningsforløbet.

 

4. Screening og behandling i Praksisudvalget

Praksisudvalget vil ved modtagelsen af sagen indledningsvis screene den og vurdere, om den er omfattet af udvalgets kompetence.

Såfremt sagen optages til behandling i Praksisudvalget, orienteres forskeren samt sagens øvrige involverede om den videre proces.

Praksisudvalgets sekretariat sørger i samarbejde med formanden for at sagen bliver oplyst, før behandlingen i Praksisudvalget. Dette kan fx ske ved høring af de involverede, indhentelse af ekspertudtalelser fra interne enheder på AU eller eksternt.

Når sagen er oplyst, fastlægges en dato for møde i Praksisudvalget. Den berørte forsker samt sagens øvrige parter orienteres om mødedatoen.

 

5. Sagens afslutning

Når sagen er færdigbehandlet afgiver Praksisudvalget en redegørelse til rektor. Redegørelsen indeholder udvalgets anbefaling til rektor vedrørende sagens forhold.

Den berørte forsker samt sagens øvrige parter orienteres om Praksisudvalgets redegørelse.

Rektor vurderer på baggrund af Praksisudvalgets anbefaling, om der skal foretages yderligere i sagen og inddrager i relevant omfang universitetets enheder.