Procedure for håndtering af sager om mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis

1. Hvem kan anmelde en sag (anmelder)

Enhver, der måtte have mistanke om tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed i relation til forskning ved Aarhus Universitet, og enhver som ønsker at få mulighed for at blive renset for en sådan mistanke.

2. Før en sag anmeldes
Forud for beslutning om at rejse en sag har enhver med tilknytning til Aarhus Universitet mulighed for fortroligt at konsultere en af universitetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed (Fakultetets rådgivere).

Rådgiveren har i særlige tilfælde – efter orientering af den person, som har henvendt sig – pligt til at videresende sagen til universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (kaldet Praksisudvalget). I sådanne tilfælde oplyses sagen, med oplysningerne angivet nedenfor, af fakultetet.

3. Hvordan anmeldes en sag

Anmelder skal indsende følgende oplysninger/dokumenter:

  • Oplysninger om det produkt, der er genstand for anmeldelsen, fx en artikel eller en bog;
  • Navn på den eller de forskere, videnskabelige medarbejdere eller andre, som anmeldelsen vedrører;
  • En beskrivelse af de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes, samt begrundelse for de fremsatte påstande;
  • Alle relevante bilag, fx skal det plagierede samt det, der er plagieret fra, medsendes, sammen med en markering af de relevante områder, hvis der er tale om en plagieringssag.

Det samlede materiale fremsendes til sekretariatet for Praksisudvalget ved at udfylde skemaet Anmeldelse af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis på AU eller ved henvendelse til legal@au.dk

4.  Screening og afklaring af hvor sagen skal behandles

Når sekretariatet har modtaget en sag, orienteres Praksisudvalgets formand. Formanden og sekretariatet foretager herefter en indledende screening af sagen.

Indeholder anmeldelsen ikke de nødvendige oplysninger, og fremskaffer anmelder ikke disse på opfordring, kan Praksisudvalgets sekretariat i samråd med formanden afvise at behandle sagen.

Indeholder anmeldelsen de nødvendige oplysninger, kvitterer sekretariatet for modtagelse og orienterer anmelder om universitetets procedurer for håndtering af anmeldelse om brud på god forskningspraksis, herunder at en anmelder som udgangspunkt ikke er part i sagen og dermed ikke kan forvente at blive inddraget yderligere i sagens behandling.

Sekretariatet orienterer tillige den/de indklagede om, at sagen er rejst, og om at den indledningsvis vil blive  screenet til vurdering af, hvem der har kompetence til at behandle sagen (AU’s Praksisudvalg eller Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU)).

Er der tvivl om, hvor sagen skal behandles, afklares det af Praksisudvalgets sekretariatet i dialog med sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Kan tvivlen ikke afklares på sekretariatsniveau, oversendes sagen til NVU for afgørelse af kompetencespørgsmålet.

Når disse forhold er afklaret, orienterer Praksisudvalgets sekretariat anmelder og indklagede om den videre proces, herunder om hvor sagen vil blive behandlet.

Rektor bliver orienteret, såfremt sagen oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

5. Mistanke om tvivlsom forskningspraksis – behandling i Praksisudvalget

Forud for behandling i Praksisudvalget sendes sagen i høring hos relevante parter. Der gives normalt en høringsfrist på 2-3 uger.

Når mødedatoen for Praksisudvalgets behandling af sagen er fastlagt, orienteres indklagede.

Når sagen er færdigbehandlet afgiver Praksisudvalget en redegørelse til rektor.

5.1 Opfølgning på Praksisudvalgets behandling

Rektor orienterer det fakultet, sagen henhører til.

Fakultetet følger, i samarbejde med Universitetsledelsens Stab, op på sagen i det omfang, det er relevant og orienterer den/de indklagede og anmelder om sagens udfald.

6. Mistanke om videnskabelig uredelighed – behandling i NVU

Praksisudvalgets sekretariat oversender sagsakterne til viderebehandling i NVU.

NVU kan afvise sagen enten fordi den findes åbenbart grundløs eller fordi den omhandler tvivlsom forskningspraksis. I så fald returneres sagen til Praksisudvalget til behandling jf. punkt 5.

Når sagen er behandlet og afgjort af NVU, sendes der efterfølgende en redegørelse til rektor.

NVU udarbejder desuden en afgørelse i anonymiseret form, der efterfølgende kan læses på nævnets hjemmeside.

6.1 Opfølgning på NVU’s behandling

Rektor følger op på tilsvarende vis som angivet i punkt 5.1.