Undervisningsportfolio på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet vægter engagerende undervisning højt. Derfor ønsker universitetet at styrke undervisernes kompetencer yderligere. Dette skal gavne både de studerendes læring og universitetets mål om forskningsbaserede uddannelser i international topklasse.

Det øgede fokus på pædagogisk kompetenceudvikling af underviserne skal samtidig bidrage til medarbejdernes generelle karriereforløb. Desuden skal det styrke det kollegiale samarbejde om planlægning, varetagelse, udvikling og evaluering af undervisning og uddannelse. Kompetenceudviklingen skal være knyttet til medarbejderens aktuelle undervisningsopgaver. Herudover er målet med kompetenceudviklingen at give formaliserede kompetencer samt øge motivation og arbejdsglæde.

Du kan se prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, fortælle om undervisningsportfolio i denne video.

Undervisningsportfolioens formål er at give underviserne mulighed for at beskrive deres aktuelle undervisningspraksis. Portfolioen skaber mulighed for, at medarbejderen kan reflektere over sin undervisning. Dette gøres med afsæt i udviklingsinitiativer, samarbejder med studerende og kolleger eller andre undervisningsrelaterede projekter.

Undervisningsportfolioen anvendes i to sammenhænge:

  • MUS-portfolio: portfolioen skal understøtte drøftelser om løbende udvikling af pædagogisk-didaktiske kompetencer. Dette gøres som en del af den obligatoriske medarbejderudviklingssamtale (MUS, LUS, GRUS) med nærmeste leder.
  • Ansættelsesportfolio: portfolioen benyttes som dokumentationskrav ved ansættelse i videnskabelige stillinger. Således sikres det, at ansøgere har de rette pædagogisk-didaktiske kompetencer til at varetage konkrete undervisningsopgaver.  

Løbende pædagogisk kompetenceudvikling (MUS-portfolio)

På Aarhus Universitet skal alle, der underviser, drøfte pædagogisk kompetenceudvikling ved MUS. Ved samtalen aftaler medarbejder og leder, hvordan forsknings- og pædagogisk-didaktiske kompetencer vedligeholdes og udvikles frem mod næste samtale.

Samtalen tager afsæt i en undervisningsportfolio. Heri opsummerer og reflekterer underviseren løbende over sin undervisningserfaring og kompetenceudvikling.

På siden her findes hjælpemateriale til udfyldning af undervisningsportfolioen.

Ansættelse i videnskabelige stillinger (ansættelsesportfolio)

Aarhus Universitet tillægger pædagogisk-didaktiske kompetencer værdi ved ansættelse i videnskabelige stillinger. Derfor bliver ansøgernes undervisningskvalifikationer systematisk bedømt. Dette gøres for at sikre, at ansøgerne har de rette kompetencer til at håndtere de konkrete undervisningsopgaver, der knytter sig til stillingen.

Undervisningsportfolioen anvendes i vurderingen af ansøgernes pædagogiske kompetencer. Portfolioen skal derfor vedlægges ansøgning som postdoc med undervisningsforpligtelser, forskere, (studie)adjunkter, (studie)lektorer og professorer. Dette gøres med hensyntagen til stillingens niveau. Udover portfolio kræves der ved lektor- og professoransættelser desuden et bilag med et ’teaching statement’.

Undervisningsportfolioen skal indeholde

  • opgørelse over og beskrivelse af egen undervisning, vejledning og formidling,
  • eksempel på evaluering eller andet kvalitetsarbejde samt egen refleksion over dette,
  • et eksempel på samarbejde med studerende og kolleger om undervisning, vejledning eller formidling,
  • dokumentation for gennemført pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling,
  • yderligere pædagogiske emner besluttet på institut eller fakultet.

Ansøgere uden de påkrævede pædagogiske kompetencer kan ansættes alligevel. Dog forudsætter dette, at instituttet udarbejder en plan inden for maksimalt 2 år. I planen skal indgå, hvordan ansøgeren kan tilegne sig de krævede pædagogiske kompetencer.