Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2023

1. september trådte studieordningsændringer i kraft for de fleste studieordninger på Arts - få overblikket over, hvilke typer ændringer, der er lavet.

Det er vigtigt, at du som underviser orienterer dig i forhold til, om der er ændringer i de studieordninger, som er gældende for de fag, hvor du underviser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændringer i en studieordning, kan det ses nederst i studieordningen i punkt 4 ”Ændringer til studieordningen”.

Du er desuden velkommen til at spørge SNUK til råds via arts.uddannelseskvalitet@au.dk eller uddannelsesnævnssekretæren.

Ændringerne kan være en eller flere af følgende:

1. Ændringer i studieordningens faglige indhold

Hvis der er indført ændringer til studieordningens faglige indhold har disse for efterårsfag 2023 været synlige i kursuskataloget siden 1. april. Ændringer i forårsfag 2024 er nu synlige i studieordningen og i kursuskataloget.

Hvis du underviser i et fag i foråret, vil det derfor være en god idé at orientere dig i faget i studieordningen og i kursuskataloget, før du starter din planlægning af undervisningen.

Fjernelse af forudsætningskrav:

De enkelte fagmiljøer orienteres om konkrete ændringer i deres studieordninger, men som noget særligt i år, er der indført ændringer til det faglige indhold i næsten alle studieordninger grundet projekt om fjernelse af forudsætningskrav. Projektet er udløst af ændringer til eksamensbekendtgørelsen og har ledt til, at forudsætningskrav er blevet fjernet på langt de fleste fag. Der kan i den forbindelse være indført andre ændringer til fagbeskrivelserne, samtidig med at der for de fag som beholder et forudsætningskrav kan være blevet ændret i formuleringer grunder nye retningslinjer for forudsætningskrav. 

Det er derfor ekstra vigtigt, at du som underviser i år orienterer dig i beskrivelsen af dit fag i studieordningen og kursuskataloget.

De nye retningslinjer for håndtering af de tilbageværende forudsætningskrav finder du her: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/eksamen/forudsaetningskrav

2. Ændringer i ”Om uddannelsen”, ”Uddannelsens regler” og ”Generelle regler”

Ændringer i ”Om uddannelsen” (studieordningens pkt. 1), i ”Uddannelsens regler” (studieordningens pkt. 2.1) eller ”Generelle regler” (studieordningens pkt. 3) sker årligt som følge af ændringer på regelområdet - fx nye bekendtgørelser, reviderede AU- eller Arts-regler eller beslutning om ny praksis i et studienævn.

”Om uddannelsen” er både en beskrivelse af uddannelsen samt regler for uddannelsens rammer - fx adgangskrav, retskrav, udfasning og overgangsregler. ”Uddannelsens regler” er et sæt specifikke regler, som er gældende for den enkelte studieordning og kan variere fra uddannelse til uddannelse - fx regler om eksamenssprog, pensum og undervisningsdeltagelse. Studieordningens ”Generelle regler” er derimod et sæt regler, som er gældende for alle uddannelser på Arts - fx regler for til- og afmelding af eksamen, om prøver og større skriftlige afleveringer.

Det er vigtigt, at du som underviser holder dig orienteret i disse punkter af studieordningen, da de beskriver rammerne for studerendes studie- og eksamensaktivitet.

Dette års ændringer:

Afsnit 1 - Om uddannelsen:

  • Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye studieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fastsættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. Udfasningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i speciale og bachelorprojekt.

Afsnit 2.1 - Uddannelsens regler:

  • Tilretning af standardbeskrivelser af forudsætningskrav og undervisningsdeltagelse som prøveform som resultat af projekt om fjernelse af forudsætningskrav
  • Det er tilføjet i alle oversatte engelske versioner af studieordninger for dansk akkrediteret uddannelser, at det er den danske studieordning, der er den juridisk gældende, hvis der er overensstemmelse mellem de to versioner.

Afsnit 3 – Generelle regler

  • Mindre formuleringsmæssige ændringer i beskrivelsen af frist for tilmelding til omprøver

3. Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK

SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at SNUK indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksamensklager om problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er mest presserende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt undervisere og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de studerende.

Dette års juridiske eftersyn har ført til følgende ændringer i prøvebeskrivelser i relevante studieordninger:

IKS, IKK og DPU:

  • På Masteruddannelser er det i forvejen gældende progressionskrav på masterprojektet blevet tydeliggjort, så det fremgår af prøvebeskrivelsen for masterprojektet, at samtlige øvrige fag på uddannelsen skal være bestået, før den studerende kan få adgang til at deltage i eksamen og evt. undervisning/vejledning. De enkelte uddannelser får snarest nærmere information om progressionsreglen fra Arts Studier.
  • På beskrivelsen af specialer er det tydeliggjort, at der er krav om godkendelse af vejledningsplan for at specialet kan tages til bedømmelse.