Dekanen ønsker god jul

Dekan Johnny Laursen sender en julehilsen til alle medarbejdere og studerende.

Kære medarbejdere
Kære studerende

Jeg har i tidligere nyhedsbreve beskrevet nogle af de usikkerheder, som knytter sig til regeringens udspil til udflytning af uddannelser og reduktion af optaget i de større byer. Universitetsledelsen har udarbejdet et udkast til en institutionsplan for Aarhus Universitet. Vi modtog i fredags kommentarer fra fakulteterne, de akademiske råd og samarbejdsorganerne. I mandags havde bestyrelsen den første drøftelse af udspillet og kommentarerne. Herefter vil universitetsledelsen tage endnu en drøftelse, før den endelige institu­tionsplan indsendes til Ministeriet for Uddannelse og Forskning den 12. januar 2022. Det er som bekendt hensigten, at universiteternes indspil skal samles i en såkaldt national sektorplan, som forventes godkendt af forligspartierne i april 2022.

Arts’ bidrag til Aarhus Universitets institutionsplan udgøres af et betydeligt antal studiepladsreduktioner, påtænkt lukning af kognitiv semiotik og diakoni og ligeledes påtænkt udflytning af oplevelsesøkonomi. Vi bærer som følge af den vedvarende høje dimittendledighed en stor del af studiepladsreduktionerne på AU, mens andre fakulteter i højere grad bidrager med omfattende udflytninger. Jeg er opmærksom på, at AU’s udmeldinger er genstand for tolkninger og anledning til bekym­ringer, også om den ene uddannelse over for denne og hin uddannelse. Jeg vil derfor gentage det, som jeg har sagt på møder med Akademisk Råd, FSU-FAMU og på medarbejdermøder: ud over de tre særligt berørte uddan­nelser er der ene og alene én faktor, som spiller en rolle, og det er fakultetets fremtidige bæredygtighed.

Jeg har i oktober i overensstemmelse med traditionen orienteret Akademisk Råd og FSU-FAMU om vores økonomiske forventninger til det kommende fireårsbudget. Jeg vil opfordre alle til at læse referatet fra mødet den 26. oktober, som er indsat som link nedenfor i dette nyhedsbrev. Som jeg ved den lejlighed forklarede, vil en stor del af indtægtstabet fra regeringens initiativ falde i årene mellem 2025 og 2030. Da vi endnu ikke kender den endelige nationale sektorplan, har vi heller ikke udarbejdet en endelig prognose for de økonomiske konsekvenser. Det ved vi alt sammen mere om i april 2022. Vi vil derefter træffe de nødvendige beslutninger op mod sommer 2022, således at fakultetet langsigtet og planmæssigt kan indrette sig på de fremtidige vilkår. Der venter således et stort arbejde.

Mange følger med i udviklingen af smittesituationen. Jeg kan ikke i skrivende stund forudsige, hvilke midlertidige tiltag som kan ventes hen over julen. Vi har lagt den linje, at vi følger de nationale retningslinjer, samtidig med at vi derudover holder fast i normal adfærd og så vidt muligt den almindelige hverdag. Er der brug for omlægning af undervisning som følge af flere smittede eller særlige sundhedshensyn, så aftales det lokalt. Jeg vil opfordre til, at alle viser de hensyn, som vi har lært, og så ser vi frem til at solen igen får magt, og vi på ny kan slappe mere af igen.

I forbindelse med COVID-situationen får vi også en del spørgsmål om mulighederne for at trække på erfaringerne fra nedlukningen og omlægge undervisning til digitalt format mere generelt. Vi har drøftet sagen i fakultetsledelsen og er nået frem til, at mens vi gerne fortsætter udviklingsarbejdet med digitalt understøttet undervisning, så er det for tidligt at træffe generelle beslutninger om dette. Der er en række didaktiske og sociale hensyn, som må overvejes, og der er for mange bolde i luften for tiden. Vi har derfor besluttet at udskyde denne diskussion, som naturligvis skal inddrage bl.a. studienævn og studerende.

Før I får lov at slippe, vil jeg gerne siger jer alle tak for den store indsats og det store sammenhold, som alle fortsat har vist i et semester, som ganske vist har været præget af nye bekymringer og skuffelser i forhold til smitteudviklingen, men som samtidig har givet os masser af glimt af den normale arbejds- og studiehverdag. Det glæder vi os til at vende tilbage til. Indtil da er det lyset fra julestjernen, som vi styrer efter.

God jul og godt nytår til alle

Johnny Laursen

Link til referat af fællesmøde 26. oktober 2021 mellem Akademisk Råd Arts og FAMU/FSU Arts.