Eksplorative frokoster på Arts

Har du lyst til at afsøge en tværgående faglig tematik eller problemstilling sammen med forskere på tværs af mindst to fakulteter? Har du en uafprøvet, skæv, vild, afsøgende eller boblende idé til et nyt snit ind i et forskningsfelt, som går på tværs af discipliner mellem Arts og hhv. HEALTH, BSS, NAT eller TECH? Så er ’eksplorative frokoster på Arts’ måske noget for dig.

Koncept

Faculty of Arts inviterer fakultetets forskere (adjunkter, lektorer eller professorer) til at foreslå spændende tværgående tematikker, som vil kunne danne udgangspunkt for åbne og eksplorative frokostmøder med henblik på en bred afsøgning af det tværvidenskabelige potentiale i forskellige nye forskningsideer eller -felter.

Hvad skal man gøre?

Alt man skal gøre er at række ud til en forsker fra et andet fakultet på AU end Faculty of Arts og sammen indsende et forslag til en tematik, som man mener vil kunne vinde ved en fælles brainstorm og idéudveksling på tværs af fakulteter og fagligheder.

Ansøgninger sendes som én samlet PDF til Lars Lodberg, lalo@au.dk, og skal indeholde:

  • Overskrift (frokostmødets emne)
  • Forslagsstiller fra Arts
  • Tentativ titel på kort speedoplæg (max 5-10 min.) om emnet 
  • Forslagsstiller fra HEALTH, BSS, NAT, eller TECH 
  • Tentativ titel på kort speedoplæg (5-10 min.) om emnet
  • Kort idépitch (max 2400 tegn), hvor forslaget motiveres
  • Miljøer, enheder og/eller projekter på Arts og AU, som tematikken forventes at have særlig relevans for
  • Evt. relevante AU-eksterne deltagere i frokosten

Deadline: Forslag modtages løbende.

Proces

De tre viceinstitutledere på Arts udvælger sammen med prodekanen for forskning fem-syv tematikker, der efterfølgende opslås som åbne frokoster. Op til 15 interesserede forskere på AU (både på tidlige og senere karrieretrin) kan tilmelde sig til de respektive frokoster. I udvælgelsen lægges vægt på forslagenes potentiale for at skabe og opdyrke nye faglige netværk mellem forskere og forskningsmiljøer på Arts og de øvrige fakulteter på AU.

Fakultetssekretariatet på Arts står for det praktiske ift. lokaler, tilmelding og frokost.

De to forslagsstillere forpligter sig til at indlede frokostmødet med korte oplæg, som sætter rammen for den faglige drøftelse, og som giver to faglige snit ind i frokostens tematik. Herefter er ordet frit.

Formål

Formålet med de eksplorative frokoster er at understøtte den faglige samtale på tværs af fakulteter om tematikker, som forskere på Arts og det øvrige AU selv ser et fagligt og forskningsmæssigt potentiale i at afsøge.

Fakultetet forventer ikke et bestemt resultat, men frokostmøderne skal gerne skabe og udvide netværk på tværs af AU – for både deltagere og initiativtagere – og forhåbentligt afføde nye ideer, kontakter, projekter eller samarbejdspartnere (inden for forskning og/eller undervisning) på tværs af fagmiljøer.