Tenure track

Bilag 2 til VIP-policy: Vejledning om tenure track-stillinger ved Aarhus BSS

Ansættelse i tenure track-stillinger

Stillingen som adjunkt kan besættes varigt (tenure track-vilkår), hvor den ansatte efter maksimalt seks års ansættelse overgår til en stilling som lektor uden opslag. Overgang til en lektorstilling forudsætter, at den ansatte bedømmes fagligt kvalificeret. Den positive faglige bedømmelse skal senest foreligge inden udgangen af det 6. år af ansættelsen.

Stillingsopslag

Hvis der ved ansættelse i en adjunktstilling er mulighed for at aftale ansættelse på tenure track-vilkår, skal det fremgå tydeligt af stillingsopslaget, ligesom det skal fremgå, at den ansatte uden stillingsopslag, men forudsat en positiv faglig bedømmelse inden udgangen af det 6. ansættelsesår, overgår til en varig stilling på lektorniveau. Stillingsopslaget, der formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt, skal godkendes af dekanen.     

Ansættelse på tenure track-vilkår

Opslag af stilling, bedømmelse af ansøgerne til ansættelse på tenure track-vilkår, indstilling om ansættelse, forhandling af løn mv. sker efter VIP-vejledningens almindelige regler om opslag og ansættelse i adjunktstillinger. Se retningslinjerne for sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med et tenue track-opslag i afsnit 2.3.2.

Ansættelsesbrev

BSS-HR udarbejder et ansættelsesbrev til den valgte kandidat, hvor retningslinjerne for ansættelse på tenure track-vilkår, herunder betingelserne for overgang til lektoransættelse, fremgår. I ansættelsesbrevet henvises til udviklingsplanen, der er et krav i forbindelse med ansættelse på tenure track-vilkår. 

Udviklingsplanen udarbejdes af instituttet og udgør et tillæg til ansættelsesbrevet. Udviklingsplanen skal omfatte en beskrivelse af blandt andet målsætning for forløbet, vejledning, opgavespecifikation samt faglige bedømmelseskriterier i forbindelse med overgang til lektoransættelse. 

Udviklingsplanen skal godkendes af dekanen/prodekanen, inden BSS-HR sender ansættelsesbrevet med tillæg til den valgte kandidat.

Overgang til lektoransættelse

Bedømmelse af medarbejderen i forbindelse med overgang til lektoransættelse skal gennemføres i god tid og senest inden udgangen af det 6. år af ansættelsen. Den faglige bedømmelse finder normalt sted inden for det sidste halve år af tenure track adjunktperioden. Sammensætning af bedømmelsesudvalg mv. foretages i overensstemmelse med VIP-vejledningens almindelige regler for bedømmelse af lektorer. 

Bedømmelse sker på anmodning fra den ansatte og efter dennes aftale med institutlederen. Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden for fristen, eller er den faglige bedømmelse ikke positiv, iværksætter AU afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler.

Særligt vedrørende internationalt rekrutterede medarbejdere på tenure track-vilkår

 

Forskerbeskatning 
Som udgangspunkt kan internationalt rekrutterede medarbejdere, der ansættes som adjunkt på tenure track-vilkår, efter ansøgning blive omfattet af reglerne om forskerbeskatning. SKAT træffer en konkret afgørelse i forbindelse med alle ansøgninger om forskerbeskatning. 

De gældende regler om forskerbeskatning medfører, at medarbejderen beskattes med en lavere procentsats end den almindelige procentsats for indkomstskat i Danmark. Medarbejderen kan maksimalt være omfattet af ordningen i syv år, uanset at der er tale om en tidsubegrænset ansættelse.

Udbetaling af pension
Internationalt rekrutterede medarbejdere, der er varigt ansat som adjunkt på tenure track-vilkår, har ikke, uanset at de er udenlandske statsborgere, mulighed for at få udbetalt pension som løn, da der er tale om en tidsubegrænset ansættelse.