Ændringer i økonomimodellen på Aarhus BSS fra budget 2024

Foto: foto: Lars Kruse, AU Foto

I løbet af efteråret 2022/foråret 2023 har fakultetsledelsen drøftet, om fordelingen af basismidler på fakultetet skulle ændres. Baggrunden for drøftelsen var for det første en meget forskellig udvikling i hjemtaget af eksterne midler på de enkelte institutter på Aarhus BSS, hvilket har ført til en tilsvarende forskellig udvikling i institutternes basismidler. For det andet var anledningen, at universitetsledelsen har truffet beslutning om at ændre debiteringen til fællesområdet på AU således, at fakulteternes beskatning til fællesområdet nu også omfatter eksterne midler.

Med det afsæt besluttede fakultetsledelsen at fastholde 45:20:25:10-økonomimodellen, der indebærer, at alle basismidler fordeles til institutterne ud fra følgende fordeling: uddannelsesindtægterne udgør 45 pct., eksterne midler 20 pct., BFI-point 25 pct. og antal færdiggjorte ph.d.’ere 10 pct. (hvor 25 pct.-komponenten (BFI) pt. er låst fast). I stedet vil man fremme de ønskede målsætninger ved en øget beskatning af eksterne midler og en mindre beskatning af uddannelsesindtægterne ved både at ændre bidraget til AU’s fællesområde (fællesudgifter og fællesadministration) og bidraget til fakultetets fællesområde (fællesudgifter og administrationscenter).

Fakultetsledelsen besluttede, at institutternes bidrag fremadrettet skulle beregnes på samme måde, som fakultetet debiteres af AU. Dette er en omlægning ift. den tidligere interne Aarhus BSS-fordelingsmodel, hvori bl.a. STÅ-optjening i højere grad indgik i institutternes bidragsberegning. Ændringen medfører således en øget beskatning af de eksterne midler og en mindre beskatning af uddannelsesindtægterne. Ændringerne vil blive indfaset i forbindelse med udmøntningen af budget 2024 under hensyntagen til de øvrige relevante forhold vedrørende budget 2024, bl.a. finansloven for 2024, hvor vi noterer os, at takstforhøjelsen permanentgøres.